MUHASEBE DERSLERİNİN TURİZM EĞİTİMİ VEREN MESLEK YÜKSEKOKULLARINDAKİ YERİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-19
Language : null
Konu :
Number of pages: 2244-2249
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm sektörünün değeri ülke ekonomileri içerisinde sürekli artmaktadır. Dünya ekonomik büyüklüğünün önemli bir bölümünü turizm sektörü oluşturmaktadır. Hizmete dayalı bir sektör olan turizm sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin sunduğu hizmetin kalitesi büyük önem taşımaktadır. Turizm alanındaki fiziki yatırımlar ne kadar yeterli olursa olsun, turizm eğitimi ile desteklenmedikçe yarar sağlamayacaktır. Bu bağlamda sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ve ara eleman ihtiyacını karşılamak üzere, ülkemizde önlisans eğitimi veren meslek yüksekokullarının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Aynı zamanda söz konusu işletmeler bir yandan kalifiye personele ihtiyaç duyarlarken diğer yandan da birtakım maliyetlere katlanmak zorundadırlar. Turizm işletmelerinin finansal yapılarının güçlenmesi, hedeflenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığının anlaşılabilmesi ve maliyetlerin azaltılması için maliyet kontrolüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu da ancak muhasebe eğitimi ile sağlanabilir. Bu çalışmada Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda turizm eğitimi veren programların ders programları incelenmiş ve muhasebe derslerinin bulunup bulunmadığı analiz edilmiştir.

Keywords

Abstract

The value of the tourism sector is continuously increasing within the country's economies. A significant part of the world's economic magnitude is the tourism sector. The quality of the service offered by the enterprises operating in the tourism sector which is a service-based sector is of great importance. No matter how much the physical investments in the tourism field are sufficient, it will provide no benefit unless supported by tourism education. In this context, the importance of vocational schools that provide associate degree education in our country is increasing day by day in order to meet the needs of qualified personnel and intermediary personnel needed by the sector. At the same time, such enterprises have to endure a certain cost while they need qualified staff on the one hand. It is necessary to strengthen the financial structures of tourism enterprises, to understand whether the targeted results can be achieved and to control costs in order to reduce the costs. This can only be achieved through accounting education. In this study, curriculums of tourism education programs in Selçuk University Vocational School of Social Science were examined and the existence of accounting courses was analyzed.

Keywords


 • Çelik, O. & Gürdal, K. “Muhasebe Eğitiminde Kalite Arayışları ve Akreditasyon (Eşdeğerleme) Standartları”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 1/2, 1999, 45-67.

 • Dinç, E. & Karakaya, A. “Muhasebe Mesleği Seçimini Etkileyen Faktörlere Yönelik Lisans Öğrencilerinin Algılarındaki Farklılıklar”,Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 10/4, 2008, 117-136.

 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2016). Turizm İstatistikleri, http://yigm.kulturturizm.gov.tr/TR,9851/turizm- istatistikleri.html, [İndirme Tarihi: 28.08.2017]

 • RUTTER, D. “Catering Education and Training in France and Britain: Some Implications For Productivity”, Tourism Management, 12/4, 1991, pp.356-360.

 • Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (2017). “Bölümler, Programlar ve Bölüm Dersleri”, http://www.selcuk.edu.tr/sosyal_bilimler_myo/tr, [İndirme Tarihi:25.08.2017]

 • Sevilengül, O. Tek Düzen Muhasebe Sistemi İle Uyumlu Genel Muhasebe, Ankara, Gazi Kitabevi, 1998. Uysal, Tolga & Şenlik, Mehmet. Genel Muhasebe, Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2016.

 • Uyar, S. & Yelgen, E. “Konaklama İşletmelerinin Muhasebe Eğitiminden Beklentileri”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 14/2, 2012, 327-348.

 • Ünlüönen, K. & Boylu, Y. (2005). “Türkiye’de Yükseköğretim Düzeyinde Turizm Eğitimindeki Gelişmelerin Değerlendirilmesi”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 3/2, 11-32.

 • Yükseköğretim Kurulu (2017). “Yükseköğretim İstatistikleri”, http://istatistik.yok.gov.tr, [İndirme Tarihi: 05.09.2017]

                                                                                                    
 • Article Statistics