KÜRESELLEŞMENİN OLUŞUMUNA ZEMİN HAZIRLAYAN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2017-12
Language : null
Konu :
Number of pages: 2041-2060
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlık tarihinin her döneminde öne çıkan düşünceler, kurumlar ve parametrelerin çok hızlı bir şekilde değiştiği aşikârdır. Bu değişimle oluşan yapılar; çağın ekonomik, siyasal ve sosyal özellikleriyle nitelendirilmektedir. Küreselleşme kavramı da bu bağlamda, 1990’lı yıllarda Doğu Blok’unun yıkılmasından sonra revaçta olmuş ve tüm toplumsal değişimlerin izahında temel bir işlev görmüştür. Sosyal bilimler alanında da en çok tartışılan kavramlardan biri olmuştur. Kavrama literatürde; batılılaşma, modernleşme, piyasaların bütünleşmesi, bilişim ve iletişim teknolojilerinin yaygınlaşması gibi birçok farklı anlamlar yüklenmektedir. Kavramın tarihi, siyasi, ekonomik ve kültürel boyutları dolayısıyla anlamı ve içeriğinin net olarak ifadesi zorlaşmaktadır. Aynı durum, küreselleşmenin hayata geçmesine nelerin yol açtığı sorusunun cevabında da söz konusudur. İşte bu çalışmada bütüncül bir yaklaşımla küreselleşmenin anlamı ile küreselleşmeye yol açan faktörler açıklanmaya çalışılacaktır.

Keywords

Abstract

It is obvious that the ideas, institutions, and parameters which come to the fore in the human history have been changing rapidly. The structures formed within this change are defined with economic, political and social features of era. The concept of globalization within this context, became fashionable in 1990s after collapse of the Eastern Bloc, and had a core function in the explanation of the whole social changes. It has also been one of the most controversial concepts in the field of social sciences. Various meanings have been attributed on the concept such as westernization, modernization, integration of markets, spread of information and communication technologies. The clearly expression of concept’s meaning and content becomes difficult due to the history, political, economic and cultural dimensions of it. The same situation is valid for the answer of the question of what caused the globalization to occur. This study tries to explain the meaning and the factors which led to globalization with a holistic approach.

Keywords


 • Ateş, D. (2006), Küreselleşme Ne Kadar Boyutlu?, Doğuş Üniversitesi Dergisi, Say:7 Ataç, K.(2000),Küreselleşme: Bir Değerlendirme, H.Ü.İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt:18

 • Ay, İ. C.(2002), Küreselleşme Sürecinde Bölgeselleşme Eğilimlerinin Dinamikleri, (Der.

 • Aydın, M. K. (2001), Sermayenin Küreselleşmesi Kapitalizmin Altın Döneminden Neoliberal Dalgaya Uzanan Süreç, Değişim Yayınları, İstanbul

 • Balkanlı, A.O.(2002), Küresel Ekonominin Belirleyici Faktörleri Üzerine, Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:XXI, sayı:1

 • Başoğlu, U. Ölmezoğulları, N. & Parasız, İ.(2001). Dünya Ekonomisi Küreselleşme Finanasal Kurumlar ve Küresel Makro Ekonomi, Ezgi Kitabevi Bursa

 • Bauman,Z. (Çev. Abdullah Yılmaz) (2010), Küreselleşme Toplumsal Sonuçlar, Ayrıntı, İstanbul

 • Bozkurt, V.(2000), Küreselleşme: Kavram, Gelişim ve Yaklaşımları (Der.Veysel Bozkurt, Küreselleşmenin İnsani Yüzü, ss.17-33Alfa, Bursa,

 • Cebeci, İ.(2011), Küreselleşme Yaklaşımları Kapsamında Küreselleşme Sürecinin Değerlendirilmesi, Sosyoloji Konferansları Dergisi, Sayı:43

 • Coştu, Y. (2005), Küreselleşme Üzerine Bazı Düşünceler, Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:7-8

 • Çalış,H.Ş. (2002), Üç Tarz-ı Siyasetten Globalizme” (Der. M. Ali Çukurçayır, Küresel Sistemde Siyaset, Yönetim ve Ekonomi), ss.15-53Çizgi Kitabevi

 • Dpt (2000), Küreselleşme, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, DPT: 2544 – Ö.İ.K: 560, Ankara

 • Çetin, B.N.(2008), Siyasi Küreselleşme Bağlamında Ulus Devlet Tartışmaları, Doğu Anadolu Bölge Araştırmaları

 • Dulupçu, M. A. (2001) Küresel Rekabet Gücü” Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

 • Erdoğan, N.Y.(2008), Küreselleşme Bir Kavram Anatomisi, Demokrasi Platformu Fikir-Kültür-Sana Araştırması Dergisi, Yıl:4,Sayı:5

 • Erdem, Ç.(2008), Küreselleşme ve Ulus Devlet, Demokrasi Platformu Fikir-Kültür-Sana Araştırması Dergisi, Yıl:4, Sayı:5

 • Eroğlu, N.(2002), Finansal Küreseleşme: Devletin Düzenleyici Rolü Üzerine Etkileri (Der. Alkan Soyak) İktisadi Yönelimler ve Sosyo-Politik Karşıtlıklar, ss.13-50, Om Yayınları, İstanbul

 • Ertuna,Ö.(2006) Yeni Dünya Düzeni: Küreselleşme, Muhasebe ve Finansman Öğretim Üyeleri Bilim ve Araştırma Derneği Muhasebe ve Finans Dergisi, Sayı 30, 36-45.

 • Eşkinat,R.& Kutlu,E. (2002), Dünya Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Sağlık ve Bilimsel Araştırma Çalışmaları Vakfı Yayın No:50, Eskişehir

 • Friedman T.(2003) (Çev. Elif Özsayar), Lexus ve Zeytin Ağacı Küreselleşmenin Geleceği, Boyner Yayınları,İstanbulGökdere, A.(2001), Küreselleşmeye Genel Bir Bakış, Ankara Avrupa Çalışmalar Dergisi, Cilt:1, Sayı:1 Güvenç, Nazım (1998), Küreselleşme ve Türkiye, BDS Yayınları, İstanbul

 • Karaçor,Z.(2006), Küreselleşme Süreci ve İstikrar Arayışındaki Türkiye Ekonomisi, (Der.M.Ali Çukurçayır) Küresel Sistemde Siyaset, Yönetim ve Ekonomi), ss.325-349,Çizgi Kitabevi,

 • Karagül, M.(2001), Küreselleşme, Küresel Kriz ve Türkiye, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:15, sayı:2

 • Karluk,R.(2009), Uluslararası Ekonomi,Teori ve Politikalar, Beta Yayınevi, İstanbul.

 • Kartal, Z. (2009), Kavramsal ve Tarihsel Yönleriyle Küreselleşme, Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Say:8

 • Kaya, M.(2009),Küreselleşme Yaklaşımları, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi,13,1-16 Kazgan,G.(1994), Yeni Ekonomik Düzende Türkiye‘nin Yeri, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul

 • Kızılçelik,S.(2002), Kapitalizmin Diasporası Olarak Küreselleşme”, Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı:6 Koçdemir,K.(2001),Küreselleşme Koordinatları Okumak,Ötüken Yayınevi

 • Olgun,H.(2006), Küreselleşme Kavramı ve İçeriğine Genel Bir Bakış, Sosyo Ekonomi, Ocak-Haziran, Yıl:2, Sayı:3

 • Orhan,S.S. (2003), ”Küresel İktisat Politikaları Olarak Liberalizasyon” (Der. M. Ali Çukurçayır), Küresel Sistemde Siyaset Yönetim Ekonomi, ss.435-445,Çizgi Kitabevi, Konya,

 • Özgüç,N.& Tümertekin,E.(1999), Ekonomik Coğrafya Küreselleşme ve Kalkınma, Çantay Kitabevi, İstanbulÖztürk,M. (2005), Sermaye Birikiminde Zorunlu Bir Uğrak Olarak Kriz, (Der. Fuat Ercan ve Yüksel Akaya, Kapitalizm ve Türkiye I Kapitalizm, Tarih ve Ekonomi),ss.13-37Dipnot Yayınları, İstanbul,

 • Robertson, R. (Çev. Ümit Hüsrev Yolsal) (1999), Küreselleşme Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, Bilim ve Sanat, Ankara.

 • Somel,C.(2002), Az Gelişmişlik Perspektifinde Küreselleşme”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sayı: 18, Şubat- Mart-Nisan 2002, s.141

 • Soyak,A.(2002), Küreselleşme, Teknoloji Politikası, Türkiye Sinai Mülkiyet Hakları ve Ar-ge DestekleriAçısından Bir Değerlendirme, (Der. Alkan, Soyak), İktisadi Yönelimler ve Sosyo-Politik Karşıtlıklar), Om Yayınları, İstanbul, http://mimoza.marmara.edu.tr/~asoyak/,Erişim Tarihi,10.11.2017

 • Stiglitz,J. E. (2002), Küreselleşme Büyük Hayal Kırıklığı, Plan B, İstanbul

 • Şamiloğlu, F.(2002), Küreselleşme Sürecinde Türkiye’nin Finansal Kaynak Sorunu Gazi kitabevi, Ankara Şaylan,G.(2003), Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, İmge Kitabevi, Ankara

 • Tartanoğlu,A.(2002), Küreselleşmenin Dili”, Mülkiye Dergisi, Cilt: XXV, Sayı: 229.Toprak,M.Doğanlar,M.,Döner,E.,Acar,M.&Açıkgöz. (2001). Küreselleşen Dünyada Türkiye Ekonomisi Serbest Piyasanın Serüveni” Siyasal Kitabevi, Ankara

 • Tonak, A.E.(2000), ÇTYA’nın Bağlamı: Küreselleşme ve Yabancı Sermaye, (Der. Ahmet E. Tonak), Küreselleşme Emperyalizm Yerelcilik İşçi sınıfı) İmge Kitabevi, Ankara, 27-45

 • Törenli,N. (2004), Enformasyon Toplumu ve Küreselleşme Sürecinde Türkiye, Bilim ve Sanat, Ankara Tutar,H.(2000), Küreselleşme Sürecine İşletme Yönetimi, Hayat Yayınları, İstanbul

 • Ulagay, Osman (2001), Küreselleşme Korkusu ve 2001 Krizi Timaş, İstanbul

 • Yeldan,E.(2002), Neoliberal Küreselleşme İdeolojisinin Kalkınma Söylemi Üzerine Değerlendirmeler, Praksis, Say:7

 • Yeldan,E.(2008),Küreselleşme, Kim İçin? Yordam Kitap

 • Went,R.(Çev. Emrah DİNÇ) (2004), Küreselleşme Neoliberal İddialar Radikal Cevaplar, Yazın Yayıncılık, Yılmaz, A.(2004), İkinci Küreselleşme Dalgası Kavram, Süreç ve Sorunlar, Vadi Yayınları, Ankara

 • Zengingönül, O.(2005), Nedir Bu Küreselleşme? Kaçabilir miyiz? Kullanabilir miyiz? Siyasa, Yıl:1, Say:1 http://www.sayistay.gov.tr/dergi/icerik/der49m1.pdf, Erişim tarihi:11.11.2017

 • http://ekutup.dpt.gov.tr/kuresell/oik440.pdf, Erişim Tarih:12.11.2017

 • http://www.teori.org/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=77, Erişim Tarihi: 10.10.2017http://bilgitoplumu.blogspot.com/2004/12/uzun-srete-küreselleme.html, Erişim Tarihi: 16.11.2017. http://www.erc.metu.edu.tr/menu/series04/0409.pdf, Erişim Tarihi: 15.11.2017).

 • http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/56/1/4_gulten_demir.pdf, ErişmTarihi:08.11.2017 http://idc.sdu.edu.tr/tammetinler/kalkinma/ kalkinma9.pdf, Erişim Tarihi:12.11.201

                                                                                                    
 • Article Statistics