SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 1068-1076
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmayla sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin bazı değişkenlere (cinsiyet, sınıf düzeyi, mezun olunan ortaöğretim kademesi, algılanan sosyal ekonomik düzey, yaşamın çoğunun geçirildiği yer, algılanan anne-baba tutumu ve yılda okunan kitap sayısı) göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemek amaçlanmıştır. Araştırma; ilişkisel tarama modeline dayalı bir çalışmadır. Bu çalışmanın araştırma grubu, 2017-2018 eğitim-öğretim akademik yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünde öğrenim gören ve basit seçkisiz örnekleme yöntemine göre belirlenen 134(%56.1)’ü kadın, 105(%43.9)’i erkek olmak üzere toplam 239 (%100) sosyal bilgiler öğretmen adayından oluşmaktadır. Araştırmada veri toplama araçları olarak Eleştirel Düşünme Eğilimi Ölçeği (Akın, vd., 2013) ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmada sosyal bilgiler öğretmen adaylarında eleştirel düşünme değişkeninin cinsiyet, sınıf düzeyi, mezun olunan ortaöğretim kademesi, algılanan sosyal ekonomik düzey, yaşamın çoğunun geçirildiği yer, algılanan anne-baba tutumu ve yılda okunan kitap sayısı değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı ilişkisiz (bağımsız) örneklemler için t testi ve ilişkisiz örneklemler için tek yönlü ANOVA analiz yöntemi ile incelenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eleştirel düşünme puan ortalamalarının cinsiyete, yaşamın çoğunun geçirildiği yerleşim yerine, algılanan anne-baba tutumlarına ve kitap okuma sayısına göre anlamlı düzeyde farklılık gösterdiği; algılanan sosyal-ekonomik düzeye, mezun olunan ortaöğretim kademesine ve sınıf düzeyine göre ise anlamlı düzeyde bir farklılık göstermediği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to investigate whether of critical thinking trends scores of pre-service social information teachers in terms of some variables(gender, class level, graduated secondary school level, perceived social economic level, place where majority of life is spent, perceived parental attitude and number of books read per year).Research; is a study based on relational screening model.The research group of the study is made up of total 239 (100%)pre-service social information teachers, determined with simple random sampling method.134 (56.1%) females and 105 (43.9%) males students, who were educated in the Department of Social Studies Teaching Department of Atatürk University Kazim Karabekir Education Faculty in the academic year of 2017-2018 and determined with simple random sampling method.Critical Thinking Disposition Scale (Akın et al., 2013)and Personal Information Form were used as the data collection tools in the research.In the studywas examined Independent Samples t Test and One-Way Anovain thepre-service social information teachers whether of critical thinking variable according to gender, grade level, graduated secondary school level, perceived social economic level, place of majority of life, perceived parental attitude and number of books read per year. According to the findings obtained in the research;pre-service social information teachers mean scores for critical thinking differed significantly according to gender, place of residence, perceived parental attitudes, and number of book readings;it was determined that there was no meaningful difference in perceived social-economic level, according to the graduated secondary school level and class level.

Keywords