HİZMET PAZARLAMASI AÇISINDAN TÜKETİCİLERİN BANKA TERCİH NEDENLERİNİN BELİRLENMESİ: KAHRAMANMARAŞ İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 2126-2136
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ülkemizde hızlı bir gelişme gösteren hizmet sektöründe bankacılık en önemli alanlardan birisidir. Çalışmamızın araştırma alanı, son yıllarda önemi gittikçe artan bankacılık sektörü üzerinedir. Araştırmanın amacı, tüketicilerin banka tercihlerini etkileyen en önemli faktörleri belirlemek ve hizmet pazarlaması açısından bankaların tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarına göre stratejiler oluşturmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda; Kahramanmaraş il merkezinde faaliyet gösteren KOBİ’lere anket uygulaması yapılmıştır. Elde edilen verilere göre; hizmetin güvenilir ve yüksek kalitede olması, e- bankacılık hizmeti vermesi, işlem süreçlerinin kısa olması, şube ve ATM sayılarının çok olması ve banka personelinin bilgili ve iletişim gücünün yüksek olması katılımcıların bir bankayı ana banka olarak tercih etmede öncelik verdikleri faktörlerdir.

Keywords

Abstract

Banking is one of the most important areas in the service sector which shows rapid growth in our country. The research area of our study is on the banking sector which has increasing importance in recent years. The purpose of the research is to determine the most important factors affecting consumers' bank preferences and also is to ensure that the banks form strategies according to the needs and wants of the consumers in terms of service marketing. In this direction; Questionnaire was applied to small and medium sized enterprises in Kahramanmaraş. According to the findings; reliable and high quality service, providing e-banking services, short processing times, branch and ATM numbers are high and the knowledge of the bank personnel and the high communication power are the factors that give priority to the participants in choosing a bank as the main bank.

Keywords