KODÁLY PRENSİPLERİNE GÖRE İŞLENEN ARMONİ DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN ARMONİK DERECE DUYUMUNA ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2018-17
Number of pages: 1551-1558
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Kodály Prensipleri’ne göre işlenen Armoni dersinin armonik derece duyum üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desenin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Armoni dersi alan toplam 40 ikinci sınıf lisans öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın nicel verileri “Armonik Derece Duyum Testi” ile, nitel verileri ise “Görüşme Formu” ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Wilcoxon testi, Mann Whitney-U testi ve frekans yüzde dağılımı yapılmıştır. Araştırma sonucunda, Kodály Prensipleri’ne göre Armoni dersinin işlendiği Deney Grubu öğrencilerinin Armonik Derece Duyum Testi puanları ile Geleneksel Yöntem’e göre Armoni dersinin işlendiği Kontrol Grubu öğrencilerinin Armonik Derece Duyum Testi puanları arasında, Deney Grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur. Deney ve Kontrol Grubu öğrencilerinin uygulamalar hakkındaki görüşlerinin incelenmesi sonucunda ise, “Dersin Katkısı ve Kazanımları” temasına bağlı, gruplara göre en çok Deney Grubu öğrencilerinin olumlu görüş bildirdiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

This research was conducted in order to reveal the influence of Harmony classes implemented according to Kodály Principles over harmonic degree hearing. The research group consisted of 40 secondary undergraduate students who take Harmony classes, and pretest-posttest control group model of the experimental method was used for the purposes of the study. The quantitative data of the research was formed with "Harmonic Degree Hearing Test" and the qualitative data was collected with an "Interview Form". Wilcoxon test, Mann Whitney-U test, and frequency percentage distribution were used for data analysis. As a result of the research, it was found that the Experimental Group which received training according to Kodály Principles had a significant advantage on Harmonic Degree Hearing Test scores over the Control Group's score of Harmonic Degree Hearing Tests which received training with the Traditional Method. In the light of the observations about "Contributions and Outcomes of the Classes" from Experimental and Control Group students; it was found that Experimental Group reported more positive opinions.

Keywords