TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE YARATICILIK ALANINDA YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 456-462
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Türkiye’de okul öncesi eğitimde yaratıcılık alanında yapılmış olan lisansüstü tezleri incelenmiştir. Betimsel içerik analizinin kullanıldığı araştırmanın evrenini, Yüksek Öğretim Kurumu Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından 1998-2018 yılları arasında onaylanan ve arşivlenen, konu bölümü eğitim ve öğretim, dizin bölümü yaratıcılık olarak dizgilenen 259 lisansüstü eğitim tezi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine, okul öncesi eğitimde yaratıcılık alanında yapılmış 25 yüksek lisans ve 8 doktora tezi olmak üzere 33 lisansüstü tez dahil edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, okul öncesi eğitimde yaratıcılık alanında yapılmış lisansüstü tezlerin 25’inin yüksek lisans tezi, 8’inin ise doktora tezi olduğu görülmüştür. İncelenen lisansüstü tezlerde en fazla çalışılan konunun geliştirilen bir eğitim programının çocukların yaratıcılıkları üzerindeki etkisi olduğu tespit edilmiş olup, bunun yanında yaratıcılığın çeşitli değişkenlere göre farklılaşma durumlarının, yaratıcılık ve çocuğa ilişkin çeşitli beceriler arasındaki ilişkinin ve yaratıcılık kavramına yönelik görüşlerin incelendiği tezlerin olduğu tespit edilmiştir. Daha az çalışılan konuların ise okul öncesi eğitimin yaratıcılık üzerindeki etkileri, okul öncesi eğitim programında yaratıcılığa yer verilme durumu ve ölçek geliştirme çalışmaları olduğu görülmüştür. Lisansüstü tezlerde çalışma grubu olarak en fazla çocuk seçildiği görülürken, en fazla kullanılan araştırma türünün nicel araştırma olduğu belirlenmiştir. Ayrıca tezlerde veri toplama aracı olarak en çok ölçek kullanıldığı görülmüş ve istatistiksel olarak basit düzeyde veri analiz yöntemlerinin kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu araştırma sonucunda yaratıcılık konusunda daha fazla lisansüstü tezlerinin yürütülmesi ve çalışma yöntemlerinin çeşitlendirilmesi önerilmiştir.

Keywords

Abstract

In this research postgraduate theses that have been made in the field of creativity in pre-school education in Turkey were examined. The population of this research was comprised of 259 postgraduate theses all of which were approved and archived by the Council of Higer Education, Directorate of Publication and Documantation with the keywords namely as “education and teaching” between 1998 and 2018. The sample of the study includes 25 master’s theses, 8 doctorate theses, a total of 33 theses within the field of creativity in pre-school education in Turkey. According to the results of the research, the effect of the education programs on children’s creativity has been found as the most studied subject. Beside this it has been also found that there are research that investigated differences in creativity depends on various variables, the relationship between creativity and various skills related to the child and opinions on the concept of creativity. The least studied subjects are the effects of preschool education on creativity, creativity in preschool education program and scale development studies. It is seen that children are the most chosen participant group in these theses and quantitative research is the most used research method. Besides, the most used data collection tool in these theses is the scale and it has been determined that statistically simple data analysis methods have been used in these theses. As a result, this research recommends that more study should be carried out and these studies should be varried in the field of creativity.

Keywords


 • Ahi, B. & Kıldan, A. O. (2013). Türkiye'de okul öncesi eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin

 • Ahi, B. & Kıldan, A. O. (2013). Türkiye'de okul öncesi eğitimi alanında yapılan lisansüstü tezlerin ı̇ncelenmesi (2002-2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1/27, 23-46.

 • Altun, D., Şendil, Ç. Ö. & Şahin İ. T. (2011). Investigating the national dissertation and thesis database in the field of early childhood education in Turkey. Procedia Social and Behavioral Sciences, 12, 483-492.

 • Baki, A., & Gökçek, T. (2012). Karma yöntem araştırmalarına genel bir bakış. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(42), 1-21.

 • Can Yaşar, M. & Aral, N. (2011). Türkiye’de okul öncesinde drama alanında yapılan lisansüstü tezlerin ı̇ncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11/22, 70-90.

 • Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity, flow and the psychology of discovery and invention. Harper Collins, New York.

 • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). Routledge. New York.

 • Durukan, H., Atalay, Y. & Şen, S. N. (2015). Türkiye’de 2000- 2014 yılları arasında okul öncesi eğitimialanında yapılan yüksek lisans tezlerinin ı̇ncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 62-77.

 • Hussain, Z. (2004). “Synergy of east and west for greater creativity.” (Ed. M. Fryer), Creativity and Cultural Diversity, ss. 90-97, The Creativity Centre Educational Trust Press, England.

 • Karadağ, E. (2009). Eğitim bilimleri alanında yapılmış doktora tezlerinin tematik açıdan incelemesi. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10/3, 75- 87.

 • Karahan, G. (2016). 2012 Okul öncesi eğitim programını yaratıcılık açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.

 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. 16. Baskı, Nobel Yayınları, Ankara.

 • Kaytez, N. & Durualp, E. (2014). Türkiye’de okul öncesinde oyun ile ilgili yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2/2, 110-122.

 • Kayhan, M. & Koca, S. A. Ö. (2004). Matematik eğitiminde araştırma konuları: 2000–2002. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 72–81.

 • MEB. (2013). Okul Öncesi Eğitim Programı. MEB Basımevi, Ankara.

 • Morris, W. (2006). Creativity its place in education.http://www.creativejeffrey.com/creative/Creativity_in_Education.pdf adresinden 11 Ocak 2018 tarihinde alınmıştır.

 • O’Donnell, S., & Micklethwaite, C. (1999). Arts and creativity in education: An international perspective. www.inca.or g.uk/pdf/1999_creativity_and_arts.pdf adresinden 11 Ocak 2018 tarihinde alınmıştır.

 • Rogers, C. (1959). “Toward a theory of creativity: A review of general semantics.” (Ed. H. Anderson), Creativity and it’s cultivation, ss. 69-82, Harper & Row, New York.

 • Şahin, D., Calp, Ş., Bulut, P. & Kuşdemir, Y. (2013). Sınıf öğretmenliği bilim dalında yapılmış lisansüstü tezlerin çeşitli kriterlere göre incelenmesi. Journal of World Turks, 5/3, 187-205.

 • Şahin, G. & Bartan, M. (2017). Okul öncesi eğitim alanında yapılan lisansüstü tezlerin incelenmesi. International Journal of Social Science. 60, 69-84.

 • Thorne, K. (2007). Essential creativity in the classroom: Inspiring kids. Routledge, London.

                                                                                                    
 • Article Statistics