HİSSE SENEDİ FİYATLARI İLE FİNANSAL VARLIK FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ: BORSA İSTANBUL 100 ENDEKSİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 883-888
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Borsa İstanbul’da yer alan BİST100 endeksinde işlem gören hisse senetlerinin fiyatlarıyla finansal varlık fiyatlarının temsil edildiği Brent petrol, tahvil faiz oranı, Futures sözleşme fiyatı Euro/Dolar ve altın/Dolar pariteleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Veri seti 01.01. 2003 – 31.03.2017 tarihleri arasındaki dönemi kapsamaktadır. Ekonometrik uygulamanın ilk aşamasında her bir verinin durağanlık sınaması yapılmıştır. İkinci aşamada temel ekonometrik problemleri gidermek için White Değişen Varyans En Küçük Kareler Yöntemi (White Heteroscedasticity Ordinary Least Squares-WHOLS) yöntemi uygulanmıştır. Üçüncü ve son aşamada Tam Düzeltilmiş En Küçük Kareler Yöntemi (Fully Modified Least Squares-FMOLS) kullanılarak değişkenler arasındaki ilişki incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre Brent petrol, Euro/Dolar paritesi, tahvil faiz oranı ve Futures sözleşme fiyatları ile hisse senedi fiyatları arasında negatif yönlü bir ilişki, Altın/Dolar paritesi ile hisse senedi fiyatları arasında pozitif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to review the relationship between stock prices that quoted in BIST 100 indices stated in Borsa İstanbul, and financial asset prices that is represented by Brent oil, bond yield, Futures contract price, Euro/Dollar and Gold/Dollar parities. Dataset includes the time period between 01.01.2003-31.03.2017. In the first step of econometric implementation, stability test of each data has been done. In the second step, White Heteroscedasticity Ordinary Least Squares (WHOLS) method has been implemented to eliminate main econometric problems. In the third and final step, Fully Modified Least Squares (FMOLS) method has been implemented to review relationship between variables. According to research findings, it has been determined that Brent oil, Euro/Dollar parity, bond yield and Futures contract price have negatively associated with stock prices, Gold/Dollar has positively associated with stock prices

Keywords