MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET VE SOSYAL MEDYA KULLANIM ALIŞKANLIKLARI: DEVREKANİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2018-14
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu :
Number of pages: 470-478
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnternetin tüm dünyada kullanımının hızla yaygınlaşması sonucu uzaklar yakın olmuş, dünyanın en uzak ucundan anında haber almak, sıradan hayatımızda asla yüz yüze görüşemeyeceğimiz insanlarla sanal ortamlarda iletişim kurmak, başkalarını yorumlarımızla etkilemek ve başkalarından etkilenmek artık mümkün hale gelmiştir. Küreselleşen dünyada insanların etkileşimlerinin büyük bir kısmı kitle iletişim araçları sayesinde gerçekleşmektedir. Özellikle etkileşimli web 2.0 temelli sosyal medya sayesinde insanlar çift yönlü bir iletişim ortamının aktörü haline gelmiştir. Sosyal medya ile birlikte bireyler hem kendileri birer içerik üreticisi haline gelmiş, hem de başka içeriklere dahil olabilme, görüş bildirme, beğenme gibi birtakım iki yönlü iletişim uygulamalarına sahip olmuştur. Sosyal medyanın en yoğun kullanıcı tabakasının gençler ve öğrenciler olduğu bir gerçektir. Bu çalışmada Kastamonu Üniversitesi Devrekani Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin internet ve sosyal medya kullanım ve doyum alışkanlıkları incelenmiştir. Bu bağlamda, Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı bağlamında öğrencilerin sosyal medya kullanımları ve doyumları araştırılmıştır. Bu yaklaşıma dair McQuail'in dörtlü kategorileştirmesi temel alınmıştır (kişisel kimlik, bilgi, sosyal ilişkiler, oyalanma).

Keywords

Abstract

The rapid spread of the use of the Internet all over the world far away was close, get immediate news from the farthest end of the world, communicate in virtual environments with people we will never see in our ordinary lives, it is now possible to influence others with our comments and to be influenced by others. In the globalizing world, a large part of human interaction takes place through mass media. Especially with interactive web 2.0 based social media, people have become the actors of a two-way communication environment. Along with social media, individuals have become both content producers themselves and have had some two-way communication practices such as being able to participate in other contents, to express opinions and likes. It is a fact that the most intensive user layer of social media is young people and students. In this study, internet and social media usage and satisfaction habits of Kastamonu University Devrekani Vocational School students were examined. In this context, social media usage and satisfaction of students are investigated in the context of Uses and Satisfaction Approach. This approach is based on McQuail's quadruple categorization (personal identity, knowledge, social relations, distraction).

Keywords