KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ KAPSAMINDA KURULAN KOBİLERİN İSTİHDAM VE ÜRETİME KATKILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: UŞAK İLİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 624-634
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İstihdam çalışma hayatının ve ekonomi teorilerinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Günümüzde küresel bir sorun olarak da kabul edilmektedir. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre küresel ekonomi küçülürken, işsizlik oranı ise artmaktadır. Bu nedenle istihdam bir başka ifadeyle işsizlik, tüm devletlerin öncelikli politika alanlarından biri haline gelmiştir. Ülkemizde de işsizlik uzun yıllardır devam eden, kronikleşmiş bir sorundur. İstihdam sorunuyla mücadelede farklı politika araçları kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de uygulanan aktif istihdam politikalarının başında gelen girişimcilik eğitimleri ve destekleri ele alınmıştır. Bu bağlamda Uşak ilinde KOSGEB tarafından verilen girişimcilik eğitimine katılıp, mali destekten yararlanan işletmelerin üretim ve istihdama katkısı değerlendirilmiştir. Çalışma, 2012-2016 yılları arasında KOSGEB Yeni Girişimci Desteği alan ve faaliyetini sürdüren KOBİ’ler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket uygulaması kullanılmıştır. Anket uygulamasına 87 KOBİ dâhil olmuştur. Elde edilen bulgulara göre, Uşak ilinde kurulan işletmelerin, istihdam ve üretime katkısı sınırlı kalmıştır. İstihdam içerisinde kadın, genç ve engelli istihdamı istenilen düzeyde değildir. Bu işletmeler, ekonomi içerisinde yeterli düzeyde katma değer üretememektedirler. Bununla birlikte, söz konusu işletmeler çağın gereklerine uygun kurumsallaşma düzeyini de yakalayamamışlardır.

Keywords

Abstract

Employment constitutes an important part of working life and economic theories. Today it is accepted as a global problem too. According to the International Labor Organization data, the global economy shrinks while the unemployment rate is on the rise. For this reason, employment, in other words unemployment, has become one of the priority policy areas of all states. Also in our country, unemployment is a chronic problem that has been going on for many years. Different policy instruments are used in the struggle against employment problems. In this study, the entrepreneurship trainings and supports were handled which are the one of the primary active employment policies implemented in Turkey. In this context, the contribution to employment and production of enterprises was evaluated that participated in entrepreneurship training given by KOSGEB in Uşak and benefited from financial support. The study was performed on SMEs which took KOSGEB New Entrepreneur Support between 2012-2016 and continue its operation. The questionnaire application which is one of the quantitative research methods was used in the study. 87 SMEs were included in the survey. According to the results of the research, the contribution to employment and production of enterprises established in Uşak province are limited. Employment of women, young people and disabled people is not at the desired level. These enterprises cannot generate sufficient added value within the economy. Nevertheless, these enterprises have not achieved the level of institutionalization appropriate to the needs of the age.

Keywords


 • Aren (2008). İstihdam Para ve İktisadi Politika. Ankara: İmge Kitabevi.

 • Aren (2008). İstihdam Para ve İktisadi Politika. Ankara: İmge Kitabevi.

 • Baştürk, Ş. (2013). Kamu Politikası Olarak Sosyal Politika. M. Yıldız, & M. Z. Sobacı içinde, Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama (s. 386-421). Ankara: Adres Yayınları.

 • Birleşmiş Milletler. (1948). İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. Erişim Tarihi: 07.01.2018. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf.

 • Deacon, A. (2011). İstihdam. P. Alcock, M. May, & K. Rowlingson (Dü) içinde, Sosyal Politika: Kuramlar ve Uygulamalar (O. Tezgel, Çev.: 412-421). Ankara: Siyasal Kitabevi.

 • DiNitto, D. M. (1991). Social Welfare: Politics And Public Policy. New Jersey: Prentice Hall. Döm: (2012). Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği. Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Gartner, W. B. (1989). Who is an Entrepreneur? Is the Wrong Question. Entrepreneurship Theory and Practice, 47-68.

 • Ghose, A. K., Majid, N., & Ernst, C. (2010). Küresel İstihdam Sorunu. (Ö. F. Çolak, Dü., G. Aykaç, & S. Kayan, Çev.) Ankara: Efil Yayınları.

 • Gözübüyük, A. Ş. (1997). Yönetim Hukuku. Ankara: Turhan Kitabevi.

 • Gül, E., Ekinci , A., & Konya: (2009). Türkiye'de İstihdam Politikaları: Yapısal Bir Analiz. Bursa: Ekin Yayınevi.

 • Güler, B. A. (2005). Devlette Reform Yazıları. Ankara: Paraf Yayınları.Güven: (2009). Sosyal Politikanın Temelleri. Bursa: Ezgi Kitabevi.

 • Habermas, J. (2008). Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akıbeti. (M. Beyaztaş, Çev.) İstanbul: Bakış Yayınları.

 • Hamitoğulları, B. (1986). Çağdaş İktisadi Sistemler. Ankara: Savaş Yayınları. Işığıçok, Ö. (2011). İstihdam ve İşsizlik. Bursa: Ekin Yayınevi.

 • Kazgan, G. (2009). Küreselleşme ve Ulus Devlet. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Koray, M. (2000). Sosyal Politika. Bursa: Ezgi Kitabevi.

 • KOSGEB. (2010). Girişimcilik Destek Programı Uygulama Esasları. Erişim Tarihi: 29.01.2018. http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1231/girisimcilik-destek-programi.

 • KOSGEB. (2012). Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve SınıflandırılmasıHakkında Yönetmelik. Erişim Tarihi: 14.01.2018. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/11/20121104- 11.htm.

 • Oğuz, O. (1992). İktisada Giriş. İstanbul: Marmara Üniversitesi Yayınları. Ören, K. (2013). Sosyal Politika. Ankara: Nobel Yayıncılık.

 • Prigmore, C. S., & Atherton, C. R. (1979). Social Welfare Policy: Analysis and Formulation. Lexington: D.C Heath and Company.

 • Sykes, R. (2011). Küreselleşme ve Sosyal Politika: Kuramlar ve Uygulamalar. P. Alcock, M. May, & K. Rowlingson (Dü) içinde, Sosyal Politika (Ş. Gökbayrak, Çev.: 555-563). Ankara: Siyasal Kitabevi.

 • Şaylan, G. (1995). Değişim Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi. Ankara: İmge Kitabevi.

 • Talas, C. (1990). Toplumsal Politika. Ankara: İmge Kitabevi.

 • Taylor-Gooby, P. (2011). Eşit Haklar ve Sosyal Adalet. P. Alcock, M. May, & K. Rowlingson (Dü) içinde, Sosyal Politika: Kuramlar ve Uygulamalar (B. Yıldırım, Çev.: 55-64). Ankara: Siyasal Kitabevi.

 • Tokol , A. (2000). Sosyal Politika. Bursa: Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı Yayınları.

 • TÜİK. (2015). Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatistikleri. Erişim Tarihi: 14.01.2018. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21528.

 • TÜİK. (2016). Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri. Erişim Tarihi: 30.01.2018. http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21540.

 • TÜİK. (2018). İş Gücü İstatistikleri. Erişim Tarihi: 06.01.2018. http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1007.

 • TÜİK. (2012-2016). Gayri Safi Yurtiçi Hasıla. Erişim Tarihi: 10.01.2018. http://www.tuik.gov.tr/OncekiHBArama.do.

 • Uluslararası Çalışma Örgütü. (1944). Philadelphia Bildirgesi. Erişim Tarihi: 06.01.2018. http://www.ilo.org/ankara/about-us/WCMS_412361/lang--tr/index.htm.

 • Uluslararası Çalışma Örgütü. (2017). World Employment Social Outlook 2017. Erişim Tarihi: 06.01.2018. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---

 • Yavuz, A. (2012). İşgücü İstihdam ve Kriz Olgusu. İstanbul: İstanbul Ticaret Odası Yayınları.

                                                                                                    
 • Article Statistics