OTOMATİK DÜŞÜNCELERİN ÇOCUKLUKTA MARUZ KALINAN EBEVEYN STİLLERİ AÇISINDAN YORDANMASI

Author:

Year-Number: 2018-15
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 759-769
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı; Yapısal Aile Terapisi’nin “Bireylerdeki psikopatolojik belirtilerin kaynağı, aile üyeleri arasındaki etkileşimdir.” (Minuchin, 1974; Carpenter & Treacher, 1982) şeklindeki hipotezini ülkemizde sınamaktır. Bu nedenle, çocuklukta maruz kalınan anne ve baba ebeveyn stillerinin depresyonla ilişkili otomatik düşünceleri yordayıp yordamadığı belirlenmiştir. Araştırma, Meslek Lisesi 12. sınıfta öğrenim görmekte olan toplam 322 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Katılımcıların yaşları 17 ile 20 arasında değişmektedir. Veri toplama araçları olarak, “Young Ebeveynlik Ölçeği” ve “Otomatik Düşünceler Ölçeği” kullanılmıştır. İstatistik teknikleri olarak; basit regresyon analizi ve pearson momentler çarpım korelasyon katsayısı ile analiz edilmiştir. Araştırma neticesinde; çocuklukta maruz kalınan ebeveyn stillerinin, otomatik düşüncelerin anlamlı birer yordayıcısı olduğu; ebeveyn stilleri ile otomatik düşünceler arasında pozitif yönde, düşük ve orta arasında değişen düzeylerde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, Yapısal Aile Terapisi’nin söz konusu hipotezini, ülkemiz için de geçerli kılmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of the research is to test a hypothesis of Structural Family Therapy, which is "The source of psychopathological symptoms that interacted within family members (Minuchin, 1974; Carpenter & Treacher, 1982)." in our country. Therefore, it's indicated whether mother and father parental styles exposed automatic thoughts form on depression during childhood. The research is conducted on 322 students at the 12th grade in a vocational school. Ages of participants varies from 17 to 20. "Young Parenthood Scale" and "Automatic Thoughts Scale" are used as the data collection tool. As statics technique; simple regression analysis is used and data is analyzed with Pearson's product-moment correlation coefficient. As a result; it is found that parental styles exposed during childhood are significant formers of automatic thoughts and there is a remarkably positive relation between parental styles and automatic thoughts level from low to medium variance. This result makes the hypothesis of Structural Family Therapy also valid in our country.

Keywords