OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AİLE KATILIM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: TERCİHLER VE UYGULAMALAR

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 853-868
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi eğitimde öğretmenler tarafından daha etkili bulunan aile katılım çalışmalarının ve az sıklıkla uygulanılan çalışmaların nedenlerini belirlemektir. Bununla birlikte öğretmenlerin, aile katılımı çalışmalarında zorlandıkları durumları tespit etme ve bu çalışmalara aileleri dahil edebilmek için neler yaptıklarını incelemek de bu araştırmanın amaçları arasındadır. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması; veri toplama aracı olarak ise yarı yapılandırılmış görüşme soruları kullanılmıştır. Çalışma grubunu Ankara ilinde görev yapan 20 öğretmen oluşturmaktadır. Yapılan betimsel ve içerik analizi sonuçlarına göre 6 tema ortaya çıkmıştır. Buna göre öğretmenlerin, özel gereksinimli bireylere yönelik farkındalık oluşturma ile ailenin yönetim ve karar verme süreçlerine katılım çalışmalarını çok fazla uygulamadıkları tespit edilmiştir. Bunun birlikte öğretmenler, özellikle ev ziyaretlerini çok sık kullanmamalarının nedenleri olarak ailelerin zaman problemlerini, çalışma koşulları gibi faktörleri öne sürmüşlerdir. Öğretmenler daha çok bireysel görüşmeleri ve ailelerin eğitim etkinliklerine katılımını uygulamaktadırlar. Ailelerin eğitim etkinliklerine katılımı çalışmaları ise öğretmenler tarafından daha etkili bulunmaktadır. Öğretmenler etkili buldukları aile katılım çalışmalarının aile-öğretmen iletişimini güçlendirdiğini ve karşılıklı güven sağladığını belirtmektedirler.

Keywords

Abstract

The purpose of this research is to determine the reasons of family involvement activities which are found more effective and are applied less frequently by teachers in preschool education. Moreover it is also the purpose of this research to identify situations that are difficult for teachers in family involvement activities and what teachers are doing to include families to family involvement activities. Case study as a type of qualitative research was used and semi-structured interview was applied as data collection tool. The study group consists of 20 teachers working in Ankara province. According to the results of descriptive and content analysis, 6 themes have emerged. Accordingly, it has been found that teachers apply less frequently creating awareness for the special needs individuals and participation in the management and decision-making processes of the family. Besides, teachers have asserted factors such as time problems of families and working conditions as reasons for not using home visits very often. Teachers prefer individual interviews and the participation in educational activities of families, as family involvement activities. The participation of families in educational activities is found more effective by teachers. They point out that the family involvement activities which is effective, strengthen family-teacher communication and provide mutual trust.

Keywords