KİŞİSEL İMAJ BAĞLAMINDA TEKNİK DİREKTÖR FATİH TERİM’İN KİŞİSEL İMAJ ÖGELERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2018-13
Number of pages: 287-300
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İmaj, kişilerin algısında bir başka kişi, kurum, olay veya nesne hakkındaki imgeler ve çağrışımlar bütüne karşılık gelmektedir. Günlük hayatta imaj, gerek kurumsal gerekse kişisel açıdan belirleyici bir rol oynamaktadır. Kurumsal açıdan bakıldığında imaj marka değeri oluşturmada ve rakip kurumlardan farklılaşmada hayati bir öneme sahiptir. Bu nedenle kurumların profesyonel anlamda imaj yönetimi için bir dizi çalışma yürüttüğü bilinmektedir. Kişisel açıdan bakıldığında ise imaj, kişinin hem iş hayatında hem de gündelik yaşantısında diğer kişiler tarafından nasıl algılandığını ve bu kişilerle ilişkisinin ne düzeyde ve nasıl şekilleneceğini belirleyen önemli bir faktör olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla bu faktörün önemine vakıf olan bireylerin kişisel imaj yatırımları yapması ve profesyonel destek alması doğal karşılanacaktır. Bu durumun özellikle kamu görünürlüğü ve bilinirliği fazla olan popüler şahıslarda daha yaygın olduğunu söylemek mümkündür. Teknik direktör Fatih Terim özelinde “imaj” ve “kişisel imaj” konularının değerlendirildiği bu çalışma ise Fatih Terim’in kişisel imajını oluşturan unsurlardan hangilerinin üniversite öğrencileri tarafından daha önemli görüldüğünü anket tekniğiyle ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde imaj konusuna ilişkin genel bilgiler aktarılmış, ikinci bölümde kişisel imaj konusu ayrıntılı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümü araştırma bölümüdür. Bu bölümde Fatih Terim’in kişisel imaj ögelerinin önem düzeyini belirlemek için Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen saha araştırmasına ve bu araştırmadan elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Anket tekniği ile gerçekleştirilen araştırmayla 369 öğrenciye ulaşılmıştır. Araştırma sonucunda teknik direktör Fatih Terim’in kişisel imajının genel olarak olumlu olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

The image corresponds to the whole of the perceptions and associations about another person, institution, event or object in the perception of the persons. In everyday life, image plays a decisive role both in terms of institutional and personal. From an institutional point of view, image has a vital importance in creating brand value and differentiating from competitors. For this reason, it is known that institutions carry out a series of studies for professional image management. From a personal point of view, the image is considered to be an important factor determining how one is perceived by other people in both business and everyday life, and how and with whom the relationship with them is to be shaped. Therefore, individuals who are aware of the importance of this factor will naturally receive personal image investment and professional support. It is possible to say that this situation is more prevalent among popular people especially with public visibility and awareness. The purpose of this study, in which "image" and "personal image" are evaluated, is to reveal by the survey technique which of the elements constituting the personal image of Fatih Terim is more important by the university students. The study consists of three parts. In the first part, the general information about the image was given and in the second part the personal image was tried to be explained in detail. The third part of the study is the research department. In this section, the field research conducted for the students of the Communication Faculty of Selçuk University and the findings obtained from this research are included in order to determine the importance level of personal image items of Fatih Terim. 369 students were reached through the survey conducted by the survey technique. As a result of the research, the personal image of the coach Fatih Terim is generally positive.

Keywords