SAĞLIK İNOVASYONU ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE VE SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Author :  

Year-Number: 2018-15
Language : null
Konu :
Number of pages: 786-798
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sağlık sektörü havacılık ve uzay sektöründen sonra teknolojik gelişmelerden en fazla etkilenen sektörlerden birisidir. Sağlık sisteminin en temel amacı insanların kaliteli, yeterli ve maliyeti düşük sağlık hizmetine ulaşmasını sağlamaktır. Bu amaçları gerçekleştirmede ise topluma hizmet eden ve sosyal boyutu olan inovasyonunun önemli bir rolü vardır. Sağlık inovasyonu, insanların sağlığını geliştirmek amacıyla sağlık politikalarında, sağlık sisteminde, sağlık ürün ve hizmetlerinde, sağlık teknolojilerinde ve hizmet sunum yöntemlerindeki yenilikler ve iyileştirmeler olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmada inovasyon ve sağlık inovasyonu üzerine kavramsal bir çerçeve çizilmesi ve 2003 yılında uygulamaya koyulan Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde sağlık sistemine getirilen yenilikleri sağlık inovasyonu kapsamında açıklanması amaçlanmıştır. Türk sağlık sisteminde son yıllarda sağlık inovasyonu kapsamında özellikle hizmetin finansmanı, sunumu ve organizasyonda önemli değişikliklere gidilmiştir. Bu değişikliklerin de etkisi ile sağlık sisteminde önemli iyileşmeler gözlemlenmeye başlamasına rağmen, ürün/hizmet, süreç ve yapısal inovasyon kapsamında halen yapılması gerekenler vardır.

Keywords

Abstract

The healthcare sector is one of the sectors most affected by technological developments after the aerospace sector. The most basic aim of the health system is to ensure people reach quality, adequate and low cost health care. Innovation, which is a collective service and a social dimension, plays an important role in achieving these goals. Health innovation is defined as improvements and changes in health policies, health systems, health products and services, health technologies and service delivery methods to improve people’s health. In this study, it was aimed to draw a conceptual framework on innovation and health innovation and to explain the innovations introduced to the health system within the framework of Health Transformation Program put into practice in 2003 within the scope of health innovation. Within the scope of health innovation in the Turkish health care system in recent years, significant developments have been made especially in service financing, presentation and organization. Despite significant improvements in healthcare system due to the effects of these changes, there are still things to be done within the context of product/service, process and structural innovation.

Keywords


 • Bakar, R.P. (2015). “Open Innovation Strategy: exploring challenges and opportunities” Yüksek Lisans Tezi,

 • Bakar, R.P. (2015). “Open Innovation Strategy: exploring challenges and opportunities” Yüksek Lisans Tezi, UMEA University.

 • Belek, İ. (2016). Sağlığın Politik Ekonomisi: Sosyal Devletin Çöküşü, Yazılama Yayınevi, İstanbul.Blackwell, A. F. Wilson, L. Street, A. Boulton, C. & Knell, J. (2009). “Radical innovation: crossingknowledge boundaries with interdisciplinary teams”, Technical Report Number 760, UCAM-CL-TR-760. Bromley, D. A. (2004). “Technology Policy”, Technology in Society, 26 (3): 455-468.

 • Carayannis, E. & Sagi, J. (2001) "New" vs. "Old" Economy: Insights on Competitiveness in the Global IT Industry”, Technovation, 21 (8): 501-514.

 • Chesbrough, H. W. (2006). Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology, Harvard Business School.

 • Çam, B. (2016). “2016 Yılının En İlginç Sağlık Teknoloji İnovasyonları” Ideaport:http://www.ideaport.org.tr/haberler/2016-yilinin-en-ilginc-saglik-teknoloji-inovasyonlari ET. 18.01.2018.

 • Dünya Sağlık Örgütü (2017). Global Health Observatory data repository. Browse data tables by country. http://apps.who.int/gho/data/node.country. ET. 18.01.2018

 • Elçi, Ş. (2014). İnovasyon Rehberi: Kârlılık ve Rekabetin Elkitabı, İNOMER Yayını.

 • European Commission, (2012). Eco-innovation the key to Europe’s future competitiveness, European Commission.

 • Feldstein, M. (2003). “Why is Productivity Growing Faster?”, Journal of Policy Modeling, 25(5): 445-451.

 • Genevieve, P. L., Olivier, D., Demers-Payette, & Boivin, A. (2009). “Fostering deliberations about health innovation: What do we want to know from publics?”, Social Science & Medicine, 68: 2002-2009.

 • Göktaş, P. (2011, Nisan 22). “Sağlık sisteminin olumlu ve olumsuz yanları-riskleri”, Sağlık Aktüel: http://www.saglikaktuel.com/yazi/saglik-sisteminin-olumlu-ve-olumsuz-yanlari-riskleri-6508.htm

 • Greenhalgh, C. & Rogers, M. (2010). Innovation, Intellectual Property, and Economic Growth, Princeton Universty Press.

 • Grupp, H. & Mogee, M.E. (2004). “Indicators for National Science and Technology Policy: How Robust are Composite Indicators?”, Research Policy, 33(9):1373-1384.

 • Günaydın, D. (2011). “Sağlık Hizmetlerinde Küresel Reform Yaklaşımları”, Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi,60: 323–365.

 • Hana, U. (2013). “Competitive Advantage Achievement through Innovation and Knowledge”, Journal of Competitiveness, 5 (1): 82-96.

 • Hjalager, A.M. (2010). A Review of Innovation Research In Tourism”, Tourism Management, 31: 1-12.

 • Işık, C. & Keskin, G. (2013). “Bilgi Ekonomilerinde Rekabet üstünlüğü Oluşturulması Açısından İnovasyonun Önemi”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27 (1).

 • Kaya, A.A. (2004). “Uygun Teknoloji Seçimi ve Kalkınma” (Ed. Sami Taban & Muhsin Kar), Kalkınma Ekonomisi, 235-256, , Ekin Kitabevi, Bursa.

 • Kaynak, M. (2005). Kalkınma İktisadı, Gazi Kitabevi, Ankara.

 • Kaynak, R. & Maden, M.O. (2012). “İnovasyonda Sınırların Genişlemesi: Açık İnovasyon”, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (1).

 • Kemp, R. & Pearson, P. (2007), “Measuring Eco-Innovation”, Final Report of MEI Project, https://www.oecd.org/env/consumption-innovation/43960830.pdf.

 • Kırım, A. (2005). Mor İnek Nasıl Büyüsün, Sistem Yayıncılık, İstanbul.

 • Kimble, L. & Massoud, M. R. (2016), “What Do We Mean By Innovation in Helathcare?”, European Medical Journal.

 • Küçük, A. (2017). “Kapitalist Devlette Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesindeki Dönüşüm: Türkiye ÜzerineBir Analiz”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Bilimleri ABD,Ankara.

 • Lamba, M., Altan, Y., Aktel, M., & Kerman, U. (2014). “Sağlık Bakanlığı’nda Yeniden Yapılanma: Yeni Kamu Yönetimi Açısından Bir Değerlendirme”, Amme İdaresi Dergisi, 53-78.

 • Medimagazin. (2014, Ocak 7). “İnovasyonun tıbba kazandırdığı en önemli 10 yenilik”.https://www.medimagazin.com.tr/guncel/genel/tr-inovasyonun-tibba-kazandirdigi-en-onemli-10-yenilik-11- 681-55679.html ET. 15.02.2018.

 • Mirza, Z. & Kristensen, F. (2017, Ocak 20). WHO Health Innovation Group. World Health Organization: www.who.int/phi/1-health_innovation-brochure.pdf ET. 13,02,2018.

 • Mulgan, G. (2006) “The Process of social innovation”, Innovations, 1(2): 145-162.

 • Neely, A. & Hii, J. (1998). “Innovation And Business Performance: A Literature Review” The Judge Institute of Management Studies University of Cambridge Commissioned by GO-ER.

 • Norbert, S. & Hervé, K. (2016), “Health innovations in elderly care”, Bachelors Degree Programme in Nursing, May, 2016

 • Norman, D.A. & Verganti, R. (2012). “Incremental And Radical Innovation: Design Research VersusTechnology And Meaning Change” March 18, 2012,Essays,http://jnd.org/dn.mss/Norman%20%26%20Verganti.%20Design%20Research%20%26%20Innovatio n-18%20Mar%202012.pdf ET. 10,02,2018.

 • OECD. (1999). Organisation for Economic Co-operation and Development. Managing National Innovation Systems, OECD Publications.

 • OECD. (2005). Organisation for Economic Co-operation and Development. Oslo Manual: OECD Guidelines For Collecting And Interpreting Innovation Data, Third edition.

 • OECD. (2012). Organisation for Economic Co-operation and Development. Innovation for Development, OECD Publications.

 • OECD & Eurostat (2005). Organisation for Economic Co-operation and Development. Oslo Klavuzu- Yenilik Verilerinin Toplanması ve Yorumlanması için İlkeler.

 • Omachonu, V. K., & Einspruch, N. G. (2010). “Innovation in Healthcare Delivery Systems: A Conceptual Framework”. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal, 15(1):1-20.

 • Orlikowski, W. J. (1991) “Radical And Incremental Innovations In Systems Development: An Empirical Investigation Of Case Tools”, CISR WP, 221: 24-25.

 • O’Sullivan, D. & Dooley, L. (2009); Applying Innovation, Sage Publications.

 • Ökem, G. (2011). Türkiye’nin Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Sağlıkta İnovasyon, Ankara.

 • Özgenç, A. (2018, Ocak 20). Sağlıkta İnovasyon. http://keiretsuforum.com.tr/saglikta-inovasyon-ali- ozgenc.html ET. 11,02,2018.

 • Özmete, E. & Akgül G.F. (2015), “Sürdürülebilir Kalkınma İçin Sosyal İnovasyon ve Sosyal Hizmet İlişkisinin Değerlendirilmesi”, Toplum ve Sosyal Hizmet, 26(2).

 • Pilat, D. (2002), “Innovation in the New Economy”, ISUMA: Canadian Journal of Policy Research, 3(1): 54- 61.

 • Riezenman, M. J. (2008). Robots in Rehab. The Institute, ET 09.02.2018. http://theinstitute.ieee.org/technology-topics/smart-technology/robots-in-rehab44.

 • Sağlık Bakanlığı, (2012). Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu, Sağlık Bakanlığı.Sullivan, B. (2015). “The Importance Of Innovation In Healthcare”. The Clinical Communnication Company: https://www.dochalo.com/blog/the-importance-of-innovation-in-healthcare ET. 10,02,2018.

 • Sağlıkta%20Dönüşüm%20.pdf ET.12,02,2018.

 • Thorburn, L. (2005). Knowledge Management and Innovation in Service Companies – Case studies from Tourism, Software and Mining Technologies, Innovation Dynamics Pty Ltd.

 • Thurow, L.C. (2001), Servet Yaratmak, Çev. Şen, G. Altın Kitaplar, 1. Basım, İstanbul.

 • Toprak, C. (2013). “Özel Sağlık Sektöründe İnovasyon: Özel Sağlık Sektöründe İnovasyon ve Finansal Performans İlişkisi”, Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Ankara.

 • Varkey, P., & Athyal, V. (2005). “Service Delivery Innovations at Mayo Clinic”, Minnesota Medical, (23): 39-42.

 • Yıldırım, H. H. (2013). Türkiye Sağlık Sistemi: Sağlıkta Dönüşüm Programı Değerlendirme Raporu, Sağlık- Sen Yayınları, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics