ISINMA ÖNCESİ YAPILAN LOKAL SPOR MASAJININ FUTBOLCULARDA BAZI PERFORMANS DEĞERLERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-18
Language : null
Konu :
Number of pages: 1774-1779
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, antrenman veya müsabaka ısınması öncesi yapılan spor masajının futbolcularda bazı performans değerlerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü Futbol Uzmanlık dalında eğitim gören ve aktif olarak amatör kulüplerde futbol oynayan, gönüllü toplam 10 erkek öğrenci üzerinde uygulanmıştır. Araştırmaya katılan öğrencilerin ilk olarak, ısınma öncesi masaj yapılmadan Kalp atım hızı (KAH), sistolik ve diastolik basınç, dikey sıçrama, esneklik ve 10x5m. Mekik koşu testi değerleri alınmıştır. Aynı gün içerisinde katılımcılara ısınma öncesi masaj yapılarak bu değerleri alınıp masajsız değerleri ile karşılaştırılmıştır. Katılımcıların test sonuçlarındaki değerlerinin istatistiksel analizi SPSS 15,0 sürümü kullanılarak yapılmıştır. Futbolcuların masaj yapılmadan alınan değerleri ile masaj yapıldıktan sonraki değerleri Wilcoxon testi ile karşılaştırılarak (p< 0.05) değeri anlamlı olarak kabul edilmiştir. Katılımcıların fiziksel ölçümlerinin ortalaması; 22.90 ± 2.33 yıl yaş, 172,80 ± 6.16 cm boy uzunluğu, 69.29 ± 5.59 kg vücut ağırlığı ve 22.87 ± 1.86 BKİ şeklindedir. Katılımcıların masajlı ve masajsız fiziksel performans değerlerin karşılaştırıldığı analiz sonucunda; Dikey sıçrama ve esneklik değerlerinde anlamlı farklılık olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, futbolcularda antrenman veya müsabaka ısınmasından önce yapılan lokal spor masajı, dikey sıçramayı negatif yönde etkilerken, esnekliği pozitif yönde etkilediği görülmektedir. Masajın fizyolojik değerlere olan etkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Konu ile ilgili benzer çalışmaların sayıca artırılarak daha fazla katılımcılar üzerinde çalışılması ile masajın etkilerinin daha da belirginleşeceği öngörülmektedir. *Bu çalışma, ERPA International Congresses on Education 2015 özet bildiri olarak sunulmuştur.

Keywords

Abstract

Analyzıng the effect of local sport massage applıed before warm-up to some performance alues of football players Abstract Purpose: This study aims to provide an examination of the effects of sport massage before training or competition warm-up regarding to some performance values in football players. Target group: The target group of the study is consisted of 10 volunteered male students who are currently studying in Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Physical Education and Sports Coaching Education Department. They are majored on Football and play football actively in amateur clubs. Firstly, without applying the warm-up massage, the values of pulse rate, systolic, dialostic pressure, vertical jumping, flexibility and 10x5m. Shuttle Run values of the participants are recorded. During the same day, the same values of the students were taken after application of warm-up massage and both data is compared with first values. Statistical analysis of test result values of participators was done by using SPSS 15,0 version. Comparative values of the football players with or without massage with Wilcoxon test (p<0.05) value was found as significant. Results: The mean of physical measurements of participators are; 22.90 ± 2.33 years age, 172,80 ± 6.16 cm tall stature, 69.29 ± 5.59 kg body weight, and 22.87 ± 1.86 body mass index (BMI). In the result of the analysis, the comparation of the participators’ first and latter application, a significant difference is seen between vertical jumping and flexibility values. Conlusion: It is observed that local sport massage application to the football players before training or competition, warm-up affects vertical jumping in negative way meanwhile effecting the flexibility in positively. The effect of the massage to the physiological values are not found statistically significant. It is envisaged that effect of massage will become more evident with the increase in the the number of similar works with more participators.

Keywords


 • Arslan, C., Gökhan, İ., Aysan, H., A., (2011). “Amatör Sporcularda Isınma Alışkanlığı ve Bilgi Düzeylerinin

 • Arslan, C., Gökhan, İ., Aysan, H., A., (2011). “Amatör Sporcularda Isınma Alışkanlığı ve Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi”, Klinik ve Deneysel Araştırmalar Dergisi / 2 (2): 181-186.

 • Bağrıaçık, A., Açak, M. (2005). “Spor yaralanmaları ve Rehabilitasyon”, Morpa Kültür Yayınları Ltd. Ş., Yaylacık Matbaası, İstanbul.

 • Barlow, A.,Clarke, R., Johnson, N., Seabourne, B., Thomas, D., Gal. (2004).: “Effect of massage of thehamstring muscle group on performance of the sit and reach test”, British Journal Sports Medicine, 38, 349- 351.

 • Beyleroğlu, M., Kolayiş, H., Ramazanoğlu, F., Hazar, M., Cenk, A., Bajorek, W.(2009). “Relation betweenwarm-up with massage before competition and the result of the struggle and performance the boxers”, Grant funded by the Archives of Budo,Young Researcher 39 ½

 • Blomstrand, E., Bergh, V., Eseen - Gustavsson, B., Ekblom, B.(1984). “The influence of muscle temperature on muscle metabolism during intense dynamic exercise”, Ada Physiol. Scand.120:229-236.

 • Brian, J. H. (2001). “Physiological, Psychological and Performance Effects of Massage Therapy in Sport”, A Review of the Literature, Physical Therapy in Sport, 2 (4): 165-170.

 • Gündüz, N.,(1995). “Antrenman Bilgisi”, Saray Medikal Yayıncılık San. Tic. Ltd. Şti., Kanyılmaz Matbaası, İzmir.

 • Koç, H., Akçakoyun, F., Koç. M. C., Çetin, K.,(2011). “Total ve Lokal Klasik Masajın Reaksiyon Zamanına Etkisi”, Türkiye Kickboks Federasyonu Spor Bilimleri Dergisi, Volume: 4, Sayı:1, 1309-1336.

 • Koçak, M., Akkoyunlu, Y., Taşkın, H.,(2005). “16-18 Yaş Grubu Futbolcularda Masajın Esneklik Üzerine Etkisi”, Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: III, Sayı: 3.

 • Nosaka, K.,Clarkson, P. (1997). “Influence of Previous Concentric Exercise on Eccentric Exercise-Induced Muscle Damage”, Journal of Sports Sciences, 15, 477-483.

 • Safran, M., Seaber, A., Garrett W. J. (1989). “Warm-Up and Muscular İnjury Prevention, An Update, Sports Med, 8(4):239-49.

 • Shellock, F.G., Prentice, W.E. (1985).: “Warming-up and Stretching for İmproved Physical Performance and Prevention of Sports-Related İnjuries”, Sports Medicine, 2:267-278.

 • Stamfored, B.(1985).“Massage for Athletes, The Physican and Sports Medicine”, 13(10):178.

 • Torres E., Kraemer W., Vingren J., et al. (2008). “Effects of Stretching on Upper-Body Muscular Performance. J Strength Cond Res, 22(4):1279-85.

 • Tuna, N. (1997). “A’ dan Z’ ye Masaj”, Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul.

 • Ünlü, N. M. (1992). “Isınmanın Fiziki Aktivite ve Bazı Fizyolojik Değerler Üzerine Etkisi”, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.

 • Weerapong, P., Hume, P.A., Kolt, G.S. (2005).:The Mechanisms of Massage and Effects on Performance, Muscle Recoveryand Injury Prevention, Sports Med, 35(3): 235-256.

                                                                                                    
 • Article Statistics