KÜRESEL TOPLUMSAL CİNSİYET UÇURUMU: G-20, AB ve Türkiye

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1094-1101
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet kavramları insana dair farklılıkların ifade edilişinde anahtar bir role sahiptir. Biyolojik cinsiyet temelinde kadın ve erkek olarak ayrıştırılan insan, doğumundan ölümüne dek yaşadığı toplumun belirleyiciliğinin etkilerini taşır. Zira toplumlar kadın ve erkeğe kendi cinsiyetlerine göre roller ve görevler tanımlamaktadır. Homojen bir atmosferden uzakta, kadın ve erkeğe yüklenen farklı rol ve görevler, küresel manada da toplumdan topluma büyük farklılıklara sahiptir. Başka bir ifadeyle toplumların birbilerinden farklı din, dil, kültür ve geçmişe sahip oluşu kadın ve erkeğin ilgili toplumdaki konumuna yönelik sınırları büyük oranda şekillendirmektedir. Küresel toplumsal cinsiyet uçurumu endeksi kadın ve erkek arasındaki farklılıkların ve daha özelde eşitsizliklerin ifade ediliş biçimi olarak değerlendirildiğinde, ülkeler arasındaki konuyla ilgili farklılıkların tespit edilmesini kolaylaştırabilmektedir. Farklı kriterler üzerine inşa edilen endeks verilerinin oluşturulması ile toplumlar arasında, kadın ve erkeğin sahip oldukları konumlara açıkça ulaşılabilmektedir. Bu kapsamda çalışma, toplumsal cinsiyet çerçevesinde ilgili endeks verilerinden de yararlanarak Türkiye’nin üyesi olduğu G-20 ve aday ülke pozisyonuna sahip olduğu Avrupa Birliğindeki konumunun ortaya konulmasını hedeflemiştir.

Keywords

Abstract

Sex and gender concepts have a key role in expressing differences in people. A person who is separated as a man or a woman on the basis of biological sex is influenced by the determination of the society in which he lived from birth to his death. Because societies define roles and tasks for women and men according to their genders. Apart from a homogenous atmosphere, the different roles and duties imposed on women and men have great differences in collecting from the society in the global meaning. In other words, having different religions, languages, cultures and backgrounds than the ones of the societies shapes the boundaries for the position of women and man in the relevant society. The global gender gaps index can facilitate the identification of differences between countries, when assessed as the difference between men and women, and more particularly as a form of expression of inequalities. The creation of index data based on different criteria makes it clear to women and men the positions they have in society. In this context, that aims to introduce the G-20 position in the European Union and candidate countries with which Turkey is a member of the advantage of position indices in the context of gender-related data.

Keywords