HİZMET PAZARLAMASI AÇISINDAN TÜKETİCİLERİN BANKA TERCİH NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2017-12
Language : null
Konu :
Number of pages: 2126-2136
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde hızlı bir gelişme gösteren hizmet sektöründe bankacılık en önemli alanlardan birisidir. Çalışmamızın araştırma alanı, son yıllarda önemi gittikçe artan bankacılık sektörü üzerinedir. Araştırmanın amacı, tüketicilerin banka tercihlerini etkileyen en önemli faktörleri belirlemek ve hizmet pazarlaması açısından bankaların tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına göre stratejiler oluşturmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda; Kahramanmaraş il merkezinde faaliyet gösteren KOBİ’lere anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen verilere göre; hizmetin güvenilir ve yüksek kalitede olması, e- bankacılık hizmeti vermesi, işlem süreçlerinin kısa olması, şube ve ATM sayılarının çok olması ve banka personelinin bilgili ve iletişim gücünün yüksek olması katılımcıların bir bankayı ana banka olarak tercih etmede öncelik verdikleri faktörlerdir.

Keywords

Abstract

Banking is one of the most important areas in the service sector which shows rapid growth in our country. The research area of our study is on the banking sector which has increasing importance in recent years. The purpose of the research is to determine the most important factors affecting consumers' bank preferences and also is to ensure that the banks form strategies according to the needs and wants of the consumers in terms of service marketing. In this direction; Questionnaire was applied to small and medium sized enterprises in Kahramanmaraş. According to the findings; reliable and high quality service, providing e-banking services, short processing times, branch and ATM numbers are high and the knowledge of the bank personnel and the high communication power are the factors that give priority to the participants in choosing a bank as the main bank.

Keywords


 • AKAT, Ö., TAŞKIN, Ç., ve EROL, Z. 2010. Tüketicilerin Banka Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi:

 • AKAT, Ö., TAŞKIN, Ç., ve EROL, Z. 2010. Tüketicilerin Banka Tercihini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Bursa’da Bir Araştırma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10,3, ss. 11-22.

 • AKBABA, A. ve KILINÇ, İ . 2001. “Hizmet Kalitesi ve Turizm İşletmelerinde Servqual Uygulamaları”, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, ss. 162-168.

 • AKGEYİK, T. 2004. Hizmet Sektörlerinde Kalite Yönetimi, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, 54,2, ss. 78-115.

 • ALTAN, Ş. ve ATAN, M. 2004. “Bankacılık Sektöründe Toplam Hizmet Kalitesinin Servqual Analizi İle Ölçümü”, Gazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 6, 1, ss.17-31.

 • BULUT, E. 2012. Pazarlama İletişiminde Yeni Yaklaşımlar Kapsamında Sosyal Medya Uygulamaları veEtkili Kampanya Örnekleri İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 118s.

 • CEMALCILAR, İ. 1990. “Hizmetlerin Pazarlanması”, Derl.: S. Az-Alp, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss. 64-72.

 • ÇINAR, R., ve ERCİS, A. 1993. Genç Pazarın Banka Hizmetlerini Tercihleri Üzerine Bir Saha Araştırması, Pazarlama Dünyası, 7, 37, ss. 6-22.

 • ÇITAK, E. 2014. Hizmet Pazarlamasının Müşteri Bağlılığı Üzerine Etkisi ve Örnek Bir Uygulama, GaziÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 129s.

 • DEMİRHAN, D. 2004. Türkiye’de Bankacılık Sektöründe Ticari Kredi Pazarlama Faaliyetleri ve İzmirİlindeki Ticari Kredi Müşterilerinin Banka Tercihini Etkileyen Faktörlerin Analizi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme-Pazarlama Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 279s.

 • EYÜPGİLLER, S. 1999. Çağdaş Banka İşletmeciliği, Dost Kitabevi, Ankara.

 • FARAMARZPOUR, F. & MAHMOUDZADEH, A. 2015. "The Effect of Marketing of Bank Services onCustomers’ Preference of Private Banks: Case Study of Mellat and Tejarat Banks in Khorasan Razavi Province." Economics 2.3, 219-232.

 • HOFFMAN, D. & BATESON, J. 2001. Essentials of Services Marketing: Concepts, Strategies and Cases, Second Edition, USA: South-Western Thomson Learning, 480s.

 • KIRÇOVA, İ. 2002. İnternette Pazarlama, Beta Basım Yayım, İstanbul,240s.

 • KOTLER, P., BROWN, J. T. & MAKENS, J.C. 2006. Marketing for Hospitality and Tourism. New Jersey: Pearson/PrenticeHall, 683s.

 • MAGRATH, A. J. 1986. When Marketing Services, 4 Ps Are Not Enough, Business Horizons, 29,3, 44-50. MUCUK, İ. 2012. Pazarlama İlkeleri, Türkmen Yayınevi, 19.baskı, 432s.

 • MUCUK, İ. 2001. Pazarlama İlkeleri, Türkmen Kitabevi, 13. Baskı, İstanbul, 406s.

 • MURDİCK, R. G., BARRY, R. and Russell, R. S. 1990. Service Operations Management. Prentice Hall Englewood Cliffs, 686s.

 • NAKTİYOK, A. ve KÜÇÜK, O. 2003. İşgören (İç Müşteri) ve Müşteri (Dış Müşteri) Tatmini, İşgörenTatmininin Müşteri Tatmini Üzerine Etkileri: Ampirik Bir Değerlendirme, Atatürk Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 17,1-2, ss. 225-241.

 • ODABAŞI, Y. ve OYMAN, M. 2013. Pazarlama İletişimi Yönetimi, Mediacat Kitapları, 472s.

 • ORTEGA, E. ve GONZALES, L. 2007. Marketing Research in Different Settings. Journal of Business Research, 60,2, ss. 95-97.

 • ÖZEN, A. 1999. Ticari Bankacılıkta Bireysel Pazarlama Banka Müşterilerinin Banka Seçimini EtkileyenFaktörler, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.

 • SAHİN, M. 2006. Sigortacılık Sektöründe Hizmet Pazarlamasının Önemi ve Müşteri Sadakati Üzerine Etkisi, Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • SARIYER, N. 1996. Belediyelerde Hizmet Pazarlaması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.

 • SCHLESINGER, L. A. and HESKETT, J. 1991. The Service-Driven Company, Harvard Business Review, LXIX(5), 71-81.

 • SÜRÜCÜ, A. 1998. Yasam Biçimi ve Pazarlamada Kullanımı-Otomobil Sektöründe Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 206s.

 • TEK, Ö. B. 1999. Pazarlama ilkeleri ve Uygulamaları, Betas Yayınevi, İzmir, 650s.ÜNÜBOL, N. 2009. İnternetin Hizmet Pazarlamasındaki Yeri ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama, AdnanMenderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 150s.

 • YILDIRIM, M. 2007. Bireysel Bankacılıkta Pazarlama Faaliyetleri ve Tüketicilerin Banka Tercihine YönelikKayseri İlinde Bir Araştırma Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Kayseri, 172s.

 • YILDIRIM, M. ve KARAMUSTAFA, K. 2007. Tüketicilerin Banka Tercihine İlişkin Kayseri İlinde Bir Araştırma, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2, 3, ss. 56-92

 • YILMAZ, V. , ÇELİK, H. ve EKİZ, E. 2006. Kuruma Bağlılığı Etkileyen Faktörlerin Yapısal EşitlikModelleriyle Araştırılması: Özel ve Devlet Bankası Örneği. Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 6,2, ss. 171- 183.

 • YÜKSELEN, C. 2000. Pazarlama, İlkeler, Yönetim, Detay Yayıncılık, Ankara, 384s.YÜKSELEN, C. 2006. Pazarlama: İlkeler-Yönetim, Detay Yayıncılık, Ankara, 432s.

                                                                                                    
 • Article Statistics