SCAFFOLDİNG STRATEJİLERİYLE DESTEKLENMİŞ MİKRO ÖĞRETİM UYGULAMALARININ KEMAN ÖĞRENCİLERİNİN ÇALGI ÇALMA VE ÖĞRETMEYE YÖNELİK BİLGİ DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2018-18
Language : null
Konu :
Number of pages: 1678-1683
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırma, scaffolding stratejileriyle desteklenmiş mikro öğretim uygulamalarının keman öğrencilerinin çalgı çalma ve öğretmeye yönelik bilgi düzeylerine etkisinin incelemesi amacıyla yapılmıştır. Yarı-deneme modellerinden ön test – son test eşitlenmemiş kontrol grup modelinin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Marmara Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda, 2016-2017 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören toplam 20 keman öğrencisi oluşturmaktadır. Keman öğrencilerinin çalgı çalma ve öğretmeye yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesinde, araştırmacı tarafından geliştirilen “Bilgi Testi” kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunun ön test- son test verileri arasındaki fark Non-Parametrik Wilcoxon Testi ile test edilmiştir. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre, deney grubu öğretmen adaylarının keman çalma ve öğretmeye yönelik bilgi düzeylerinde istatistiksel anlamda bir artış olurken, deney grubu öğrencilerinin bilgi düzeylerinde anlamlı bir artış bulunamamıştır. Kontrol grubu öğretmen adayları ve öğrencilerinin keman çalma ve öğretmeye yönelik bilgi düzeylerinde de istatistiksel anlamda bir artış görülmemiştir.

Keywords

Abstract

The research was conducted to analyze the effect of micro-teaching applications supported with scaffolding strategies on violin students’ knowledge on playing and teaching instruments. Study group of the research, in which pretest-posttest synchronized control group model among semi-test methods was used, consists of a total of 20 violin students attending Music Education Department of Marmara University as of 2016-2017 academic year. “Knowledge Test” developed by the researcher was used to determine violin students’ level of knowledge in playing and teaching instruments. The difference between pretest-posttest data of the experiment and control groups was tested using Non-Parametric Wilcoxon Test. According to the results obtained from research, while there are statistically significant increase found in teacher candidates’ level of knowledge in playing and teaching violin in the experiment group, a significant increase was not found in students’ level of knowledge in the experiment group. Statistically significant increase was not also observed in teacher candidates’ and students’ level of knowledge in playing and teaching violin in the control group.

Keywords


 • Büyüköztürk, Ş.; Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2015). Sosyal Bilimler İçin İstatistik, Pegem Akademi Yayınları,

 • Büyüköztürk, Ş.; Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2015). Sosyal Bilimler İçin İstatistik, Pegem Akademi Yayınları,Çandar, H. & Şahin, A. E. (2013). “Yapılandırmacı Yaklaşımın Sınıf Yönetimine Etkilerine İlişkin Öğretmen Görüşleri”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44: 109-119.

 • Çiftçi, S., Sünbül, A. M. & Köksal, O. (2013). “Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Yaklaşıma göreDüzenlenmiş Mevcut Programa İlişkin Yaklaşımlarının ve Uygulamalarının Eğitim Müfettişlerinin Görüşlerine göre Değerlendirilmesi”, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (1): 281-295.

 • Demirel, Ö. (1996). Genel Öğretim Yöntemleri, Usem Yayınları, Ankara.

 • Durmaz, M. (2013). “A Case Study Examining The Impact Of Scaffolding On The Summary Writing Of 6th Grade Students”, Unpublished Master Dissertation, Çağ University Institute of Social Sciences, Mersin.

 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel, Ankara.

 • Koç, G. & Demirel, M. (2004). “Davranışçılıktan Yapılandırmacılığa: Eğitimde Yeni Bir Paradigma”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 27, 174-180.

 • Külahçı, Ş. (1995). Öğretmen Yetiştirme Modül Serisi, D-Mikro Öğretim, Özışık Ofset Matbaacılık, Ankara.Mustul, Ö. (2017). “Keman Öğretiminde Mikro Öğretim Tekniğinin Öğretme Becerilerine Etkisi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

 • Tanrıöğren, A. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri Anı Yayıncılık, Ankara.

 • Umuzdaş, S. (2010). “Mikro Öğretim Yönteminin Viyolonsel Öğretmeni Adaylarının Öğretim Becerilerineve Viyolonsel Dersine İlişkin Tutumlarına Etkisi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Üstünel, H. H. (2013). “Supporting Students’ Scientific Argumentation in Technology-Enhanced LearningEnvironments: Distribution of Scaffolds”, Unpublished Doctoral Dissertation, Middle East Tecnical University, Ankara.

 • YÖK. (2007). Eğitim Fakültesi Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları, Yükseköğretim Kurulu Yayınları,

                                                                                                    
 • Article Statistics