ÖRGÜTSEL ADALET, ÖRGÜTSEL BAĞLILIK VE İŞ TATMİNİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HASTANE ÇALIŞANLARIN BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: KUZEY KIBRIS ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-18
Language : null
Konu :
Number of pages: 1747-1755
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Örgütsel adalet iş yerindeki adalet kavramının çalışanlar tarafından nasıl algılandığı ve nasıl tepkiler verdikleri ile ilgili bir kavramdır. Örgütsel bağlılık ise çalışanların kendilerini örgüte ait hissetmeleridir. İki kavram çalışanın iş yerinde mutlu ve üretken olduğu iş doyumu ile yakından ilgilidir. Bu çalışmada örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve iş doyumu arasındaki ilişki hastane çalışanları bağlamında incelenmiş ve etkili parametreler araştırılmıştır. Bu amaçla yürütülen çalışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki üniversite hastanesi çalışanı 159 kadın ve 40 erkek olmak üzere 199 kişi katılmıştır. Katılımcılara kişisel bilgi formu, Örgütsel Adalet Ölçeği, Örgütsel Bağlılık Ölçeği ve Minnesota İş Tatmini Ölçeğinin bulunduğu anket formu verilmiştir. Analiz sonuçlarında örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve iş doyumu arasında pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu görülmüştür. Hipotez testlerine göre cinsiyet, maddi durum ve mesleği kendi seçme durumlarının katılımcıların örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve iş tatmini puanlarına etkisi olduğu görülmüştür. çalışma sonucunda örgütler için önemli kavramlar olan örgütsel adalet, örgütsel bağlılık ve iş tatmini arasında kuvvetli bir ilişki olduğu görülmüş olup etki eden değişkenler elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

Organizational justice is a concept of how the concept of justice in the workplace is perceived and reacted by employees. Organizational commitment is that the employees feel themselves belong to organization. The two concepts are closely related to the job satisfaction that an employee is happy and productive at work. In this study, the relationship between organizational justice, organizational commitment and job satisfaction was examined in the context of hospital staff and effective parameters were investigated. A total of 199 people, 159 female and 40 male, participated in the study conducted for the purpose of the university hospital in the Turkish Republic of Northern Cyprus. For this aim, 199 people, 159 female and 40 male, who working in the university hospital in the Turkish Republic of Northern Cyprus were participated. The questionnaire includes personal information form, Organizational Justice Scale, Organizational Commintment Scale, and Minnesota Job Satisfaction Scale was given to participants. Organizational justice, organizational commitment and job satisfaction were found to be positively and statistically significant in the analysis results. According to hypothesis testing, gender, financial situation and career of the participants ' own selection status have an impact on the scores of organizational justice, organizational commitment and job satisfaction. in this study, it was observed that there was a strong relationship between organizational justice, organizational commitment and business satisfaction, which are important concepts for organizations.

Keywords


 • Arı, M., Gülova, A., & Köse, S. (2017). “Örgütsel Adalet Algısı ile Örgütsel Bağlılık Davranışının İlişkisi:

 • Arı, M., Gülova, A., & Köse, S. (2017). “Örgütsel Adalet Algısı ile Örgütsel Bağlılık Davranışının İlişkisi:Bir Sağlık Kuruluşunda Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 10(1): 43-51.

 • Arıkan, F. (2004). “Diyaliz hemşirelerinin, yoğun bakım ve servis hemşireleri ile karşılaştırmalı olarak işebağlı stres, tükenmişlik ve doyum düzeylerinin incelenmesi” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Afyon.

 • Ataklı, A.E., Dikmetaş, E. , & Altınışık, S. (2003). “Üniversite Hastanelerinde Çalışan Yönetici ve Klinik Sekreterlerin İş Doyumu”, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 6(2): 101-105.

 • Başaran, İ. E. (1982). Örgütsel davranışın yönetimi, Eğitim Fakültesi Yayını, Ankara Üniversitesi.

 • Bernal, J. G., Gargallo, C.A., Marzo, N.M., & Rıvera, T.P. (2005). “Job Satisfaction: Emprical Evidence of GenderDifferences”, Women in Management Review, 20(4): 279-288.

 • Biçer, İ.H., Erçek, M., Küskü, F., & Çakmak, F.A. (2009). “Örgütsel Bağlılığın Duygusal Bileşenleri: TürkKamu Kuruluşunda Kapsamlı Bir Yapısal Denklem Modeli”, İstanbul Teknik Üniversitesi Dergisi, Mühendislik Fakültesi, 8(4): 187-198.

 • Cheng, S.Y. (2014). “The Mediating Role of Organizational Justice on The Relationship BetweenAdministrative Performance Appraisal Practices and Organizational Commitment”, The International Journal of Human Resource Management, 25(8): 1131-1148.

 • Çarıkçı, İ. H., & Oksay, A. (2004). “Örgütsel Yapı ve Meslek Farklılıklarının İş Tatmini Üzerindeki Etkileri:Hastane Çalışanları Üzerine Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2): 157-172.

 • Çetin, H., Zetter, S.A., Taş, S., & Çaylak, M. (2013). “İş Doyumu ve Çalışanların Demografik ÖzellikleriArasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Örneği”, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 26: 145-163.

 • Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu, Anı Yayıncılık, Ankara.

 • Çevik, K., & Korkmaz, O. (2014). “Türkiye’ de yaşam Doyumu ve İş Doyumu Arasındaki İlişkinin İki Değişkenli sıralı Probit Model Analizi”, Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 7(1): 126-145.

 • Donovan, J.J. (2001). Work Motivation Handbook of Industrial, Work Organizational Pscyhology, Sage Publication, London.

 • Eğilmezkol, G. (2011). “Çalışma yaşamında örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık: bir kamu bankasındakiçalışanların örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık algılayışlarının analizine yönelik bir çalışma”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Erdem, H., Gökmen, Y., & Türen, U. (2016). “Psikolojik Güçlendirme Boyutlarının İş Performansı ÜzerineEtkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü: Görgül Bir Araştırma”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 17(2): 161- 176.

 • Fathabad, H. S., Yazdanpanah, A., Hessam, S., Chimeh, E., & Aghlmand, S. (2016). “Organizational Justiceand the Shortage of Nurses in Medical & Educational Hospitals in Urmia”, Global Journal of Health Science , 8(29): 99-105.

 • Greenberg, J. (1990). “Organizational Justice, Yesterday, Today and Tomorrow”, Journal of Management, 16: 399-432.

 • Güllüce, A., Özer, S., & Erkılıç, E. (2015). “The Effect of Organizational Justice Perception onOrganizational Commitment among Healthcare Sector Employees”, Journal of Businessand Management, 4(3): 16-25.

 • İçerli, L. (2009). “Örgüt Yapısı ve Örgütsel Adalet Arasındaki İlişkiler”, Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 • Karadağ, G., Sertbaş, G., & Güner, C. (2002). “Hemşirelerin iş doyumu ve tükenmişlik düzeyleri ile bunları etkileyen bazı değişkenlerin incelenmesi”, Hemşirelik Forum Dergisi, 5(6): 8-15.

 • Karakoç, A., Kaya, O., Simsek, Z., Kabalçıoğlu, F., & Dayı, F.F. (2004). “Hemşirelerin Mesleki İmajlarını ve Mesleği Algılama Durumlarını Etkileyen Faktörler”, Hemşirelik Forumu Dergisi, 7(1): 1-6.

 • McGee, G.W., & Ford R.C. (1987). “Two or more Dimensions of Organizational Commitment: Reexamination of the Effective and Continvance Commitment Scales”, Journal of Applied Psychology, 71(3): 492-499.

 • Meyer, J.P., & Allen, N.J. (1990). “The measurement and antecedents of affective continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63: 1-18.

 • Mollaoğlu, M., Fertelli, T. K., & Tuncay, F. Ö. (2010). “Hastanede çalışan hemşirelerin çalışma ortamlarına ilişkin algılarının değerlendirilmesi”, Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 5(15): 17-30.

 • Örücü, E., Yumuşak, S., & Bozkır, Y. (2006). “Kalite Yönetimi Çerçevesinde Bankalarda Çalışan Personelinİş Tatmini ve İs Tatminini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Celal Bayar Üniversitesi İİBF Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 13(1): 39-51.

 • Robbins, S.P., & Judge, T. A. (2015). Organizational Behavior, Nobel Yayın Evi, İstanbulSamadov, S. (2006). “İş doyumu ve örgütsel bağlılık: özel sektörde bir uygulama”, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

 • Smith, H. J., & Tyler, T. R. (1997). “Choosing the right pond: The impact of group membership on self- esteem and group-oriented behavior”, Journal of experimental social psychology, 33(2): 146-170.

 • Srivastava, U.R. (2015). “Multıple Dimensions of Organizational Justice and Work- Related Outcomesamong Health- Care Professionals”, American Journal of Industrıal and Business Management, 5: 666-685.

 • St.-Pierre, I., & Holmes, D. (2010). “The Relationship Between Organizational Justice and Workplace Aggression”, Journal of Advanced Nursing, 66(5): 1169-1182.

 • Sungurlu, M. (1994). “Güç Tarzları ve Organizasyona Bağlılık”, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bölümleri Enstitüsü, İstanbul.

 • Uygur, A. (2007).” Örgütsel bağlılık ile iş gören performansı ilişkisini incelemeye yönelik bir alan araştırması”, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 1: 71-85.

 • Yanılmaz, B. (2014).” Kamu personeli olarak çalışanlarda örgütsel adalet algısı ve örgütsel bağlılıkarasındaki ilişkinin incelenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Maltepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Yıldırım, F. (2007). “İş Doyumu ile Örgütsel Adalet İlişkisi”, Ankara Üniversitesi S.B.F. Dergisi, 62(1):Yıldız, N.N., Yolsal, P., & Kıyan, A. (2003). “İstanbul Tıp Fakültesi’nde Çalışan Hekimlerde İş Doyumu”, İstanbul Tıp Fak Mecmuası, 66(1): 34-41.

 • Zurn, P., Dolea, C., & Stilwell, B. (2005). “Nurse retention and recruitment: Developing a motivated workforce” The Global Nursing Review Initiative, 4: 17-23.

                                                                                                    
 • Article Statistics