SUÛDİ ARABİSTAN EDEBİYATINDA KADIN ROMANCILAR

Author :  

Year-Number: 2018-15
Language : null
Konu :
Number of pages: 720-726
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Suûdi Arabistanlı kadın yazarların romancılık çalışmalarına katılımları Semira Haşıkçî’nin 1960 yılında yayımladığı Vedda’tu emâlî adlı eseriyle başlamıştır. Suûdi Arabistan’da kadın haklarını savunan ilk yazarlardan olan Haşıkçî’den etkilen ‘Aişe Zahır Ahmed, Nezîhe Kutbî ve Hûdâ er-Reşîd gibi pek çok kadın yazar da Haşıkçî’nin izinden giderek Suûdi edebiyatında kadın romancıların varlığını sürdürmüşlerdir. Günümüze varıncaya kadar Doğuş, Olgunlaşma ve Zirve Dönemi olarak üç aşamadan geçen Suûdi kadın romancılığına ilişkin eserler, roman sanatları açısından erkek romancıların eserlerine benzemekle birlikte, kadın romancılar, başta kadın haklarına feminist bir söylemle yaklaşmaları ve 2000’li yıllardan sonra din, siyaset ve cinsellik gibi konulara ağırlık vermeleriyle ön plana çıkmışlardır. Leylâ el-Cuhenî ve Recâ ’Âlem gibi uluslararası alanda ödüllerle taltif edilen yazarlarla varlıklarını etkin bir şekilde hissettiren Suûdlu kadın romancılar, edebî faaliyetlerini günümüze kadar devam ettirmeyi başarmışlardır. Hatta konuya ilişkin yapılan detaylı araştırmada, yayımlanan eser ve yazar sayısı bakımından erkek yazarların sayısına yaklaşan kadın yazarların Suûdi romancılığındaki rollerinin gelecekte daha da güçleneceği anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

The participation of Saudi women writers in novel studies started with Vadda’tu amâlî of Samira Hashikchi which published in 1960. Many female writers, such as Aişa Zahr Ahmad, Naziha Kutbi and Huda al-Rashid, who effected by Hashihchi, one of the pioneer women rights defenders in Saudia, have contunied the presence of female novelists in Saudi literature. Passing through the periods of birth, maturing and top, Saudi women novel studies have similarities with works written by male authors in terms of novel arts. On the other hand, they differ, firstly with a feminist approach to women rights issues, and after 2000s with their emphasis on issues such religion, politics and sexuality. The Saudi female novelists who have made their presence felt effectively with writers who have been awarded with international awards such as Laila al-Cuhani and Reca 'Âlem have succeeded in maintaining their literary activities until today. Even, it is clear that the role of women authors in Saudi novel studies will be more powerful in the future, by taking into account the number of women in this area is closing to the number of men in related detailed studies, published works.

Keywords


 • ED-DÂMIN Semâhır (2010). Nisâ Bilâ Ummihât, Müessesetu’l-İntişarı’l-‘Arabî, Beyrut.

 • ED-DÂMIN Semâhır (2010). Nisâ Bilâ Ummihât, Müessesetu’l-İntişarı’l-‘Arabî, Beyrut.

 • EL-‘ACELÂNÎ Münîr (1993). Târihu’l-Bilâdi’l’Arabiyeti’s-Suûdiyye, C. I, 2. B., Daru’ş-Şıbıl, Riyad.

 • EL-CEM’ÂN Sâmî (2013), Hitâb er-Rivayeti’n-Nisâiyyeti’s-Suûdiyye ve Tehavvulâtihi, en-Nâdi’l-Edebî bi’r-Riyâd, Riyad.

 • EL-HÂZIMÎ Hasen b. Hicab, Halıd b. Ahmed EL-YÛSUF, (2008) Mu’cemu’l-İbdâ’ı’l-Edebî fi’l- Memleketi’l-‘Arabiyyeti’s-Suûdiyye, Nâdi Bâhatı’l-Edebî, el-Bâha.

 • EL-HUR’ÂN Sultan b. Muhammed (2016), Menâhic Nakdu’-r-Rivâyeti’s-Suûdiyye, Dâr Cami’atu Melik Suûd li’n-Neşr, Riyad.

 • EL-KÂDÎ Kevser Muhammed (2015), “Dirasât Nakdu’r-Rivâye fi’l-Edebis’s-Su’ûdî: Tatavvur ve Tarih”,Multekâ’l-Nakdı’l-Edebî ed-Davratu’l-Hâmise: el-Hareketu’n-Nakdiyyeti’s-Suûdiyye Havle’r-Rivâye, en- Nâdi’l-Edebî bi’r-Riyâd, Riyad.

 • EL-MUBEDDEL Munîrâ Nasır (2015), Ünsa’s-Serd, Müessesetu’l-İntişârı’l-‘Arabî, Beyrut. EL-MUHÂRIB Sâ’d b. Muhârıb, (2011) er-Rivâyetu’l-Cemâhiriyye, Cedâvîl, Beyrut.

 • EL-MUKRIN Semr (2008), Nisa el-Munekker, Dâru’s-Sâkî, Beyrut.

 • ERDOĞAN Tuba (2006), Modern Suûdi Arabistan Devleti’nin Doğuşu (1914-1932), Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Elâzığ.

 • EL-MUNÂSRÂ Huseyn (2012), Mukarebetun fi’s-Serd, ‘Âlemu’l-Kütubi’l-Hadîs, Ürdün.EL-MUNÂSRÂ Huseyn, (2008) Zâkiratu Rivâyetu’t-Tis’inîyât, Dâru’l-Farâbî, Beyrut

 • EL-MUNÂSRÂ Huseyn, (2015) Tecelliyât fi’n-Nas, Matbaatu’l-Kitâbi’l-‘Arabî, Riyad.EL-MURSÎ Samiye Hamdî Sadîk, (2016) “Te’nisu’n-Nas Beyne’l-Mevrusâtı’ş-Şe’biyyeti ve’s-Susyuluciyye”, es-Serdiyât, C. I, (ed. Salıh Mu’ayyıd el-Ğamıdî ve Hüseyn el-Munasrâ), Dâr Cami’atu Melik Suûd li’n-Neşr, Riyad.

 • EL-VEHHÂBÎ ʿAbdurrahmân b. Muhammed, (2015) er-Rivâyetu’n-Nisâiyyeti’s-Suûdiyyeti ve’l-Muteğayyirati’s-Sekâfiyye en-Neşatu ve’l-Kadaya ve’t-Tatavvur, 3. B. Kunûzu’l-Ma’rife li’n-Neşr ve’Tevzî, Cidde,.

 • EN-NE’MÎ Hasen, (2009) er-Rivâyetu’s-Suûdiyye Vaki’uha ve Tehavvulâtuha, Vizaretu’s-Sekafeti ve’l- İ’lâm, Riyad.

 • ER-RUFÂÎ Halıd (2009). er-Rivâyetu’n-Nisâiyyeti’s-Suûdiyye, en-Nadi’l-Edebî bi’r-Rıyad, Riyad. ES-SÂNI’ Recâ Abdullah, (2005) Benâtu’-r-Riyâd, Dâru’s-Sâkî, Beyrut.

 • EŞ-ŞANTÎ Muhammed Salıh, (2013) Fi’r-Rivâyeti’s-Suûdiyye, Dâru’l-Endelüs li’n-Neşr ve’t-Tevzî’, Hâil. EZ-ZEHRÂNÎ Mu’cıb, (2013) Mukarebât Hivâriyye, Müessesetu’l-İntişârı’l-‘Arabî, Beyrut.

 • MENDELSOHN Daniel ve dğr. (2011), Kadaya Edebiyye: Nihayetu’r-Rivaye ve Bidayetu’s-Siretu’z- Zatiyye, (çev. Hamed el’Isa), ed-Dâru’l-‘Arabiyyeti li’l-‘Ulûm Naşirûn, Beyrut.

 • SEYDÛ Emin Süleyman, Muhammed b. Abdurrezzak EL-KAŞ’EMÎ, (2001) Mavsû’atu’l-Edebi’l- ‘Arabiyi’s-Suûdiyi’l-Hadîs, C. IX, Dâru’l-Müfredât li’n-Neşr ve’t-Tevzî, Riyad.

 • ŞEHVÂNÎ Heyâ Nasır (2014), Sûretu’r-Recul fi’l-Mutehayyili’n-Nisâvî fi’r-Rivâti’l-Haliciyye, Cami’atu Katar Külliyetu’l-Edeb ve’l-‘Ulûm, Doha.

 • ÛRÎSÎ Rahmetullah, (2015) el-Mer’atu Tektubu Zatehe, Dâr Cami’atu Melik Suûd li’n-Neşr, Riyad.

 • ZEVBE’ Halıd Abdülaziz b. İbrahîm, (2012) el-İnhirafatu’ş-Şer’iyye ve’l-Ahlakiyye fi’r_Rivayeti’s- Suûdiyyeti’n-Nisaiyye m.2000-m.2010, el-Merkezu’l-‘Arabî li’d-Dirasâti’l-İnsaniyye, Kahire.

 • http://sauress.com/albilad/10524 (25.07.2017).

 • https://www.unicef.org/turkey/cedaw/_gi18.html (27.10.2017).

                                                                                                    
 • Article Statistics