KODÁLY PRENSİPLERİNE GÖRE İŞLENEN ARMONİ DERSİNİN ÖĞRENCİLERİN ARMONİK DERECE DUYUMUNA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu :
Number of pages: 1551-1558
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, Kodály Prensipleri’ne göre işlenen Armoni dersinin armonik derece duyum üzerindeki etkisini ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desenin kullanıldığı araştırmanın çalışma grubunu Armoni dersi alan toplam 40 ikinci sınıf lisans öğrencileri oluşturmuştur. Araştırmanın nicel verileri “Armonik Derece Duyum Testi” ile, nitel verileri ise “Görüşme Formu” ile toplanmıştır. Verilerin çözümlenmesinde Wilcoxon testi, Mann Whitney-U testi ve frekans yüzde dağılımı yapılmıştır. Araştırma sonucunda, Kodály Prensipleri’ne göre Armoni dersinin işlendiği Deney Grubu öğrencilerinin Armonik Derece Duyum Testi puanları ile Geleneksel Yöntem’e göre Armoni dersinin işlendiği Kontrol Grubu öğrencilerinin Armonik Derece Duyum Testi puanları arasında, Deney Grubu lehine anlamlı fark bulunmuştur. Deney ve Kontrol Grubu öğrencilerinin uygulamalar hakkındaki görüşlerinin incelenmesi sonucunda ise, “Dersin Katkısı ve Kazanımları” temasına bağlı, gruplara göre en çok Deney Grubu öğrencilerinin olumlu görüş bildirdiği görülmüştür.

Keywords

Abstract

This research was conducted in order to reveal the influence of Harmony classes implemented according to Kodály Principles over harmonic degree hearing. The research group consisted of 40 secondary undergraduate students who take Harmony classes, and pretest-posttest control group model of the experimental method was used for the purposes of the study. The quantitative data of the research was formed with "Harmonic Degree Hearing Test" and the qualitative data was collected with an "Interview Form". Wilcoxon test, Mann Whitney-U test, and frequency percentage distribution were used for data analysis. As a result of the research, it was found that the Experimental Group which received training according to Kodály Principles had a significant advantage on Harmonic Degree Hearing Test scores over the Control Group's score of Harmonic Degree Hearing Tests which received training with the Traditional Method. In the light of the observations about "Contributions and Outcomes of the Classes" from Experimental and Control Group students; it was found that Experimental Group reported more positive opinions.

Keywords


 • Andırıcı, Ö. (2006). “İlköğretimde Müzik Derslerinde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine İlişkin Bir

 • Andırıcı, Ö. (2006). “İlköğretimde Müzik Derslerinde Kullanılan Öğretim Yöntemlerine İlişkin Birİnceleme”, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı, Bursa.

 • Bagley, K.B. (2005-2006). The Kodály Method: Standardizing Hungarian Music Education, University of Mississippi Departmen of Music-Zoltan Kodály Pedagogical Institute of Music, USA-Budapest.

 • Bükeç, B. (2003). “Müzik Öğretim Yöntemleri Dersindeki Kazanımların Müzik Öğretmenliği MesleğindeKullanılırlığının Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı, Bursa.

 • Casarow, P. (2015). Exploring Kodály (Philosophy, Materials, & Pedagogy), Christian College, USA.(https://www.yumpu.com/en/document/view/11667530/the-kodaly-approach-to-music-education, Access Date: 20-06-2015).

 • Christensen, L.B.; Johnson, R.B., & Turner, L.A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz (Çeviri Editörü: Ahmet Aypay), Anı Yayıncılık, Ankara.

 • Çeviker, A. (2010). “Okul Öncesi Müzik Öğretmeni Adaylarının Okul Öncesi Müzik Etkinliklerine İlişkinGörüşlerinin Belirlenmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Bilim Dalı, Ankara.

 • Garner, L.M. (2011). “Pedagogy in Practise: Lived Experiences of Kodály-Inspired Music Educators”, Doctorate Dissertation, The University of St. Thomas, USA.

 • Holmes, A.V. (2009). “Effect of Fixed-Do and Movable-Do Solfege Instruction on the Development ofSight-Singing Skills in 7-and 8-Year-Old Children”, Doctorate Dissertation, The University of Florida, USA.Kılıç, I. (2007). “Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Özel Öğretim Yöntemleri DerslerindeKazandıkları Yeterliklerin Öğretmenlik Uygulamasında Kullanım Açısından Değerlendirilmesi”, DoktoraTezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.

 • Özaltunoğlu, Ö. (2011). “Movable - Do Metodunun Lisans Öğrencilerinin Dikte Yazma BecerilerininGeliştirilmesine Etkisi”, Doktora Tezi, İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı, Malatya.

 • Penny, L.L. (2012). “The Kodály Method and Tonal Harmony: An Issue of Post-Secondary Pedagogical Compatibility”, Master Dissertation, The University of Ottawa, Canada.

 • Sanders, R.B. (2015). “The Teaching of Choral Sight Singing: Analyzing and Understanding Experienced Choral Directors’ Perceptions and Beliefs”, Doctorate Dissertation, The University of Houston, USA.

 • Szőnyi, E. (2013). Kodály’s Principles in Practise, Universal Music Publishing Edito Musica Budapest Ltd., Budapest.

 • Tekin Gürgen, E. (2007). “Orff-Schulwerk ve Kodály Yönteminin Vokal Doğaçlama, Müziksel İşitme veŞarkı Söyleme Becerileri Üzerindeki Etkileri”, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı, İzmir.

 • Tufan, S. (2011). “Müzik Öğretmeni Adaylarının Dalcroze-Kodály ve Orff Yaklaşımlarıyla İlgili Görüşleriile Bu Yaklaşımların Adayların Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Tutumlarına Olan Etkisi”, Yüksek LisansTezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Ana Bilim Dalı Müzik Öğretmenliği Bilim Dalı, İstanbul.

 • Uyan, M.O. (2013). “Müzik Teorisi ve İşitme Eğitimi ile Bireysel Çalgı Eğitimi Başarıları Arasındaki İlişkiler”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bilim Dalı Dergisi, 3(2):53-68.

 • Yıldırım, K. (2009). “Kodály Yönteminin İlköğretim Öğrencilerinin Keman Çalma Becerisi, ÖzyeterlikAlgısı ve Keman Çalmaya İlişkin Tutumları Üzerindeki Etkisi”, Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Öğretmenliği Programı, İzmir.

 • Yücesoy, G. (2011). “İlköğretim Müzik Dersi Öğretmen Kılavuzlarında Yer Alan Öğretme-ÖğrenmeEtkinliklerinin Değerlendirilmesi”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitimin Kültürel Temelleri Anabilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi Programı, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics