MEDYA VE SUÇ KORKUSU İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 585-594
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Suç korkusu bireylerin gündelik yaşamındaki günlük rutinlerini etkileyen önemli bir toplumsal problemdir. Bireyler belirli bir suçun mağduru olma korkusuyla kendilerini güvende hissedemeyebilirler bu durum onların yaşam kalitesini de etkilemektedir. Bu açıdan değerlendirildiğinde suç korkusu kavramı bireylerin çevresiyle kurduğu ilişki biçimlerini de etkilemekte, bir bakıma bireyi toplumdan soyutlamaktadır. Çalışma suç korkusunu etkileyen bir boyut olarak medya ve suç korkusu ilişkisi üzerine odaklanmaktadır. Medya günümüzde bireylerin yaşamında çok önemli bir yere sahip olan bir araç konumundadır. Modern birey çevresinde ve dünyada olan biten olaylardan çok hızlı bir biçimde haber almaktadır. Bu durum aynı zamanda medyanın bireyleri yönlendirme gücünü ve bu durumun yarattığı problemleri de akıllara getirmektedir. Çalışma medyanın hangi durumlarda suç korkusuna neden olduğunu irdeleyecektir. Bu anlamda çalışmanın son kısmında medyanın sansasyonel habercilik anlayışının suç korkusuna olan etkileri tartışılacak ve bu durumun olası etkileri örneklerle incelenecektir. Çalışmamız aynı zamanda sorumlu bir yayıncılık anlayışının bireylerin suç korkusunu nasıl azaltabileceğini bu konuda medyaya düşen görevin neler olduğunu da ortaya koyacaktır.

Keywords

Abstract

Fear of crime is one of the most important social problems affecting the routine activities of individuals in their daily lives. Individuals might not feel safe since they are scared of being victimized by a specific crime, which affects their quality of life. From this perspective, the concept of fear of crime also affects forms of relationships established by an individual's surroundings, and an individual is isolated from society. This study, in this context, focuses on the relationship between media and fear of crime as a factor affecting fear of crime. Nowadays, media plays an important role in an individuals’ daily life. The modern individual receives news very quickly from the events in the immediate surroundings and around the world. At the same time, this situation is related to misleading power of media's orientation and the problems created by this situation. The study examines in which situations the media causes fear of crime. In this view, in the last section of the study, the effects of the concept of sensational journalism on fear of crime will be discussed, and the possible effects will be examined by considering the previous researches in this field. The study also attempts to show how a responsible broadcasting approach might reduce the possible effects of fear of crime on an individual basis, and to reflect the potential mission of media.

Keywords


 • Aydın, B. Kocagazioğlu, S. Arda, Ö. Gölge, Z. (2016). Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Ele

 • Aydın, B. Kocagazioğlu, S. Arda, Ö. Gölge, Z. (2016). Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Ele Alınış Biçimlerinin Karşılaştırılması, Türk Psikoloji Yazıları, 2016; 19(Özel):64-75.

 • Chiricos, T., Eschholz T. ve Gertz, M. (1997). “Crime, News, and Fear of Crime: Toward an Identification of Audience Effects”. Social Problems, 44(3): 342–57.

 • Chiricos, T., Padgett, K. and M. Gertz. (2000). "Fear, TV news, and the Reality of Crime." Criminology 38 (3): 755-785.

 • Cohen, S. ( 1972). Folk Devils and Moral Panics: The Creation of Mods and Rockers. London: Routledge

 • Çifci, E.G. (2008). Kapkaç suçundan hüküm giyenlerin, sosyo-demografik özellikleri, sosyal dışlanmasüreçleri, suç ve diğer sapma davranışlar açısından incelenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet ABD. Ankara.

 • Ditton, J., Chadee D., Farrall S., Gilchrist E. and Bannister, J. (2004). From imitation to intimidation: A noteon the curious and changing relationship between the media, crime and fear of crime. British Journal of Criminology 44, 595–610.

 • Dolu, O., Uludağ, Ş., & Doğutaş, C. (2010). Suç korkusu: Nedenleri, sonuçları ve güvenlik politikaları. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 65(1), 57-81.

 • Dowler, K. (2003). Media consumption and public attitudes toward crime and justice: The relationshipbetween fear of crime, punitive attitudes, and perceived police effectiveness. Journal of Criminal Justice and Popular Culture, 10, 109–126.

 • Erdönmez, E. (2009). The Effect of Media on Citizens’ Fear of Crime in Turkey, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, University of North Texas.

 • Eschholz, S., (1997). The media and fear of crime: a survey of the research. Journal of Law and Public Policy 9, pp. 37–59.

 • Ferraro, K, LaGrange. R. (1987). ‘‘The Measurement of Fear of Crime.’’ Sociological Inquiry 57:70–101

 • Ferraro, K. F. (1995). Fear of Crime: Interpreting Victimization Risk. Albany: State University of New York.

 • Fox, K. A., Nobles, M. R., & Piquero, A. R. (2009). Gender, crime victimization and fear of crime. Security Journal, 22(1), 24-39.

 • Garofalo, J. (1979). Victimization and the Fear of Crime. Journal of Research in Crime and Delinquency, 16, 80-97.

 • Gebotys, R. J., Roberts, J. V., & DasGupta, B. (1988). News media use and public perceptions of crime seriousness. Canadian J. Criminology, 30, 3-16

 • Gökulu, G. (2012). Perceived Risk of Victimization and Fear of Crime: Fear of Crime Among University Students in Ankara, Turkey. Germany: Lambert Academic Pub.

 • Gökulu, G. ve Hosta, N. (2013). Basında kadına yönelik şiddet haberlerinin analizi: Hürriyet, Sabah ve Posta gazeteleri örneği (2005-2008). The Journal of Academic Social Science Studies,6(2), 1829-1850.

 • Hale, C. (1996). “Fear of Crime: A Review of the Literature”. International Review of Victimology, 4: 79- 150.

 • Jackson, J. (2009). A psychological perspective on vulnerability in the fear of crime. Psychology, Crime & Law, 15(4), 365-390.

 • Lindquist, J. H., & Duke, J. M. (1982). The Elderly Victim at Risk: Explaining the Fear‐Victimization Paradox. Criminology, 20(1), 115-126.

 • Mays, L.M (2001). Structural Determinants of Fear of Crime, Unpublished Doctoral Dissertation, The University of Texas at Arlington.

 • Öztürk, M, Kocacık, F, Gönültaş, M, B. (2016) Suç Korkusu ve Risk Algısının Toplumsal Cinsiyet Açısından İncelenmesi, International Journal of Human Sciences, volume 13, no:1. 1488-1502.

 • Öztürk, M. (2015). “Medya ve Suç Korkusu Arasındaki İlişki”, The Journal of Academic Social Science Studies, 36, 251-263.

 • Rountree, P. W. ve Land, K. (1996) Perceived Risk Versus Fear of Crime: Empirical Evidence of Conceptually Distinct Reactions in Survey Data. Social Forces, 74, 1354–1377.

 • Sallan Gül, S. ve Altındal, Y., (2015). “Kadın Cinayetlerinin ve Suç Korkusunun Görseller ÜzerindenMedyada Yeniden Üretimi: Radikal Gazetesi Örneği”, Gündelik Hayat Sosyolojisi Açısından Suç ve SuçKorkusu, Adem Solak ve Ömer Solak der., Hegem Yayınları: 51, Bilimsel Ve Popüler Eserler Dizisi, 1. Baskı, ISBN: 978-605-9104-05-0, Ankara, s. 536-557.

 • Sheley, J and C. Ashkins. 1981. "Crime, Crime News and Crime Views." Public Opinion Quarterly 45: 492- 506.

 • Sironi, E., & Bonazzi, L. M. (2016). Direct Victimization Experiences and Fear of Crime: A Gender Perspective. Peace Economics, Peace Science and Public Policy, 22(2), 159-172.

 • Stafford, M.C. Galle, O.R. (1984), “Victimization Rates, Exposure to Risk, and Fear of Crime,” Criminology, 22/2: 173–85.

 • Taylor, R. B., & Hale, M. (1986). Testing alternative models of fear of crime. The Journal of Criminal Law and Criminology (1973-), 77(1), 151-189.

 • Thompson, J. B. (2013). Ideology and modern culture: Critical social theory in the era of mass communication. John Wiley & Sons.

 • Weaver, J. and J. Wakshlag. (1986). "Perceived Vulnerability to Crime, Criminal Experience and Television Viewing." Journal of Broadcasting and Electronic Media 30:141-58.

 • Williams, P., & Dickinson, J. (1993). Fear of crime: Read all about it? The relationship between newspaper crime reporting and fear of crime. The British Journal of Criminology, 33(1), 33-56.

                                                                                                    
 • Article Statistics