FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENİ ADAYLARININ OKULDAKİ REHBERLİK HİZMETLERİNİN ÖĞRENCİLERE KATKISINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-18
Language : null
Konu :
Number of pages: 1859-1864
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Metaforik algılar, bireylerin oluşum süreci ve gerçekleşmelerle ilgili düşüncelerini kontrol etmelerini, yönlendirmelerini ve tekrar yapılandırmalarını sağlayarak bilişsel yapıları biçimlendirmelerine yardım edebilirler. Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmeni adaylarının okuldaki rehberlik hizmetlerinin öğrencilere katkısı ile ilgili metaforik algılarını incelemektir. Bu çalışma, 2017 -2018 öğretim yılında bir eğitim fakültesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümü dördüncü sınıfa devam eden öğrenciler ile yapılmıştır. Bu çalışmada uygulama yapılan bireyleri belirlemek üzere amaçlı örnekleme tekniği kullanılmıştır ve toplanan veriler, nitel araştırma yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Bu yöntem ile ilgili olarak katılımcılara açık uçlu bir soru sorulmuş ve yanıtlar yazılı olarak alınmıştır. Daha sonra yazılı yanıtların analizi için yanıtların içeriği ile ilgili gruplar ve temalar oluşturulmuş ve her grubun ve temanın frekans değeri hesaplanmıştır. Son olarak, katılımcıların metaforik algıları ile ilgili temalar literatürdeki tartışmalarla desteklenerek yorumlanmıştır. Sonuç olarak aday fen bilgisi öğretmeni adaylarının okuldaki rehberlik hizmetlerinin öğrencilere katkısı ile ilgili metaforik algılarının birden fazla değişik metaforlar ile açıklandığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

Metaphoric perceptions can enable individuals to shape their cognitive structures by restructuring, directing and controlling their thoughts about the formation and process of the happenings. Aim of this study is to analyze metaphoric perceptions of candidate science teachers regarding contribution of the guidance services at school for students. Participants of this study are fourth grade students who were attending science education department of an education faculty in 2017-2018 academic calendar. In order to determine the participants, purposeful sampling technique were used and metaphoric perceptions stated by candidate science teachers were analyzed qualitatively. An open-ended question were asked to participants and their responses were taken in written form in order to collect necessary data. Furthermore, after analyzing their written responses, content of written responses were clustered into groups and themes. Subsequently, frequency value of each group and each theme were calculated. As a result of the analysis of metaphoric perceptions stated by candidate science teachers, it is determined that contribution of the guidance services at school for students have been explained with several and meaningful metaphors.

Keywords


 • Camadan, F. ve Kahveci, G. (2013). Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Rehber Öğretmen (Psikolojik

 • Camadan, F. ve Kahveci, G. (2013). Okul Yöneticilerinin ve Öğretmenlerin Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman) İlişkin Algılarının İncelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13/3, 1371 – 1392.

 • Cerit, Y. (2008). Öğretmen Kavramı İle İlgili Metaforlara İlişkin Öğrenci, Öğretmen Ve Yöneticilerin Görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi , 6 (4), Güz, 693-712.

 • Güloğlu, B. ve Karaırmak, Ö. (2012). Metafor: Danışan ve Psikolojik Danışman Arasındaki Köprü, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 4 (37), 122-135.

 • Mills, J. C. ve Crowley, R. J. (1986). Therapeutic Metaphors For Children And The Child Within. New York: Brunner/Mazel.

 • Mould, T. J., Oades, L. G. ve Crowe, T. P. (2010). The Use Of Metaphor For Understanding And Managing Psychotic Experiences: A Systematic Review. Journal of Mental Health, 19(3), 282-293.

 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2001). Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Ve Psikolojik Danışma HizmetleriYönetmeliği. Resmi Gazete: 24376. http://www.meb.gov. tr/mebasp/mebdata/mevzuat/arama listeleme.asp.

 • Nazlı, S. (2007). Psikolojik Danışmanların Değişen Rollerini Algılayışları. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 10 (18):1-17.

 • Nuendorf, K. (2002). The Content Analysis Guidebook. Thousand Oaks, Sage, CA.

 • Özpolat, A.R. (2014). Psikolojik Danışma Ve Rehberlik Bölümü Öğrencilerinin “Psikolojik Danışma” Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Metaforlar, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:22 No:1 385-396.

 • Roussell, M. A. (1995). Using Developmental Theme Metaphors With Children in France: Traditional And Naturalistic. Guidance and Counseling, 11(1), 21-24.

 • Saban, A. (2008). İlköğretim I. Kademe Öğretmen Ve Öğrencilerinin Bilgi Kavramına İlişkin Sahip Oldukları Zihinsel İmgeler. İlköğretim Online, 7 (2), 421-455. [Online]: http://ilkogretimonline.org.tr

 • Suit, J. L. ve Paradise, L. V. (1985). Effects Of Metaphors And Cognitive Complexity On Perceived Counselor Characteristics. Journal of Counseling Psychology, 32(1), 23-28.

 • Ünal, A. ve Ünal, E. (2010). Öğretmen Ve Öğrencilerin Rehber Öğretmeni Algılamalarına İlişkin Bir Durum Çalışması. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 7:2. http://www.insanbilimleri.com

 • Türk Dil Kurumu (2018) Türk Dil Kurumu Sözlüğühttp://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=TDK.GTS.5a26935118cbf6.19750

 • Van Parys, H. ve Rober, P. (2013). Micro-Analysis Of A Therapist-Generated Metaphor Referring To The Position Of A Parentified Child in The Family. Journal of Family Therapy, 35(1), 89-113.

 • Yeşilyaprak, B. (2015). Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, Gelişimsel Yaklaşım, Nobel Yayıncılık, Ankara.

 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık , Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics