YEŞİL KAMPÜS YAKLAŞIMININ UZMAN DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu :
Number of pages: 2064-2071
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sürdürülebilirlik kavramı, geleceği yok etmeden yaşam kalitemizi arttırma ve devam ettirme üzerine yapılan çalışmalar olarak ele alınır. Bu kavram özellikle son günlerde doğal kaynaklarımızın yok olmaya yüz tutma durumuna gelmesiyle daha da popüler hale gelmeye başlamıştır. Elimizde olan sınırlı kaynakları yanlış ve bilinçsiz bir şekilde tüketmeden akılcı ve yerinde kullanarak, gelecek nesillerin de ihtiyaçlarını düşünerek, doğaya yük olmadan yaşayabilmek sürdürülebilirlik kavramının temel ilkesidir. Günümüzde artık sürdürülebilirlik kavramı ele alınarak birçok proje oluşturulmaktadır. Kampüsler ise sürdürülebilir uygulamaların en rahat uygulanabileceği alanlardır. Sürdürülebilir Kampüs; tüm üniversite öğrencilerine, akademik personeline, çalışanlarına ve çevresine sunulan, özen gösterilen, sadece estetik bir anlayış ile değil fonksiyonel açıdan da oldukça verimli olan ve çevresel farkındalık yaratan bir uygulamadır. Günümüzde karşı karşıya kalmak zorunda bırakıldığımız birçok çevresel soruna karşı üniversiteler artık bilinçlenerek kendilerine bu uygulamayı yeni birer misyon olarak kabul etmişlerdir. Bu yaklaşım; yeşil üniversite, yeşil kampüs, eko-kampüs isimleriyle de anılmaktadır. Kampüs Yerleşimi ve Alt Yapı, Enerji ve İklim Değişikliği, Atık Yönetimi, Su Yönetimi, Çevre Dostu Ulaşım Olanakları ve Sürdürülebilirlik Eğitimi başlıkları altında ele alacağımız bu makale kapsamında K.T.Ü. ana kampüsü olan Kanuni Yerleşkesi irdelenmiştir. Bu yönde orman fakültesi, mimarlık fakültesi ve mühendislik fakültesi öğretim üyeleri ile uzman değerlendirme yöntemi kullanılmıştır. Görüşme ve anket uygulamaları ile kampüsün mevcut durumu, olanakları değerlendirilerek öneriler geliştirilmiştir.

Keywords

Abstract

The concept of sustainability is dealt with as studies on increasing and maintaining our quality of life without destroying the future. This concept has started to become even more popular, especially in the recent days when our natural resources have come to a standstill. It is the basic principle of the concept of sustainability to be able to live without the burden of nature by considering the needs of the future generations by using the limited resources which we have in mind, wisely and without consciously consuming them rationally and in place. Nowadays, many projects are being developed by considering the concept of sustainability. Campuses are the areas where sustainable practices can be implemented most easily. Sustainable Campus; is an application that is presented to all university students, academic staff, employees and the environment, is not only an aesthetic understanding but also highly functional in terms of functionality and creates environmental awareness. In response to many environmental problems that we have had to face today, universities are now becoming conscious and accepting this practice as a new mission. This approach; green university, green campus, eco-campus. Campus Settlement and Infrastructure, Energy and Climate Change, Waste Management, Water Management, Environment Friendly Transportation and Sustainability Education. the main campus, Kanuni Campus, was examined. In this respect, faculty members of the faculty of architecture, faculty of architecture and engineering, and expert evaluation method were used. With the interview and questionnaire applications, the present situation of the campus, the possibilities were evaluated and suggestions were developed

Keywords


 • Açıksöz, S., Cengiz, B., Bekçi, B., Cengiz, C., & Gökçe, G. C. (2014). Üniversite Yerleşkelerinde Açık ve

 • Açıksöz, S., Cengiz, B., Bekçi, B., Cengiz, C., & Gökçe, G. C. (2014). Üniversite Yerleşkelerinde Açık veYeşil Alan Sisteminin Planlanması ve Yönetimi: Bartın Üniversitesi Kutlubey-Yazıcılar Yerleşkesi. Journal of Forestry Faculty of Kastamonu University, 14(2):222-236.

 • Aslı, A., Gülgün, B., & Yörük, İ. (2005). Sürdürülebilir kentler ve peyzaj mimarlığı. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 42(2):215-226

 • Bayramoğlu, E. (2016). Sürdürülebilir peyzaj düzenleme yaklaşımı: KTÜ Kanuni Kampüsü’nün xeriscape açısından değerlendirilmesi. Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(2), 119-127.

 • Bayramoğlu, E., Kurdoğlu, B. Ç. (2018). Sustaınable Furnıture Desıgn Process For Bıcycle Road: A Sample Of KTÜ. Asos Journal, 65(6):152-163.

 • Brundtland, G. (1987). Ortak Geleceğimiz Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, Raporu, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, Ankara.

 • Büyükşahin Sıramkaya S. & Çınar K. (2012). Üniversite Kampüs Yerleşkelerinde Ortak KullanımMekânlarının İncelenmesi: Selçuk Üniversitesi Aleaddin Keykubat Kampüsü Örneği. Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 27 (3), 61-72

 • Cengiz, T., & Kahvecioğlu, C. (2016). Sürdürülebilir Kent Ulaşımında Bisiklet Kullanımının Çanakkale Kent Merkezi Örneğinde İncelenmesi. JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 13

 • Gladwin, T. N., Kennelly, J. J., & Krause, T. S. (1995). Shifting paradigms for sustainable development: Implications for management theory and research. Academy of management Review, 20(4), 874-907.

 • Güllü G., Köksal M.A. & Şengül H., 2012. Dünyada ve Türkiye’de Sürdürülebilir Kampüs Uygulamaları,Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, Üniversitelerde Verimlilik Çalışmaları Sayısı, ISSN: 13000-2414, Ankara, Türkiye, 284: 24-30

 • Günerhan, S. A. & Günerhan, H. (2016). Türkiye İçin Sürdürülebilir Üniversite Modeli. Engineer & the Machinery Magazine, 57(682).

 • Engin, E. & Akgöz, B. (2013). Sürdürülebilir Kalkınma Ve Kurumsal Sürdürülebilirlik ÇerçevesindeKurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 8(1), 85-94.

 • Kurdoğlu, B.Ç., Bayramoğlu, E. & Gömeli, D. (2018). Fikirden Ürüne Eğlenceli Bir Serüven Donatı Tasarımı Atölye Çalışması, PLANT Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Dergisi, Şubat, Sayı 26, Sayfa 124-128.

 • Kurdoğlu,B.Ç. & Çelik, K.T., (2016), Yerleşkelerde donatı bilgi sistemi (YEDBIS) oluşturulması üzerine bir çalışma, Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 17(1),11-20.

 • Kurdoğlu B.Ç. vd., (2016), Karadeniz Teknik Üniversitesi Kanuni Kampüsü Örneğinde Kampüs Yeşilyolları Planlaması ve Tasarımı, KTÜ BAP-FYL-2016-5504 Yerleşkelerde Yeşilyol Planlamaları KTÜ Örneği

 • Oktay, S. Ö., & Küçükyağcı, P. Ö. Üniversite Kampüslerinde Sürdürülebilir Tasarım Sürecinin İrdelenmesiExamınatıon Of Sustaınable Desıgn Process in Unıversıty Campuses. 2 nd International Sustainable Buildings Symposium (ISBS 2015), 28-30 May 2015, Turkey

 • UNEP, 2013. Greening Universities Toolkit:Transforming Universities into Green Campuses. URL: http://www.unep.org/Training/docs/Greening_University_Toolkit.pdf

 • URL 1, İTÜ Yeşil KAMPÜS URL: http://www.yesilkampus.itu.edu.tr/ (Erişim tarihi: 16.02.2018)

 • URL 2, BEÜ Çevre Dostu Uygulamalar http://web.beun.edu.tr/greenmetrics/?page_id=64 (Erişim tarihi: 16.02.2018)

 • URL 3, Sabancı Üniversitesi, Kampüs Hayatı http://www.sabanciuniv.edu/tr/kampus-hayati/gol (Erişim tarihi: 18.02.2018)

 • URL 4, http://www.ktu.edu.tr/ktu-tarihce (Erişim tarihi: 14.02.2018)

                                                                                                    
 • Article Statistics