GELENEKSEL MEDYANIN KAMU POLİTİKALARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: MEDYA, HÜKÜMET VE KAMUOYU ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 479-487
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makalede medyanın kamu politikası yapım sürecine ilişkin katkısı (etkisi) değerlendirilmektedir. Kamu Politikası sürecinin resmi (birincil) aktörlerinden olan yürütme ve devletin özünden ayrılamayacak toplum ile medya arasındaki çok yönlü ve düzensiz ilişkinin ortaya konulduğu çalışmada, medya kavramı geleneksel (eski/konvansiyonel) medya aktörleri ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla 21. Yüzyılın önemli medya aktörlerinden olan sosyal medya bu çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Geleneksel medyanın kamu politikası sürecindeki rolünü, liberal kuram temelli CNN Etkisi ve markist kuram temelli Rızanın İmalatı/Propaganda Modeli çerçevesinde değerlendiren bu çalışmada, bir model diğerine üstün tutulmamıştır. Makalede her iki modelinde farklı şartlar altında geçerliliğinin olduğu iddiası ileri sürülmektedir. Çalışmada medya ve kamu politikasına ilişkin kavramsal bir çerçeve sunulurken iki kavram arasındaki ilişkileri açıklamaya yönelik bazı kavramlarda ortaya konulmaktadır.

Keywords

Abstract

In this essay, the contribution (effect) of media on public policy process is evaluated. The conception of media is restricted with traditional (old/conventional) media actors in this research, which is revealed unsteady and versatile relations between the executive organ which is one of the official (primary) actor in public policy process, and the society which can not be set apart from the essence of state, and media. Hence, social media, which is one of the significant media actors in 21. Century, is excluded from the scope of this research. One model hasn’t been put ahead the other one.in this research, which evaluates the role of media on public policy process within the frame of liberal theory-based CNN Effect and marxist theory-based Manufacturing Consent/Propaganda Model. In this essay, it is claimed that both of these models have validity under different conditions. In this study, some conceptions are revealed for the explanation of relations between two notions while presenting a conceptual framework for media and public policy.

Keywords


 • Althusser, L. (1989). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları (Çev.:Mahmut Özışık ve Yusuf Alp), İletişim

 • Althusser, L. (1989). İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları (Çev.:Mahmut Özışık ve Yusuf Alp), İletişim Yayınları, İstanbul.

 • Anderson, J.E. (2003). Public Policymaking: An Introduction, Houghton Mifflin Company, Boston.

 • Atik, A. & Bilginer Erdoğan, Ş. (2014). “Toplumsal Bellek ve Medya”, Atatürk İletişim Dergisi, 6(1):1-16.

 • Bastos, M. T. (2012). “Public opinion revisited: The propagation of opinions in digital networks”, Journal of Arab & Muslim Media Research, 4(2-3):185-201.

 • Bayram, Y. (2011). “Türk dış politikasına yönelik karar alma sürecinde medyanın etkinliği: Körfez Savaşıkrizlerinde medya-kamuoyu ve karar alıcı ilişkisi”, Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 • Bekci, E. (2013). “Medya, dış politika ve kamuoyu ilişkisi üzerine bir vaka çalışması: Türkiye-İsrail örneği”, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

 • Bektaş, A. (2002). Siyasal Propaganda, Bağlam Yayıncılık, İstanbul.

 • Belknap, M. H. (2001). The CNN Effect: Stretegic Enabler or Operational Risk?, USAWC Strategy Research Project, Carlisle Barracks, Pennsylvania.

 • Birkland, T. A. (2015). An introduction to the policy process: Theories, concepts and models of public policy making, Routledge, New York.

 • Christopoulou, N. (2011). “The impact of media on the formulation of foreign policy in Turkey and Greece 2004–2011”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Çeçen, A. F. (2014). “Amerikan medyasının dış haberlerinde medya-politika ilişkisi bağlamında birdeğerlendirme: New York Times Gazetesi örnekleminde 2013 Mısır Askeri Müdahalesi haber kapsamının analizi”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Çevik, H. H. & Demirci, S. (2012). Kamu politikası: kavramlar, aktörler, süreç, modeller, analiz, karar verme, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

 • Dilmen, N. E. (2007). “Yeni medya kavramı çerçevesinde internet günlükleri-bloglar ve gazeteciliğe yansımaları”, Marmara İletişim Dergisi, 12(12):113-122.

 • Dye, T. (1981). Understanding Public Policy, Prentice Hall: Englewood Cliffs, New Jersey.

 • Gillard, P. (2003). Cambridge advanced learner’s Dictionary, Cambridge University Press, Cambridge.

 • Göçoğlu, V. (2014). “Kamu politikası ve sosyal medya ilişkisi”, Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Hançerlioğlu, O. (1996). Toplumbilim Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul.

 • Herman, E. S. & Chomsky, N. (1988). Manufacturing consent: the political economy of the mass media, Pan-theon Books, New York.

 • Heywood, A. (2012). Siyasetin Temel Kavramları (Çev.:Hayrettin Özler), Adres Yayınları, Ankara. Kaptı, A. (2011). Kamu Politika Süreci: Teorik Perspektifler, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

 • Karadoğan, E. (1996). “Medya ve Dış Politika”, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, 1(3):53-57.

 • Kılıç, Y. (2006). “Medyada Amacın Araca Dönüşmesi/Dönüştürülmesi”, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 2(1):155-162.

 • Klaehn, J. (2002). “A critical review and assessment of Herman and Chomsky’s Propaganda Model”, European Journal of Communication, 17(2):147-182.

 • Livingston, S. (1997). Clarifying the CNN effect: An examination of media effects according to type ofmilitary intervention, The Joan Shorenstein Center Research Paper R-18, Harvard University Press, Cambridge.

 • Mora, N. (2008). “Turkish society on the third page”, International Journal of Human Sciences, 5(2):1-15.

 • Özekin, M. K. (2014). “Rethinking the Role of Media in the Outcome of 21. Century Conflicts: A Media- Policy Interaction Approach”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 1(37):107-119.

 • Püsküllüoğlu, A. (2004). Türkçe Sözlük, Arkadaş Yayınları, Ankara.

 • Robinson, P. (2001). “Theorizing the influence of media on world politics models of media influence on foreign policy”, European Journal of Communication, 16(4):523-544.

 • Tokgöz, O. (1998). “Kamu Yönetiminde Medyanın Rolü”, Amme daresi Dergisi, 31(1):45-56.

 • Yalçınkaya, H. (2008). “Savaşlarda Asker-Medya İlişkilerinin Geldiği Son Aşama: İliştirilmiş Gazetecilik”, Uluslararası İlişkiler Dergisi, 5(19):29-56.

 • Yıldız, M. & Sobacı, M. Z. (2013). Kamu politikası: Kuram ve uygulama, Adres Yayınları, Ankara.

 • Zingarelli, M. E. (2010). “The CNN effect and the Al Jazeera effect in global politics and society”, Yüksek Lisans Tezi, Georgetown Üniversitesi Liberal Çalışmalarda Sanat Çalışmaları Bilim Dalı, Washington.

                                                                                                    
 • Article Statistics