BİLGİ TOPLUMU VE EĞİTİM TÜRKİYE’DE EĞİTİME GENEL BİR BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 695-705
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumların gelişmişlik düzeylerini belirleyen birçok unsur vardır. Bunlar eğitim, ekonomi, siyasi güç,insan kaynağı, askeri gücünün yanı sıra sahip oldukları bilgi ve teknolojidir. Bilgi günümüzde ülkelerin gelişimini sağlayan en önemli araçlardan biridir. Bilgi ve bilgiye dayalı olarak gelişen teknoloji ise toplumsal gelişim açısından önem arz etmektedir. Bilgiyle bütünleşen toplumlar bilgiyi hayatın her anında kullanarak bilgiyi hayatın bir parçası haline getirmektedirler. Bu çalışmanın amacı bilgi toplumu ve eğitim arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu bağlamda; bilgi toplumu, bilgi, bilimsel bilgi, teknoloji ve bilgi toplumunda eğitim kavramları açıklanmıştır. Çalışmada literatür taraması yapılarak bu konuda yayınlanmış makaleler incelenmiş, ilk olarak; bilgi toplumuna geçiş aşamasında görünürdeki farklılıklara dikkat çekmek için sanayi toplumuyla bilgi toplumunun temel özellikleri karşılaştırılmış devamında ise bilgi toplumuna geçiş sürecinde eğitimin durumu ve Türkiye’deki eğitime kısaca değinilerek bilgi toplumunda eğitimin önemi vurgulanmıştır.Bilgi toplumuna geçiş sürecinde eğitim açısından Türkiye’de hala eksiklerin olduğu, ancak bu eksiklere yönelik çalışmalar yapıldığı gözlenmiştir. Ayrıca Türkiye’deki okullarda teknolojik gelişmeler etkin bir şekilde takip edilmektedir.

Keywords

Abstract

There are many factors that determine the level of development of societies. These are education, economy, political power, human resources, military power, as well as the knowledge and technology. Information is one of the most important means of the development of countries today. Information and emerging technologies based on knowledge, is important in terms of the social development. Using the information society and information is integrated with information every moment of life they bring a part of life. The main objective of this study is to examine the relationship between information society and education. The Information society, information, scientific information, technology and education that is in the information society is explained. Articles, that are published at this subject, are examined by searching of literature, firstly stage of transition to information society to draw attention to the apparent differences in the basic features of industrial society compared with the information society, the following; educational status of the process of transition to information society and briefly referring to education in the information society in Turkey, emphasized the importance of education. Turkey have still deficiencies that is interested in education situations when the information society will be began, but the working is made that is interested in this deficiencies, which is watched for. In addition, developments in Turkish schools is monitored effectively.

Keywords


 • Aktan, C. C. ve Tunç, M. (1998). Bilgi Toplumu ve Türkiye. Yeni Türkiye Dergisi, 4(19), 118,119.

 • Aktan, C. C. ve Tunç, M. (1998). Bilgi Toplumu ve Türkiye. Yeni Türkiye Dergisi, 4(19), 118,119.

 • Altunay, E., & Yalçınkaya, M. (2011). “Öğretmen adaylarının bilgi toplumunda değerlere ilişkingörüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi [Educational Administration: Theory and Practice], 17(1), 5-28.

 • Aslan, M. (1998). 21. Yüzyılda Eğitim (Postmodern Çağda Eğitim). Yeni Türkiye 21. Yüzyıl Özel Sayısı I. Ocak-Şubat Sayısı, 4(19), 877.

 • Atik, H. (1996). Sanayi sonrası toplum sürecinde Avrupa Birliği, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Kayseri.

 • Aydın, B. (2003). Bilgi Toplumu Oluşumunda Bireylerin Yetiştirilmesi ve Matematik Öğretimi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2) Sayı: 14, 183,185,189.

 • Bal, O. (2010).” Teknolojinin Sosyo-Ekonomik Yapıya Etkileri”, Akademik Bakış Dergisi, Sayı 20, Nisan – Mayıs – Haziran 2010 (Http://www.akademikbakis.org).

 • Balcı, Ş. ve Bünyamin, A. (2007). “Üniversite Öğrencilerinin İnternet Kullanım ve Doyumları Üzerine Bir Saha Araştırması”. Selçuk İletişim 5 (1). 175.

 • Bensghir, K. T. (1996). Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim. Ankara: Türkiye Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayınları, 8.

 • Bozkurt, V. (2003). Bilgi Toplumunun Getirdikleri ve Türkiye, Cilt: 5, Sayı: 2, Sıra: 1 / No: 141, Uludağ Üniversitesi- İİBF - Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü.

 • Çalık, T. & Sezgin, F. (2005). Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim. Kastamonu Eğitim Dergisi. Cilt: 13 No: 1, Ankara, 55-66.

 • Çepni, S. (2005). Fen ve Teknoloji Ögretimi. Ankara: Pegem A Yayınları.

 • Davenport, T. & Prusak, L. (2001). İş Dünyasında Bilgi Yönetimi. (çev. G. Günay). İstanbul: Rota Yayınları (Orjinal kitabın basım yılı 1998), 27.

 • Doğan, İ. (1999). Küresel Değerler ve Eğitim: Türkiye Örneği. 21. Yüzyılın Eşiğinde Türk Eğitim Sistemi Ulusal Sempozyumu. 25-27 Kasım 1999. Ankara: Tekışık Yayıncılık, 49-53.

 • DPT (Devlet Planlama Teşkilatı): 2568, ÖİK (Örgün Olmayan Eğitim Özel İhtisas Komisyonu): 584. (2001).Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Hayatboyu Eğitim veya Örgün Olmayan Eğitim Özel İhtisas Komisyonu, Ankara, Devlet Planlama Teşkilatı, 13.

 • Drucker, P. F. (1996). Yeni Gerçekler. (çev. B. Karanakçı). 5. Baskı. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 247.

 • Dura, C. ve Atik, H. (2002). Bilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi ve Türkiye. (Birinci Basım). İstanbul: Literatür Yayıncılık, 98, 134.

 • Erkan, H. (1998). Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme.4b, Ankara: Türkiye İş Bankası Yayınları, No: 326. Bilim Dizisi, No 8, 216.

 • Fındıkçı, İ. (Nisan, 1998). Enformasyon Bilgi Toplumu Dünyası; Bilgi Toplumunda Eğitim ve Öğretmen. Bilgi ve Toplum Dergisi.

 • Garner, L. H. (2002). Education for the Twenty-first Century: Leadership for Globalization. Iowa: Second Korea-U.S. Forum.

 • Karademir, Ö & Karakulle, İ . (2013). “Bilgi Toplumunda Sekreterlik Mesleğine Genel Bakış”. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2013/1, 207-221.

 • Kocacık, F. (Mayıs, 2003). Bilgi Toplumu ve Türkiye. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt : 27 No:1, 7,8.

 • Nelson, B. (1999). Çalışanlarınıza Dinamizm Kazandırmanın 1001 Yolu. (çev. S. Egeliler). İstanbul: Rota Yayınları, 74.

 • Sadıklar, C. T. (1995), 2000’li Yıllar Dünya ve Türkiye, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, 112.

 • Sarıgöz, O. (2012). “Bilgi Toplumunun Eleştirisi ve Türkiye’de Modern Eğitimin Gerçekleştiremedikleri”, Electronic Journal of Vocational Colleges, Volume:2, Issue: 1, pp: 72–84.

 • Sayın, M & Yakın, İ. (2017). “ Temel Eğitim Bölümü Öğretmen Adaylarının Bilgi Ekonomisi Hakkındaki Düşüncelerinin Analizi”, Social Sciences Studies Journal, Vol:3,Issue:7,pp.225-232.

 • T.C. Başbakanlık, (10-12 Mayıs, 2002). “Bilgi Toplumuna Doğru”, Türkiye Bilişim Şurası Sonuç Raporu, Ankara: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 23.

 • Tekeli, H. (1994). Bilgi Çağı, Simavi Yayınları: İstanbul, 67.

 • Tekin, M., Güleş, H.K., Öğüt, A. ( 2003). Değişim Çağında Teknoloji Yönetimi. Yenilenmiş II. Baskı, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Turgut, B. (2001). Küreselleşme ve Milli Değerler. Milli Eğitim Dergisi. Sayı: 150. (Mart, Nisan, Mayıs 2001).

 • Yeşilorman, M & Koç, F. (2014). “Bilgi Toplumunun Teknolojik Temelleri Üzerine Eleştirel Bir Bakış”. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 24, Sayı: 1: 117-133.

                                                                                                    
 • Article Statistics