HALK OYUNLARI BRANŞINA KATILAN SPORCULARIN YARIŞMA ÖNCESİ KAYGI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-14
Language : null
Konu :
Number of pages: 706-712
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma Halk Oyunlarını aktif olarak katılan oyuncularının yarışma öncesi kaygı düzeylerini bazı değişkenler (cinsiyet, yaş ve spor yılı) açısından incelemek amacıyla düzenlenmiştir. Araştırmaya Kırşehir ili grup yarışmasında katılan 82 sporcudan, rastgele seçim yöntemiyle ve gönüllülük esasıyla ankete katılan 50 Kadın ve 32 Erkek olmak üzere 82 Halk Oyunları yapan sporcu gönüllü olarak katılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, yarışma ortamında sporcuların kaygı düzeylerini ölçmek için Rainer Martens tarafından geliştirilen SCAT Testi, Martens ve ark. tarafından oluşturulan yarışma durumluluk kaygı envanteri CSAI-2 testi oyunculara uygulanmıştır. Halk Oyuncularının cinsiyet, yaş ve spor yılı değişkenine göre sürekli kaygı puanlarında anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Sonuç olarak cinsiyet, yaş ve spor yılı değişkeni Halk Oyuncularının süreklik kaygı düzeylerini etkilememektedir. Bu durum Halk Oyunları sporcularının profesyonel olarak dans etmeleri, kaygıdan uzak durma çabalarının yüksekliği, yıl içerisinde çok fazla yarışma ve gösterilere katılarak, geçmiş yaşantı ve deneyimleri ile kaygı düzeylerini belirli bir sevide tutabildiklerini şeklinde yorumlanabilir.

Keywords

Abstract

This study was designed to examine pre-competition anxiety levels of actors who participate actively in Folk Dances in terms of some variables (sex, age and sport year). A total of 82 athletes participated in the survey in the Kırşehir provincial group competition voluntarily participated in the 82 Folk Dances, including 50 women and 32 males participated in the survey voluntarily and randomly. The SCAT Test, developed by Rainer Martens to measure the level of anxiety of athletes in the competition environment as a means of collecting data in the study, was developed by Martens et al. The contest created by the state anxiety inventory CSAI-2 test was applied to the players. There were no significant differences in the trait anxiety scores according to the sex, age and sport year variables of the Folk Dancers. As a result, age, gender, and age of sport do not affect the continuing anxiety levels of Folk Dancers. This can be interpreted as the fact that athletes of folk dances professionally dance, the height of their efforts to stay away from anxiety, participate in many competitions and performances during the year, and can maintain a certain level of past experience and anxiety levels.

Keywords


 • Adalı, F.(2006). 14-18 Yaş Kız ve Erkek Basketbolcuların Atılganlık ile Sürekli Kaygı Düzeylerinin

 • Adalı, F.(2006). 14-18 Yaş Kız ve Erkek Basketbolcuların Atılganlık ile Sürekli Kaygı DüzeylerininSosyodemografik Yapılarına Göre Karşılaştırılması, Gazi Üniv. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

 • Arlı M, Nazik H (2001). Bilimsel araştırmaya giriş. Ankara: Gazi Kitabevi

 • Arseven A (2001). Alan araştırma yöntemi. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık

 • Başaran M.H, Taşğın Ö, Sanioğlu A, Taşkın A.K.(2009).Sporcularda Durumluk ve Sürekli KaygıDüzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 21: 533–544

 • Bell M.L.(1991).Learning a Complex Nursing Skill Student Anxiety And The Effect Of Preclinical Skill Evaluation. Journal Nurs. Education.30;(5):6-22.

 • Cerit, E., Gümüşdağ, H., Evli, H., Şahin, S. ve Bastık, C. (2013). Elit Kadın Basketbol OyuncularınınYarışma Öncesi Kaygı Düzeyleri ile Performansları Arasındaki İlişki. NWSA-Sports Sciences, 2B0092, 8, (1), 16-34.

 • Civan, A., Arı, R., Görücü, A. ve Özdemir, M., (2010). Bireysel ve Takım Sporcularının Müsabaka ÖncesiVe Sonrası Durumluluk Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması, Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi [Bağlantıda]. 7:1. Erişim: http://www.insanbilimleri.com

 • Gürsoy, Ç., (2006). Farklı Sosyo- Ekonomik Düzeydeki Ergenlerin Benlik Tasarım Düzeyleri İle Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Çukurova Üniversitesi, S.B.E. Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, (s.183-190).

 • Erbaş, M. K., (2005). Üst Düzey Basketbolcularda Durumluluk Kaygı Düzeyleri Ve Performans İlişkisi. Yüksek Lisans Tezi. Dumlupınar Üniversitesi. S.B.E. Kütahya.

 • Kaya M. Varol K.(2004). İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Durumluk-Sürekli Kaygı Düzeyleri ve Kaygı Nedenleri: Samsun Örneği. Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.17: 31-42

 • Koç H.(2004).Profesyonel Futbolcularda Durumluk Kaygı Düzeylerini Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi.Dumlupınar Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kütahya.

 • Konter, E., Sporda Psikolojik Hazırlıgın Teori ve Pratigi, Bagırgan Yayınevi, Ankara, 1998

 • Ocaktan, M. E., Keklik, A. ve Çöl, M., (2002). Abidinpaşa Sağlık Grup Başkanlığı’na Bağlı SağlıkOcaklarında Çalışan Sağlık Personelinde Spielberger Durumluk Ve Sürekli Kaygı Düzeyi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, 55 (1), (s. 21-28)

 • Öğüt, Faruk., (2000). Sosyal Uyum İle Sürekli Kaygı Arasındaki İlişki, Kocaeli Üniversitesi. S.B.E.

 • Öner N., (1997). Durumluluk- Sürekli Kaygı Envanterinin Türk Toplumunda Geçerliliği, Doç. Tezi, Ankara.Öner N., Le Compte A., (1983) Süreksiz Durumluk/Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı, 1. Baskı, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1-26, İstanbul.

 • Sarıgöz O (2014). Öğretim Teknolojilerinin Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi, Uluslararası Beşeri ve Hakemli Akademik Bilimler Dergisi, 5(10): 100–116.

 • Tuğ B. Türkiye Taekwondo Şampiyonasında Bayan ve Erkek Taekwondocuların Maç Öncesi Kaygıdurumlarının Birbirleriyle Karşılaştırılması Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Bitirme Tezi. Kayseri, 2001

 • Yavuz H.U.(2002).Yüzme, Paletli Yüzme ve Atletizm Branşlarındaki Bazı Sporcuların Anksiyete veDepresyon Durumları ile Reaksiyon Zamanlarının Belirlenmesi ve Karşılaştırılmaları. Hacettepe Üniversitesi,Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

                                                                                                    
 • Article Statistics