1982-2010 YILLARINDA SUNULAN MÜZİK EĞİTİMİ KONULU BİLDİRİLERİN BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 687-694
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada, Türkiye’deki üniversitelerde 1982-2010 yılları arasında düzenlenmiş ve basılmış müzik başlıklı bilimsel toplantılarda sunulan müzik eğitimi konulu bildirilerin bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma; durum belirleyici olup betimsel yöntem kullanılmıştır. Model olarak “Tarama Modeli” tercih edilmiştir. Elde edilen veriler sonucunda, müzik eğitiminin temelini oluşturan, ses eğitimi, çalgı eğitimi ve müzik kuramları boyutların ilişkin bildiriler tespit edilmiştir. Müzik eğitiminin ses eğitimi alanında 54, çalgı eğitimi alanında 86 ve müzik kuramları alanında ise 248 olmak üzere toplam 398 bildiri sunulduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to examine the papers on music education presented at the scientific meetings organized and published in universities in Turkey between 1982 and 2010 according to some variables. Research, situational and descriptive methods were used. The “scanning model” is preferred as a model. As a result of the data obtained, the papers on the dimensions of sound education, instrument education and music theories, which constitute the basis of music education, were determined. As a result of the data obtained, the papers on the dimensions of sound education, instrument education and music theories, which constitute the basis of music education, were determined. It was concluded that a total of 398 papers were presented in the field of music education, 54 In the field of sound education, 86 in the field of instrument education and 248 in the field of music theories.

Keywords


 • Barış, D. (2007). “Okul Müzik Eğitiminde Çalgı Eğitimi Uygulamaları”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi

 • Barış, D. (2007). “Okul Müzik Eğitiminde Çalgı Eğitimi Uygulamaları”. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi: 1-12, sayı:15, cilt:2: 4.

 • NRC (National Research Council) (1998). “Teaching about evolution and the nature of science”. Washington, DC: National Academy Press.

 • Önal, G.F. (2012). “Türkiye’deki Üniversitelerde 1982-2010 Yılları Arasında Düzenlenmiş Müzik BaşlıklıKongre Ve Sempozyumlarda Sunulan Bildirilerin Sonuç Ve Önerilerinin İncelenmesi”. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Yayımlanmamış Doktora Tezi. S: 11. Konya.

 • Taşkın, Ö. & Çobanoğlu, E. & Apaydın, Z. & Çobanoğlu, İ. & Yılmaz, B. & Şahin, B. (2008). “LisansÖğrencilerinin Kuram (Teori) Kavramını Algılayışları”, Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Dergisi. Cilt: 25. Sayı: 2.

 • Töreyin, A. (2001). “Müzik Eğitimi Anabilim Dallarının Ses Eğitimi Alan Derslerinde Karşılaşılan Sorunlar ve Müzik Öğretmenliğine Etkileri”. 1. Ulusal Koro Eğitimi ve Yönetimi Sempozyumu: 122.

                                                                                                    
 • Article Statistics