RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINDA YER ALAN MİZAHİ UNSURLARIN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-18
Language : null
Konu :
Number of pages: 1784-1802
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Türkiye’de yayınlanan yerli ve yabancı resimli çocuk kitaplarında yer alan mizahi unsurları; bu unsurların görsel, sözel ve durumsal mizah açısından dağılımını ve okul öncesi dönem çocuklarının mizah gelişimine uygunluğu açısından incelenmesini amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma grubu çocuk edebiyatı alanında çalışmaları bulunan akademisyen, yazar ve çizerlerden oluşan dört alan uzmanının görüşü alınarak belirlenmiş, 2003-2015 yılları arasında Türkçe yayınlanmış 54 adet mizah içerikli Türkçe ve Türkçe’ye çevrilmiş resimli çocuk kitabından oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Johnson (2010) tarafından geliştirilip, araştırmacı tarafından Türkçe’ye uyarlanan “Resimli Çocuk Kitaplarında Yer alan Mizahi Unsurları İnceleme Formu” kullanılmıştır. Bu form resimli çocuk kitaplarında var olan mizahi unsurları görsel mizah, sözel mizah ve durumsal mizah olmak üzere üç açıdan incelemeye fırsat veren 45 unsurdan oluşmaktadır. Araştırmanın sonucunda, incelen resimli çocuk kitaplarının genel anlamda okul öncesi dönem çocuklarının mizah gelişimine uygun olan mizahi unsurlara yer verildiği görülmekle beraber, az sayıda da olsa daha büyük yaş grubundaki çocukların mizah gelişime uygun olan mizahi unsurlara da rastlanmıştır.

Keywords

Abstract

This study also aims if or these books are appropriate for preschool children’s humor development In this study, humor forms are examined in terms of visual, verbal and circumstantial. As a measurement tool, a form which is developed by Johnson (2010) and adopted to Turkish by researcher was used. This form consists of 45 criteries and it allows to see visual, verbal and circumstantial forms of humor in picture books are used. As a sample, 54 child Picture books are used after taken by experts in child literature and child development. Some of the books in the sample are written Turkish and the others are transleted from English. As a result of the study it was found that examined picture books are appropriate to preschool children’s humor development. In addition to this, there are some humorous forms which are relevant for younger or older children’s form of humor.

Keywords


 • Bariaud, F. (1989). Age differences in children's humor. In P. E. McGhee (Eds.). Humor and children's

 • Bariaud, F. (1989). Age differences in children's humor. In P. E. McGhee (Eds.). Humor and children's development, A guide to practical applications,15-45. New York: HaworthPress.

 • Barnhart, N. C. (1984). The humor found in basal readers appropriate to second and fourth grade students.Unpublished Doctoral Dissertation. University of Maryland.

 • Bayraktar, Z. (2010). Mizah teorileri ve mizah teorilerine göre Nasreddin Hoca fıkralarının tahlili. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ege Üniversitesi.

 • Berding, M. C. (1965).Humor as a factor in children's literature. (Doctoral dissertation, University of Cincinnati, 1965). Dissertation Abstracts.

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (16. Baskı).Ankara: Pegem Akademi.

 • Demirci, G. (2013). Eğitimde mizah ve karikatür kullanmanın öğrenci başarısı ve motivasyonuna etkisi: Ortaokul 7. sınıf fen ve teknoloji dersi örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi.

 • Eroğlu, E. (2008). Muzaffer İzgü’nün çocuk kitaplarının mizah unsurları yönüyle incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

 • Guo, J. , Zhang, X., Wang, Y. ve Xeromeritou, A. (2011). Humour among Chinese and Grek preschoolchildren in relation to cognitive development. International Electronic Journal of Elementary Education, 3(3),153-170.

 • Güleç, H. ve Gönen, M. (1997). 1974–1993 yılları arasında Türkçe basılmış olan resimli öykü kitaplarının resimlendirilme ve fiziksel özellikleri yönünden incelenmesi. Türk Kütüphaneciliği, 11 (1), 42-53.

 • Güler, Ç. ve Güler, B. U.(2010). Mizah, gülme ve gülme bilimi. Ankara: Yazıt Yayıncılık.

 • Johnson, M. A. (2010). Humor in children’s picture books. Unpublished Master Thesis. The University of North Carolina.

 • Kardaş, C. ve Alp, D. (2013). Çocuk edebiyatı ve medya. Ankara: Eğiten Kitap.

 • Loizou, E. (2006). Young children’s explanation of pictural humor. Early Childhood Education Journal, 33(6), 425-431.

 • Mallen, K. (1993). Laughlines: Exploring humour in children’s literature. Australia: Ambassador Press.

 • McGhee, P. E. (1971). Cognitive development and children’s comprehension of humor. Child Development, 42, 123-138.

 • McGhee, P. E. (1979). Humor: It’s origin and development. New York: Freeman.

 • McGhee, P. E. (1996). Health, healing and the amuse system. Humor as survival training. (2nd Edition). United Statates of America: Kendal/ Hunt Publishing Company.

 • McGhee, P. E. (2002). Understanding and promoting the development of children’s humour. United Statates of America: Kendal/ Hunt Publishing Company.

 • Sauthom, M. (2005). Humor development: An important cognitive and social skill in the growing child. Physical and Occupational Therapy in Pediatrics, 25(1/2), 105-116.

 • Sever, S. (2003). Çocuk ve edebiyat.(1. Baskı). Ankara: Kök Yayıncılık.

 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • Zbaracki, M., D. (2003). A descriptive study of how humor in literature serves to engage children in their reading. Doctorial Thesis The University of Ohio State.

                                                                                                    
 • Article Statistics