ANTİKÇAĞ’DAN GÜNÜMÜZE KADIN ALGISI VE TÜRKİYE’DE DE¬MOKRASİNİN GELİŞİMİNE ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 2285-2291
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihte kadının konu edilmediği neredeyse hiç bir din, düşünce veya sistem olmamıştır. Geçmiş dönemlere bakıldı­ğında görülecektir ki hemen hemen her uygarlıkta, her kültürde, her millette ataerkil aile tipi baskın gelmektedir. Bu aile tipinde kadına bir ku­luçka makinesi gibi davranılmış ve kadınların mal mülk sa­hibi olmalarını engelleyen veya kı­sıtla­yan çeşitli kurallar uy­gulanmıştır. İslamiyet’le birlikte ise kendisinden önceki top­lumlarda ve kültürlerdekinin aksine kadına, önce bir varlık olarak, sonra da insan olarak verilen önem ve yükseltilen ma­kam göze çarpmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyet’in ilanından sonra yapmış olduğu yeniliklerle birlikte kadın algısı Türkiye’de ciddi anlamda gelişmiş ve ba­tıyı örnek alan bir toplumun bu konuda batıya örnek olan bir toplum haline gelmesinde etkili olmuştur. Çalışmamızda dünya üzerinde kadın algısının tarihsel süreç içerisinde deği­şimi ve ülkemizde Cumhuriyetle birlikte değişen kadın rolü­nün demokrasi gelişimine katkıları anlatılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Nearly no religion, thought or system existed where the women is a subject to in history. When we look at the past periods it shall be seen that patriarchal family is domi­nant type in almost all civilizations, cultures and nationalities. Women were treated like an incubation machine in this family type and various types of rules preventing or limiting women to become property owners were applied. Together with Islam, on the contrary to the societies and cultures be­fore it, women strikes one’s attention first as a creature and later as a human because of the importance placed upon them and the pedestal that they are placed onto. Women perception together with the innovations done by Veteran Mustafa Kemal Ataturk after the proclamation of the re­public, seriously improved in Turkey and the country be­came influential in being a sample society to west rather than imitating the west. In our study we tried to narrate the change of women perception in the historical period over the world and women role’s contributions to the develop­ment of the democracy together with the republic era.

Keywords