CLAYTON ALDERFER'İN ERG TEORİSİ VE ÇALIŞANLARIN İŞ TATMİNİ

Author :  

Year-Number: 2018-17
Language : null
Konu :
Number of pages: 1559-1566
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gelişen dünya ve çalışma koşulları çalışanların motivasyon ve iş tatmin düzeylerinde doğrudan veya dolaylı olarak rol oynamaktadır. Çalışanların motivasyonlarının ve iş tatmin düzeylerinin yükselmesi çalışma hayatına olumlu katkı sağlarken iş tatmin düzeyinin düşmesi mesleki ve örgütsel bağlılığı zayıflatmaktadır. Clayton Alderfer tarafından ortaya çıkarılan E.R.G. teorisine göre insanların birtakım ihtiyaçları vardır. Alderfer bu ihtiyaçları varoluş, ilişkisel ve gelişme ihtiyaçları olarak niteleyerek bu ihtiyaçların karşılanması durumunda motivasyonun ve iş tatmininin arttığını belirtmiştir. Çalışmamızda motivasyon teorileri ve iş tatmini incelenerek İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu personelinin motivasyon ve iş tatmin düzeyleri ölçülmüştür. Elde edilen veriler SPSS 17 paket programında işlenerek frekans, yüzde, güvenirlik testleri yapılarak aritmetik ortalamaları alınmıştır.

Keywords

Abstract

The developing world and working conditions play a direct or indirect role in employees' motivation and job satisfaction levels. While motivation of employees and increase of job satisfaction levels contribute positively to working life, reducing the level of job satisfaction weakens professional and organizational commitment. According to the theory E.R.G. found by Clayton Alderfer people have some needs. Alderfer described these needs as being existence, relational and developmental needs and stated that motivation and job satisfaction increased if these needs were met. The motivation theories and job satisfaction of our staff were examined and motivation and job satisfaction levels of the staff of Istanbul Esenyurt University Health Services Vocational School were measured. The obtained data were processed in SPSS 17 packet program and frequency, percentage, reliability tests were performed and arithmetic averages were taken.

Keywords


 • Akkamış, O. (2010). “İlköğretim Birinci ve İkinci Kademe Öğretmenlerinin İş Tatmini Üzerine Bir

 • Akkamış, O. (2010). “İlköğretim Birinci ve İkinci Kademe Öğretmenlerinin İş Tatmini Üzerine Bir Değerlendirme”, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Alan, U. (2006). “Motivasyon Teorileri ve Motivasyonun İş Hayatı Üzerindeki Etkileri”, Yüksek Lisans Tezi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Arısoy, B. (2007). “Örgütsel İletişimin Motivasyon ve İş Doyumu Üzerine Etkisi‟, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

 • Çarıkçı, İ. (2000). Çalışanların İş Tatminlerini Etkileyen Kişisel Özellikler: Süper Market ÇalışanlarıÜzerinde Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(2): 155-168. Çetinkanat, C. (2000). Örgütlerde Güdülenme ve İş Doyumu, Anı Yayıncılık, Ankara.

 • Eren, E. (1989). Yönetim Psikolojisi, İstanbul Üniversitesi Yayını, İstanbul.

 • Koçel, T. (2005). İşletme Yöneticiliği, Arıkan Yayınları (10. Baskı), İstanbul.

 • Onaran, O. (1981). Çalışma Yaşamında Güdülenme Kuramları, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara.

 • Pekel, H. N. (2001). “İşletmelerde Motivasyon-Verimlilik İlişkisi Devlet Hava Meydanları İşletmesi AntalyaHavalimanı Çalışanları Arasında Bir Örnek Olay Araştırması”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta.

 • Sabuncuoğlu Z. V. & TÜZ, M. (2005). Örgütsel Psikoloji, Alfa Aktüel Basım Yayın, Bursa. Silah, M. (2005). Endüstride Çalışma Psikolojisi, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

 • Şimşek, Ş. (1995). Yönetim ve Organizasyon, Konya.

 • Taşdemir, S. (2013). Motivasyon Kavramına Genel Bir Bakış, Motivasyon Araçları ve Bilgi Teknolojileri veİletişim Kurumu Ölçeğinde Bir Model Önerisi, İdari Uzmanlık Tezi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Ankara.

 • Tınaz, P. ( 2005). Çalışma Yaşamından Örnek Olaylar, Beta Kitap, İstanbul. http://www.ekademik.com/erg-teorisi/ Erişim Tarihi:25.11.2017

                                                                                                    
 • Article Statistics