‘ALEMU’D-DÎN ES-SEHÂVÎ VE SİFRU’S-SA‘ÂDE VE SEFÎRU’L-İFÂDE ADLI ESERİ

Author:

Year-Number: 2018-17
Number of pages: 1532-1541
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

‘Alemu’d-Dîn es-Sehâvî, XIII. yüzyılın önde gelen âlim şahsiyetlerinden biridir. Erken yaşlarda ilim tahsiline başlayan es-Sehâvî, döneminin birçok değerli âlimlerinden; kıraat, tefsir ve dil ve edebiyat alanlarında dersler almıştır. Elde ettiği bu ilmi birikimini başkalarına da öğretme arzusu taşıyan es-Sehâvî, birçok önemli şahsiyetin yetişmesine vesile olmuş ve değerli eserler ortaya koyarak bu eserlerin hem kendi dönemine hem de kendinden sonraki dönemlere ışık tutmasını sağlamıştır. es-Sehâvî’nin kaleme aldığı eserler, içerik bakımından büyük bir değere sahip olup daima araştırmacıların başvurduğu bir kaynak niteliği taşımıştır. Bu eserlerin en önemlilerinden biri de Sifru’s-Sa‘âde ve Sefîru’l-İfâde adlı sarf kitabıdır. es-Sehâvî, bu eseri emsile ve ebniye konusundaki karışıklıkları gidermek ve bu konuları daha ayrıntılı ele almak için telif etmiştir. Bu kitap onun dil ilminde de ne kadar usta olduğunu gösteren bir eser olmuştur.

Keywords

Abstract

‘Alamu’d-Dın al-Sahawi, XIII. One of the leading scholars of the century. Al-Sahawi, who started to learn science at an early age, is one of the most valuable scholars of his time; karaat, tafsır and linguistics and literature. By acquiring this knowledge, he has copyrighted many works and made them to shed light on both his own period and his later periods. Al-Sahawi’s works have a great value in terms of content and have always been a source of reference for researchers. One of the most important of these works is Sifru's-Sa'âde and Sefîru'l-İfâde. es-Sehâvî, this work has been copyrighted to get rid of the confusion about al-Amsıla and al-Abnıya and to deal with these issues in more detail. This book has become a work that shows how masterful it is in the language.

Keywords