YEŞİL KAMPÜS YAKLAŞIMININ UZMAN DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-19
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 2064-2071
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sürdürülebilirlik kavramı, geleceği yok etmeden yaşam kalitemizi arttırma ve devam ettirme üzerine yapılan çalışmalar olarak ele alınır. Bu kavram özellikle son günlerde doğal kaynaklarımızın yok olmaya yüz tutma durumuna gelmesiyle daha da popüler hale gelmeye başlamıştır. Elimizde olan sınırlı kaynakları yanlış ve bilinçsiz bir şekilde tüketmeden akılcı ve yerinde kullanarak, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını düşünerek, doğaya yük olmadan yaşayabilmek sürdürülebilirlik kavramının temel ilkesidir. Günümüzde artık sürdürülebilirlik kavramı ele alınarak birçok proje oluşturulmaktadır. Kampüsler ise sürdürülebilir uygulamaların en rahat uygulanabileceği alanlardır. Sürdürülebilir Kampüs; tüm üniversite öğrencilerine, akademik personeline, çalışanlarına ve çevresine sunulan, özen gösterilen, sadece estetik bir anlayış ile değil fonksiyonel açıdan da oldukça verimli olan ve çevresel farkındalık yaratan bir uygulamadır. Günümüzde karşı karşıya kalmak zorunda bırakıldığımız birçok çevresel soruna karşı üniversiteler artık bilinçlenerek kendilerine bu uygulamayı yeni birer misyon olarak kabul etmişlerdir. Bu yaklaşım; yeşil üniversite, yeşil kampüs, eko-kampüs isimleriyle de anılmaktadır. Kampüs Yerleşimi ve Alt Yapı, Enerji ve İklim Değişikliği, Atık Yönetimi, Su Yönetimi, Çevre Dostu Ulaşım Olanakları ve Sürdürülebilirlik Eğitimi başlıkları altında ele alacağımız bu makale kapsamında K.T.Ü. ana kampüsü olan Kanuni Yerleşkesi irdelenmiştir. Bu yönde orman fakültesi, mimarlık fakültesi ve mühendislik fakültesi öğretim üyeleri ile uzman değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. Görüşme ve anket uygulamaları ile kampüsün mevcut durumu, olanakları değerlendirilerek öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The concept of sustainability is dealt with as studies on increasing and maintaining our quality of life without destroying the future. This concept has started to become even more popular, especially in the recent days when our natural resources have come to a standstill. It is the basic principle of the concept of sustainability to be able to live without the burden of nature by considering the needs of the future generations by using the limited resources which we have in mind, wisely and without consciously consuming them rationally and in place. Nowadays, many projects are being developed by considering the concept of sustainability. Campuses are the areas where sustainable practices can be implemented most easily. Sustainable Campus; is an application that is presented to all university students, academic staff, employees and the environment, is not only an aesthetic understanding but also highly functional in terms of functionality and creates environmental awareness. In response to many environmental problems that we have had to face today, universities are now becoming conscious and accepting this practice as a new mission. This approach; green university, green campus, eco-campus. Campus Settlement and Infrastructure, Energy and Climate Change, Waste Management, Water Management, Environment Friendly Transportation and Sustainability Education. the main campus, Kanuni Campus, was examined. In this respect, faculty members of the faculty of architecture, faculty of architecture and engineering, and expert evaluation method were used. With the interview and questionnaire applications, the present situation of the campus, the possibilities were evaluated and suggestions were developed

Keywords