MÜŞTERİ MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ VE RİDOS TERMAL OTEL&SPA ‘DA BİR ALAN ARAŞTIRMASI

Author :  

Year-Number: 2017-12
Language : null
Konu :
Number of pages: 2179-2188
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Turizm; her geçen yıl artan gayri safi milli hasıla içindeki payı ile Türk ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri haline gelmiştir. Türkiye’nin sahip olduğu doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri, uygun iklim koşulları turistlere pek çok çeşit turizm alternatifi sunma imkânı vermektedir. Termal turizm de yaz-kış tüm sezonlarda aralıksız sürdürülebilen ve bu özelliği ile ayrıcalıklı olan turizm alternatiflerinden birisidir. Türkiye’nin çeşitli yörelerinde bulunan termal turizm destinasyonlarının biri olan İkizdere Ridos Termal Otel’de bu çalışma gerçekleştirilmiştir. Çalışmada müşterileri tarafından termal otel işletmesinin hizmetleri ve destinasyona ilişkin memnuniyet düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca müşteri memnuniyet düzeyinin demografik özelliklere göre farklı olup olmadığı incelenmiştir. Bu amaç ile termal otelde konaklayan müşterilere anket soruları sorulmuş ve değerlendirmeleri beşli Likert tipi ölçekle derecelendirilmiştir. Anketten elde edilen veriler SPSS 22 programı ile analiz edilmiştir. Analizlerde tanımlayıcı istatistikler, aritmetik ortalama, varyans, faktör analizi, bir örnek t-testi, tek faktörlü varyans analizi (Anova) kullanılmıştır. Çalışma sonucunda müşterilerin otelin hizmet ve aktivitelerinden memnun oldukları, ancak ulaşım konusunda memnun olmadıkları belirlenmiştir. Çalışmanın bir diğer soncu ise müşterilerin kaplıcanın bulunduğu destinasyonun doğal güzelliklerinden çok etkilenmeleridir.

Keywords

Abstract

Tourism, with its gradually increasing proportion in gross national product, has become one of the most leading industries of Turkish economy. Turkey’s natural beauties, historical wealth and suitable climate offer various types of tourism to tourists. Thermal tourism is also one of these alternatives because of its maintainability in both summer and winter seasons. This research was done in İkizdere Ridos Thermal Hotel, which is one of the thermal tourism destination in all over Turkey.In the research, it was aimed to determine customers’ satisfaction level related to the management of the thermal hotel and destination. Besides, it was also examined whether customer satisfaction levels differ according to demographic features. Customers in the hotel were asked some survey questions and evaluations were graded in five point Likert scale. Data attained from the survey was analyzed by SPSS 22 program. In the analyses, descriptive statistics, arithmetic mean, variance, factor analysis, an example of T-test and single factor analysis of variance (Anova) were used. In consequence of the study, it was concluded that customers are contented with hotel’s services and activities but not satisfied with transportation. Another result of the research is that customers are impressed with the natural beauties of the destination

Keywords


 • Boz,M.(2004)“Turizmin Gelişmesinde Alternatif Turizm Pazarlamasının Önemi”, (Yayınlanmamış Doktora

 • Boz,M.(2004)“Turizmin Gelişmesinde Alternatif Turizm Pazarlamasının Önemi”, (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. İstanbul.

 • Chaler Johnson,( 1990) The Dictionary Of Hospitality, Travel And Torism, Delmar Puphishes Inc. New York. GEKA, Güney Ege Kalkınma Ajansı http://geka.gov.tr.

 • Kalaycı, Ş. (Ed.) (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Asil Yayın Dağıtım, Ankara. Kozak,N.Kozak,M. (2001) Genel Turizm İlkeler ve Kavramlar,3. Baskı, Detay Yayınevi,Ankara.

 • Nakip, M.(2006) Pazarlama Araştırmaları. (Teknikler ve (SPSS Destekli) Uygulamalar), Seçkin Kitapevi, İstanbul.

 • Turizm ve Otelcilik Portalı,(20017)http://www.goktepe.net/turizm-tarihi-ve-turizm-cesitleri)

                                                                                                    
 • Article Statistics