TÜRKİYE’DE BÖLGESEL EKONOMİK DENGESİZLİKLER VE ÇÖZÜM YOLLARI

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 799-809
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Türkiye’de özellikle 1980 sonrasında bölgesel farklılıklar giderek artmıştır. Yatırımların bölgeler arasında rantabl dağıtımı için özellikle az gelişmiş bölgeler için teşvikler getirilmiştir, Fakat sonuçta bunda muvaffak olunamamıştır. Nedeni ise o bölgenin ekonomik altyapısından önce sosyokültürel altyapısının değiştirilmesinin ne kadar zor olduğudur. Bölgesel dengesizlikler Türkiye’de özellikle doğu ve batı arasında çok önemli bir problem haline gelmiştir. Bununla ilgili olarak da her bölgede bölgesel kalkınma ajansları kurulmuştur. Bu ajanslar sayesinde bölgesel farklılıklar giderilmeye çalışılmıştır. Her ajans kendisi için bir kalkınma stratejisi benimsemiştir. Burada bütün gaye doğu ile batı arasında ki farkları en aza indirerek bölgesel kalkınmaya yardımcı olmaktır. Bölgesel dengesizlik kavramı ülkenin her tarafında görülmektedir. Nüfusta, tarımsal yapı da, gelir dağılımında, mali piyasalarda, ulaşım ve haberleşme de, sağlık ve eğitimde ülkenin her tarafında dengesizlikler hakimdir. Bu dengesizlikler sosyal, kültürel ve ekonomik olarak araştırılmalı ve nedenleri ortaya konularak ülke ekonomisinin gelişmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. Bölgenin özelliğine göre bir kalkınma stratejisi oluşturulmalı ve bölge planları buna göre yapılmalıdır. Özellikle az gelişmiş bölgelerde yatırım daha cazip hale getirilmeli ve bununla ilgili teşvik tedbirleri gerektiği şekilde uygulanmalıdır. Özellikle vergi teşvikleri burada çok önemli bir yer tutmaktadır. Vergilerde ki indirim yatırımları cazip hale getirmekte ve müteşebbislerin o bölgeye daha fazla yatırım yapmasına sebep olmaktadır. Fakat buna rağmen az gelişmiş bölgelere yapılan yatırımlar sayesinde bile dengesizliğin giderilemediği hatta giderek arttığı ve sonuçta başarısız olduğu anlaşılmıştır. Çünkü yatırımlar Dünya ile koordineli bir şekilde yapılmamıştır.

Keywords

Abstract

Regional diferences in Turkey have increased especialy after 1980 s.İncentives have been introduced especially for underdeveloped regions forthce rational distribution of investments between regions but they weren’t in the desired level.The reason of this how difficult to change the change the sociocultural infrastructure before the economicial infrastructure of that region Regional imblance in Turkey, especially betweeen East and West regions, is a major problem. In relation to this regional development agencies were establihed in every region. Regional differences have been tried to be solved with these agencies. Each agency has adopted a development for itself. The all purpose is to minimize the regional differences. The concept of regional differences. The concept of regional imbalance has been seen all over the country There appeared imbalances in the population agricultural strvature, financial strycture, distribution of income, transportation and communication, and health and education. These imbalances should be reseached socially, culturally and economically, As a result, recessary measures must be taken fort he development of the country A development strategy should be established according to the nature of the region and regional plans should be structured regularly. Invesment should be made more attaractive especially in underdeveloped regions, and relevant incentive measures should be implemented as required. Especially tax incentives are very important here. Reduction in taxation makes investments in that region. However, even with the investments made in the underdeveloped regions, it has been understood that the imbalance can not be solved, even increasingly, and ultimately filing. Because the investments are not made in a coordinated world.

Keywords