KREDİ HACMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ANALİZ

Author :  

Year-Number: 2018-15
Language : null
Konu :
Number of pages: 1036-1043
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye için 2003Q1-2017Q4 arasındaki döneme ait çeyreklik veriler kullanılarak finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemektir. Finansal gelişme göstergesi olarak yurtiçi kredi hacmi kullanılırken ekonomik büyüme göstergesi olarak reel gayrisafi yurtiçi hasıla kullanılmıştır. Çalışmada birim kök testleri, Johansen eşbütünleşme testleri ve Granger nedensellik analizinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarında, yurtiçi kredi hacmi ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğunu ve yurtiçi kredi hacminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedenselliğin olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the impact financial development on economic growth using quarterly data fort he period between 2003Q1-2017Q4 in Turkey. While domestic credit volüme is used as a financial development indicator, real gross domestic product is used as an indicator of economic growth. The study utilized unit root tests, johansen cointegration tests and Granger causality analysis. The analysis found that there was a long-term relationship between domestic credit volüme and economic growth, and that there was a one-way causality from domestic credit volüme to economic growth.

Keywords


 • Akbaş, Y. E. & Uğur, A. (2017). “Banka Kredi Hacmi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Türkiye

 • Akbaş, Y. E. & Uğur, A. (2017). “Banka Kredi Hacmi ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin TürkiyeEkonomisi için Sınanması”, V. Anadolu International Conference in Economics, Mayıs:11-13, Eskişehir.

 • Akıncı, G. Y. & Akıncı, M. (2016). “Ters-U Hipotezi Bağlamında Ekonomik Büyüme, Finansal Kalkınma ve Gelir Eşitsizliği Mekanizmaları Üzerine”, Finans Politik &Ekonomik Yorumlar, 53(622):61-77.

 • Altunç, Ö. F. (2008). “Türkiye’de Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedenselliğin Ampirik Bir Analizi”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(2):113-127.

 • Aslan, Ö. & Küçükaksoy, İ. (2006). “Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye EkonomisiÜzerine Ekonometrik Bir Uygulama”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri ve İstatistik Dergisi, 4:12-28.

 • Beck, T. & Levine, R. (2004). “Stock Markets, Banks and Growth: Panel Evidence”, Journal of Banking&Finance, 28:423-442.

 • Bozoklu, Ş. ve Yılancı, V. (2013). “Finansal Gelişme ve İktisadi Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi:Gelişmekte Olan Ekonomiler İçin Analiz”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 28(2):161-187.

 • Calderon, C. & Liu, L. (2002). “The Direction of Causality Between Financial Development and Economic Growth”, Central Bank of Chile, Working Papers No 184.

 • Ceylan, S. & Durkaya, M. (2010). “Türkiye’de Kredi Kullanımı-Ekonomik Büyüme İlişkisi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(2):21-35.

 • Demetriades, P. O. & Hussein, K. A. (1996). “Does Financial Development Cause Economic Growth? Time- Series Evidence From 16 Countries”, Journal Of Development Economics, 51:387-411.

 • Dickey, D.A. & Fuller, W.A. (1981). “Likelihood Ratio Statistics For Autoregressive Time Series with a Unit Root”, Econometrica, 49(4):1057-1074.

 • Enders, W. (1995). Applied Econometric Time Series, John Wiley&Sons, New York.

 • Ergeç, E. H. (2004). “Finansal Gelişme İle Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi ve Türkiye Örneği:1988-2001”, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1):51-66.

 • Ghirmay, T. (2005). “Financial Development and Economic Growth in Sub-Saharan African Countries: Evidence From Time Series Analysis”, African Development Review, 16(3):415-432.

 • Göçer, İ., Mercan, M. & Bölükbaşı M. (2015). “Bankacılık Sektörü Kredilerinin İstihdam ve EkonomikBüyüme Üzerindeki Etkileri: Türkiye Ekonomisi İçin Çoklu Yapısal Kırılmalı Eş Bütünleşme Analizi”, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 33(2):65-84.

 • Göktaş, Ö. (2005). Teorik ve Uygulamalı Zaman Serileri Analizi, Beşir Kitabevi, İstanbul.

 • Gujarati, N.D. (1999). Temel Ekonometri, 1. Baskı, Çev:Şenesen, Ü., Şenesen, G.G.) Literatür Yayıncılık, İstanbul.

 • Güngör, B. & Yılmaz Ö. (2008). “Finansal Piyasalardaki Gelişmelerin İktisadi Büyüme Üzerine Etkileri: Türkiye İçin Bir Var Modeli”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 22(1):173-193.

 • Güven, S. (2002). “Türkiye’de Banka Kredileri ve Büyüme”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, 197:88-100.Johansen, S. (1988). “Statistical Analysis of Cointegration Vectors”, Journal of Economic Dynamic and Control, 12:231-254.

 • Johansen, S. & Juselius, K. (1990). “Maximum Likelihood Estimation and Inference on Cointegration-With Applications to the Demand For Money”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 52(2): 169-210.

 • Kamacı, A., Ceyhan M. S. & Peçe M. A. (2017). “Kredi Hacminin Para Arzı ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkisi”, Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, ICMEB17, Özel Sayısı:400-409.

 • Kar, M. & Pentecost J.E. (2000). “Financial Development and Economic Growth in Turkey: FurtherEvidence on the Causality Issue”, Loughborough University Department of Economics, Economic Research Paper No 00/27.

 • Karamelikli, H., & Kesingöz, H. (2017). “Finansal Gelişme Bileşenlerinin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1):683-701.

 • King, R.G. & Levine, R. (1993). “Finance and Growth: Schumpeter Might Be Right”, Quarterly Journal of Economics, 108(3):717-737.

 • Lucas, R. E. (1988). “On The Mechanics Of Economic Development”, Journal of Monetary Economics, 22:3-42.

 • Mercani, M. (2013). “Kredi Hacmindeki Değişimlerin Ekonomik Büyümeye Etkisi: Türkiye Ekonomisi İçin Sınır Testi Yaklaşımı”, Bankacılık Dergisi, 84:54-71.

 • Patrick, H., T. (1966). “Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped Countries”, 14(2):174-789.

 • Phillips, P & Perron P. (1988). “Testing For a Unit Root in Time Series Regression”, Biometrika, 75(2), ss:….

 • Shan, J. & Jianhong, Q. (2006). “Does Financial Development ‘lead’ Economic Growth? The Case of China”, Annals of Economics and Finance 1:231-250.

 • Stock, J.H. & Watson, M.W. (1988). “Testing For Common Trends”, Journal of the American Statistical Association, 83:1097-1107.

 • Tarı, R. (2006). Ekonometri, Gözden Geçirilmiş 4. Baskı, Avcı Ofset, İstanbul

 • Tuna, K. ve Bektaş, H. (2013). “Kredi Hacminin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Rolünün İncelenmesi: Türkiye Örneği”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(9):139-150

 • Ümit, A. Ö. (2016). “Türkiye’de Ticari Açıklık, Kredi Hacmi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkiler:Çoklu Yapısal Kırılmalı Zaman Serisi Analizi”, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1):471-499.

                                                                                                    
 • Article Statistics