PERCEIVED JOB INSECURITY AND FUTURE EXPECTATIONS OF THE SYRIAN IMMIGRANTS, SAMPLE OF KAHRAMANMARAS

Author :  

Year-Number: 2017-12
Language : null
Konu :
Number of pages: 2150-2157
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Göç hareketleri beraberinde toplumun yapısında çok önemli değişikliklerin oluşmasına sebep olmuştur. Günümüzde, uluslararası göç tartışması, uluslararası kuruluşlar, akademisyenler ve politikacılar açısından önemli hale gelmiştir. Suriye’de iç savaşının devam etmesi ve Türkiye’de yaşayan göçmenlerin sayısının giderek artması bu insanlar için sosyal ve ekonomik politikaları zorunlu kılmaktadır. Türkiye’de Suriyeli göçmenler konusu sosyal bir olgudur. Bu çalışma ile Kahramanmaraş örneğinden yola çıkarak Türkiye’de yaşayan ve çalışmak zorunda kalan Suriyeli göçmenlerin iş güvencesizliği algılamalarının belirlenmesi ve yaşanan sorunlar için çözüm önerilerinin sunulması amaçlanmıştır. Araştırma kapsamında Kahramanmaraş’ta çalışan Suriyeli göçmenlere anket uygulanmıştır. Bu çalışmada elde edilen veriler SPSS23 programı ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda elde edilecek bulguların alandaki eksikliğin giderilmesine katkı sağlayacağı, yazına ve pratik uygulamaya yönelik yararlı fikirler sunacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

Migrant evolments cause very important changes on structure of society. Today, international migration debate has been become important for international organizations, academics and politicians. The ongoing civil war in Syria and the increasing number of refugees living in Turkey immigrants entail the social and economic policy for these people. Syrian immigrations subject is an important social phenomenon in Turkey. Taking Kahramanmaraş as an instance, the aim of this study is to point out the perceived job insecurity and solve the problems of Syrian immigrants that were obliged to work in Turkey. Within the scope of the survey, a questionnaire was applied to the Syrian immigrants working in Kahramanmaras. The data obtained in this study were analyzed by the programme of SPSS23. It is considered that the findings to be obtained at the end of the study will make contribution to eliminating the deficiency in the area and will present useful opinions toward the literature and application.

Keywords


 • ARSLAN, İbrahim, BOZGEYİK, Yusuf and ALANCIOĞU, Erdal, (2017). Göçün Ekonomik Ve Toplumsal

 • ARSLAN, İbrahim, BOZGEYİK, Yusuf and ALANCIOĞU, Erdal, (2017). Göçün Ekonomik Ve Toplumsal Yansımaları: Gaziantep’teki Suriyeli Göçmenler Örneği, İlahiyat Akademisi Dergisi, 3(4), 129-148.

 • ERDOĞAN, M.Murat.,ÜNVER, Can., (2015). Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler KonusundakiGörüş,Beklenti ve Önerileri, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yayını, 23 Kasım 2015,Yayın No:353, ISBN: 978-605-9994-18-7.

 • ERTÜRK, Selma Akay., (2016). Tarımsal Faaliyetlerde Çalışan Suriyeli Sığınmacılar: Altınözü (Hatay)Örneği, TÜCAUM Uluslararası Coğrafya Sempozyumu International Geography Symposium 13-14 Ekim, Ankara.

 • İÇDUYGU, Ahmet, ŞIMŞEK, Doğuş, (2016). Syrıan Refugees In Turkey: Towards Integratıon Polıcıes, Turkish Policy Quarterly, Volume 15(3), 59-69.

 • İÇIŞLERI BAKANLARI GÖÇ İDARESI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (2016).http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/-europe/---ro-geneva/---ilo ankara/documents/ meetingdocument/wcms_533055.pdf, ErişimTarihi:11.09.2017

 • KANAT, Kılıç, Buğra, (2015). Turkey Syrıan Refugees Toward Report, SETA, Foundatıon For Polıtıcal, Economıc And Socıal Research, Anakara.

 • KARACAOĞLU, Korhan, (2015). Çalışanların İş Güvencesizliğinin İşten Ayrılma Niyetleri ÜzerindekiEtkisi: Alanya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Yıl:2015, C:7, S:1, s. 13-21

 • KARAYEL, Adnan., (2016). Muğla’da İkamet Eden Suriyeli Sığınmacıların Çalışma Hakları (Sorunlar VeÇözüm Önerileri), Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstütüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

 • TAŞ, H. Yunus, ÖZCAN, Selami, (2013). The Effects of Internal Migration on Poverty and Employment in Turkey, Internatıonal Conference On Eurasıan Economıes.

 • YAZGAN, Pınar, UTKU, Deniz Eroğlu, SIRKECI, İbrahim., (2015). Syrian Crisis and Migration, Migration Letters, Volume: 12, No: 3, pp. 181 – 192, ISSN: 1741-8984 & e-ISSN: 1741-8992.

                                                                                                    
 • Article Statistics