TÜRKİYE’DE PARA TALEBİNİN İSTİKRARI: ZAMANA GÖRE DEĞİŞEN PARAMETRELİ EŞ-BÜTÜNLEŞME TESTİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 2252-2260
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Para politikasının fonksiyonlarını yerine getirebilmesi ve makroekonomik değişkenleri etkilemesi açısından para talebinin istikrarı çok önemlidir. Bu çalışmada Türkiye’de para talebinin istikrarlılığı, 1986Q1-2016Q3 dönemi için para talebi ve temel belirleyicileri arasındaki uzun dönemli ilişki çerçevesinde test edilmiştir. Söz konusu zaman aralığında yaşanan ekonomik krizlerin, yapısal değişimlerin ve uygulanan politikaların para talebi üzerindeki etkilerini gözlemleyebilmek için Bierens ve Martins (2010) tarafından geliştirilen zamana göre değişen parametreli eş bütünleşme testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre para talebi ve belirleyenleri arasında zamana göre değişen eş bütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Zamana göre normalize edilmiş katsayı tahminleri ve CUSUM ve CUSUMSQ istikrar testlerine göre özellikle kriz dönemlerinde para talebinin istikrarsız olduğunu görülmektedir. Bununla birlikte, gelir esnekliği katsayısındaki dalgalanmalar faiz esnekliğine göre daha yüksektir. İstikrar testleri de 2006 yılı sonrası para talebinin istikrarsızlaştığını ve 1996, 2006 ve 2010 dönemlerinde parametrelerde istikrarsızlık meydana geldiğini göstermektedir. Ekonomik krizler ve yapısal değişimler geniş kapsamlı para arzının Merkez Bankası tarafından bir politika aracı olarak kullanılmasını kısıtladığı söylenebilir.

Keywords

Abstract

The stability of the money demand is very important in terms of its ability to fulfill the functions of the monetary policy and to influence the macroeconomic variables. In this study, the stability of the money demand in Turkey has been tested in the long-run relationship between money demand and the main determinants of money demand for the period 1986Q1-2016Q3. The time-varying parameter cointegration test developed by Bierens and Martins (2010) was used to observe the effects of the economic crises occured at the material time, structural changes and the applied policies on the money demand. According to the findings obtained, a time-varying cointegration relationship was detected between monetary demand and its determinants. From the time-normalized coefficient estimates and CUSUM and CUSUMSQ stability tests, it follows that money demand has been unstable especially in crisis periods. In addition to this, fluctuations in the income elasticity coefficient are higher than interest elasticity. The main reason for this instability is the fluctuations in income elasticity. Stability tests also show that monetary demand is destabilizing after 2006 and that instability has taken hold in parameters in the period of 1996, 2006 and 2010. It can be said that economic crises and structural changes restrict the use of broad money supply as a policy tool by the Central Bank.

Keywords