1923-2016 YILLARI ARASI HÜKÜMET PROGRAMLARINDA DEZAVANTAJLI GRUPLAR

Author :  

Year-Number: 2018-15
Language : null
Konu :
Number of pages: 945-953
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Hükümet programları hükümetlerin vizyonunu ve politik felsefesini yansıtan, ülkenin tüm sorunlarıyla ilgili çözüm önerileri ve stratejileri sunan, ülkeyi yönetenlerin duygu ve düşüncelerini ortaya koyan programlardır. Bu araştırmanın amacı dezavantajlı grupların Türkiye Cumhuriyeti hükümet programlarına yansımalarını irdelemektedir. Bu çalışma yazılı kaynaklara dayanan nitel bir araştırmadır. Verilerin toplanması, doküman analizi kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada doküman analizi ile elde edilen veriler betimsel analiz ve içerik analizi yöntemleri ile çözümlenmiştir.

Keywords

Abstract

Government programs are programs that reflect governments’ vision and political philosophy and that put forward solutions and strategy against all the problems of country and that show the feelings and thoughts of those who govern the country. The aim of this research is to study on the reflections of disadvantaged groups in the government programs. This study is a qualitative research based on written sources. Collection of data has been made through document analysis. Those data collected through document analysis in the study have been analyzed through the methods of descriptive analysis and contents analysis.

Keywords


 • ASPB (2016) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve

 • ASPB (2016) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat veGörevlerine İlişkin Yönerge, www.aile.gov.tr /data/... /athgm_ teskilat_ ve_ gorevleri_ yonergesi.pdf (Erişim Tarihi: 27/02/2018)

 • Bozok, N. (2011), Sosyolojik Değerlendirme Raporu, Boyner Yayınları, İstanbul.

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (5. basım). PegemA Yayıncılık, Ankara.

 • Caillods, F. (1998). Education strategies for disadvantaged groups: Some basic issues. UNESCO, International Institute for Educational Planning.

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (2016) DESİP Hakkında http://www.desip.org/proje- bilgileri/desip-hakkinda/(Erişim Tarihi: 27/02/2018)

 • Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (2011) Dilovası’nda Dezavantajlı Grupların İstihdam Potansiyelinin Artırılması: Araştırma Sonuç Raporu, MARKA Yayınları, İstanbul.

 • Esen, Ş., ve Çetin, S. (2012). Siyasi Parti ve Hükümet Programlarında Girişimcilik veİnovasyon. Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupinar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (34).

 • Fairlie, Robert W. (2005), “Entrepreneurship among Disadvantaged Groups: An Analysis of the Dynamicsof Self-Employment by Gender, Race, and Education”, içinde Handbook of Entrepreneurship eds. Simon C. Parker, Zoltan J. Acs, and David R. Audretsch, Kluwer Academic Publishers.

 • Hükümet Programları, https://www.tbmm.gov.tr/kutuphane/e kaynaklar _kutuphane_ hukumetler.html, (Erişim Tarihi:20.01.2018)

 • Karakaş, İ. (2010) Dezavantajlıların da Daire Başkanlığı Kuruldu. http://www.isakarakas.com.tr /dezavantajlilarin-da-daire-baskanligi-kuruldu/(Erişim Tarihi, 27/02/2018)

 • Mayer, E. S. (2003). What is a Disadvantaged Group? Minneapolis: Effective Communities Project.

 • Özyılmaz, E.V. (2012), Türkiye’de Siyasal Parti Ve Hükümet Programlarında Laiklik Anlayışı, Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırıkkale.

                                                                                                    
 • Article Statistics