SAHNEDE MÜZİK PERFORMANSI SERGİLEYEN ÖĞRENCİLERİN KAYGI DURUMUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ÖNEM SIRALAMASI: Ankara İli Örneği

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu :
Number of pages: 2010-2019
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada çalgı eğitimi gören müzik bölümü öğrencilerinin yaşamakta olduğu müzik performans kaygılarının bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutlardaki önem sıralarının tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda çalışma, Ankara’da bulunan Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı, Başkent Üniversitesi Konservatuarı ve Ankara Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümlerinde lise son ve lisans 1’de öğrenim görmekte olan 54 öğrenci ile yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak kaygı yaratan faktörlerin durumlarının tespitine yönelik araştırmacı tarafından hazırlanan ve uzman görüşü alınarak araştırmacı tarafından hazırlanan 18 faktörü içeren bir görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda en az 4 yıldır çalgı eğitimi almakta olan bu öğrencilerin daha çok bilişsel düzeyde kaygı duyduğu tespit edilmiş ve bu bağlamda çözüm önerilerine yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

This research tries to find out the factors of stage performance anxiety and its congnitive, emotional and behavioral importance levels among musical arts students that takes instrument classes. Field reasearch is conducted with 54 students at Bilkent University Faculty of Music and Performning Arts, Hacettepe University Ankara State Conservatory, Başkent University Conservatory, and Ankara Fine Arts High School. Data is collected through interview utilizing a questionnaire form of 18 factors, which is developed by researcher by taken opinions from subject matter experts. Results indicate that students, who were taking at least 4 years of instrument classes, are experiencing mostly cognitive level anxiety. Based on this results, several suggestions provided to overcome stage performance anxiety.

Keywords


 • Alder, H. (2005). NLP El Kitabı (Çev.: Banu Irmak), Kariyer Yayıncılık, İstanbul.

 • Alder, H. (2005). NLP El Kitabı (Çev.: Banu Irmak), Kariyer Yayıncılık, İstanbul.

 • Baydağ, U. & Alpagut, C. (2016). “Müzik Eğitimi Bölümü ve Konservatuvar ÖğrencilerininSahne/Performans Kaygısı Açısından Karşılaştırılması (Pilot Çalışma)”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(44):857-864.

 • Buswell, D. (2006). Performance Strategies For Musicians- How To Overcome Stage Fright and Performance Anxiety and Perform at Your Peak Using Nlp and Visualisation, Mx Publishing, UK.

 • Cücelioğlu, D. (2002). İnsan ve Davranışı, Remzi Kitabevi, İstanbul.

 • Çırakoğlu, O.C. (2013). “Sahnedeki Düşman: Müzisyenlerde Performans Kaygısı Üzerine Bir Gözden Geçirme”, Türk Psikoloji Yazıları, 16(32):95-104.

 • Dilts, R. (2014). Dil İllüzyonları (Çev.: A. Volkan Çubukçu), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul. Ekiz, D. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Anı Yayıncılık, Ankara.

 • Giderdi Alptekin, A. (2012). “Müzik Performans Anksiyetesi”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1):137-148.

 • Goleman, D. (2015). Duygusal Zeka EQ Neden IQ’dan daha önemlidir? (Çev.:Banu Seçkin Yüksel), Varlık Yayınları, İstanbul.

 • Hökelekli, H. (2013). Psikolojiye Giriş, Emin Yayınları, Bursa.

 • Kafadar, A. (2009). “Piyanistler Örneğinde Müzisyenlere Özgü Performans Anksiyetesi”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İzmir.

 • Kılınç, M. (2005). NLP ile Etkin Koçluk, Kariyer Yayıncılık, İstanbul.

 • Özevin Tokinan, B. (2013). “Kenny Müzik Performans Kaygısı Envanterini Türkçe’ye Uyarlama Çalışması”, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 14(1):53-65.

 • Tarhan, N. (2015). Duyguların Psikolojisi, Timaş Yayınları, İstanbul.

 • Twenge, J.M. (2013). Ben Nesli (Çev.:Esra Öztürk), Kaknüs Yayınları, İstanbul.

 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics