KREDİ HACMİNİN EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNE ETKİSİ: TÜRKİYE ÜZERİNE BİR ANALİZ

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1036-1043
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye için 2003Q1-2017Q4 arasındaki döneme ait çeyreklik veriler kullanılarak finansal gelişmenin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini incelemektir. Finansal gelişme göstergesi olarak yurtiçi kredi hacmi kullanılırken ekonomik büyüme göstergesi olarak reel gayrisafi yurtiçi hasıla kullanılmıştır. Çalışmada birim kök testleri, Johansen eşbütünleşme testleri ve Granger nedensellik analizinden yararlanılmıştır. Analiz sonuçlarında, yurtiçi kredi hacmi ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişkinin olduğunu ve yurtiçi kredi hacminden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedenselliğin olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to examine the impact financial development on economic growth using quarterly data fort he period between 2003Q1-2017Q4 in Turkey. While domestic credit volüme is used as a financial development indicator, real gross domestic product is used as an indicator of economic growth. The study utilized unit root tests, johansen cointegration tests and Granger causality analysis. The analysis found that there was a long-term relationship between domestic credit volüme and economic growth, and that there was a one-way causality from domestic credit volüme to economic growth.

Keywords