REKLAMCILIK SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞI VE YENİLİKÇİ ÇIKTILAR ÖLÇEKLERİNİN KULLANIMI YOLUYLA YARATICI VE İDARİ İŞ POZİSYONLARI KÜMELENME ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2017-12
Language : null
Konu :
Number of pages: 2020-2028
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Post-endüstriyel dönemde, değişen toplumsal yapı ile birlikte yaratıcılık temelinde çeşitlenen ekonomik faaliyetler doğmuştur. Değişim arzusunun tetiklediği ekonomik faaliyetleri ileriye taşıyan ise firmaların inovatif çözümleri olmaktadır. Düşünen, yaratan ve kendini gerçekleştiren insan modeli firmaların temel başarı unsurunu oluşturmaktadır. Diğer yandan, bireysel yaratıcılığın ve temel becerilerin uygulamaya geçirilmesi yoluyla refah yaratma kapasitesi taşıyan iş alanları, Yaratıcı Endüstriler olarak karşımıza çıkmıştır. Özellikle bu endüstrilerde başarılı olan bireylerin yaratıcı ve inovatif olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türk Reklam Sektöründeki 'idari' ve 'yaratıcı' iş pozisyonu kümelerini incelemektir. 44 reklam reklam ajansında "idari (İ), yaratıcı (Y), yaratıcı - idari (Y + İ)" pozisyonlarında çalışanlardan 343 anket toplanmıştır. De Jong ve Den Hartog (2008) tarafından geliştirilen Yenilikçi İş Davranışı (17 madde) ve Yenilikçi Çıktılar (6 madde) ölçekleri kullanılarak personelin reklamcılık sektöründeki inovasyon eğilimi ölçülmüştür. Her çalışanın yöneticisi tarafından toplam 23 soru cevaplanmıştır. Toplanan veri Kümeleme Analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Alan yazında ve sektörel organizasyonlarda belirtilen ajans iş pozisyonları temel alınarak, bu pozisyonların yaratıcı (Y), idari (İ) ve yaratıcı - idari (Y+İ) gruplarına dağılımları sorgulanmıştır. Veriden K-Means algoritması kullanılarak elde edilen kümeleme ile uzman görüşlerine dayanarak yapılan gruplamanın uyumlu olduğu sonucu elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

Economic activities have been born on the basis of creativity associated with the changing social structure in the post-industrial era. The economic activities triggered by the desire for change are carried forward through the innovative solutions of the companies. The person who thinks, creates and realizes itself constitutes the basic success factor of the companies. On the other hand, business areas having the capacity to create prosperity through the application of individual creativity and basic skills have emerged as Creative Industries. Particularly, it is accepted that individuals who succeed in these industries are creative and innovative. The aim of this study is to examine the 'administrative' and 'creative' job position clusters in the Turkish Advertising Sector. 343 questionnaires were collected from employees working in "administrative (İ), creative (Y), creative - administrative (Y + I)" positions in 44 advertising agencies. The innovation trendency of the personnel in the advertising sector was measured using the Innovative Business Behavior (17 items) and Innovative Outcomes (6 items) scales developed by De Jong and Den Hartog (2008). A total of 23 questions were answered by the manager of each personnel. The collected data was analyzed using the Cluster Analysis method. The distributions of these positions to the creative (Y), administrative (R) and creative - administrative (Y + I) groups were investigated, based on the agency job positions mentioned in the literature and in the sectoral organizations. It was concluded that clustering obtained from the data, using K-Means algorithm, conformed with grouping based on expert opinions.

Keywords


 • AMA (American Marketing Association) Dictionary. (1995).

 • AMA (American Marketing Association) Dictionary. (1995). https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx

 • Auken, V. (2001). Resources and relationships: New drivers of marketing thought. Journal of Economic and Social Research, 3 (1), 29-41.

 • Baldridge, J.V. & Burnham, R.A. (1975). Organizational innovation: Industrial, organizational and environmental impact. Administrative Science Quarterly, 20, 165-176.

 • Bozkurt, İ. (2000). Bütünleşik pazarlama iletişimi. Ankara: Mediacat Kitapları.

 • Bozkurt, V. (2005). Endüstriyel ve post-endüstriyel dönüşüm (1. Baskı). Bursa: Aktüel Yayınları.

 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.

 • Canpolat, N. (2012). Halkla ilişkiler ve reklam ajanslarının hizmet alanları. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 5 (2), 95-106.

 • Chell, E. & Athayde, R. (2009). The identification and measurement of innovative characteristics of young people. Research report for Nesta (ID&M / 24). London: NESTA.

 • Craft, A. (2005). Creativity in schools: Tensions and dilemmas. London: Routledge. De Bono, E. (2007). Intelligence is not enough. Dublin: Blackhall Publishing.

 • De Bono, E. (1992). Serious creativity: Using the power of lateral thinking to create new ideas. New York: HarperCollins

 • De Jong, J. P J. and Den Hartog, D. N. (2008). Innovative work behavior: Measurement and validation. EIM Research reports (reference number H200820).

 • Drucker, P. F. (1998). The discipline of innovation. Harvard Business Review, 76 (6), 149-157. Elden, M. (2003). Reklam yazarlığı. İstanbul: İletişim Yayınları.

 • European Commission (1995). Green paper on innovation. european union documents,http://europa.eu/documents/comm/green_papers/pdf/com95_688_en.pdf (Kasım 2017 tarihinde ziyaret edilmiştir).

 • Gökaliler, E. & Sabuncuoğlu, A. (2008). Bilgi iletişim teknolojileri ile reklam ajanslarının değişen yüzü:İnteraktif ajanslar Avenue A / Razorfısh interaktif ajans örneği. Yaşar Üniversitesi Dergisi, 3 (10), 1313-1330.Hammer, M. ve Champy, J. (2002). Reengineering the corporation (Adobe Acrobat E-Book Reader edition, v. 1). Harper Collins Publishers, Inc.

 • Henson, R. K. and Roberts, J. K. (2006). Use of exploratory factor analysis in published research: Commonerrors and some comment on improved practice. Educational and Psychological Measurement, 66, 393-416.

 • Hızal, G. S. Gençtürk (2005). Reklam endüstrisinin topografyası: Türkiye örneği. Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları Dergisi, 3 (1-2), 105-131.

 • Hobikoğlu, E. H. (2011). Yeni ekonomide konjonktür dalgalanmaları bağlamında Schumpeterci yaklaşım ve inovasyon ilişkisi. Sosyoloji Konferansları Dergisi, 43, 289-306.

 • Hurley, R. F. and Hult, G. T. (1998). Innovation, market orientation, and organisational learning: An integration and empirical examination. Journal of Marketing, 62 (3), 42-54.

 • İlter, B. (2008). Girişimcilik sürecinde kadın girişimcilerin karşılaştıkları sorunların analizi: KAGİDER örneği. Yayınlanmamış doktora tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Karaman, H. (2015). Açımlayıcı faktör analizinde kullanılan faktör çıkartma yöntemlerinin karşılaştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara.

 • Kıroğlu, I. (2017). Yaratıcı endüstrilerde bireysel inovasyon eğilimini etkileyen faktörler: Reklamcılıksektöründe bir alan araştırması. Yayınlanmamış doktora tezi, Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 • Kıroğlu, I. & Albayrak, R. S. (2017). Yaratıcı endüstrilerde yenilikçi iş davranışı ölçeğinin yöneticilere uygulanması ve doğrulanması: Reklamcılık sektörü örneği. Karadeniz, 35, 105-116.

 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. New York: Routledge.

 • Laskey, H. A., Day, E. & Crask, M. R. (1989). Typology of main message strategies for television commercials. Journal of Advertising, 18 (1), 36-41.

 • Locks, M. O. (1953). Two nonparametric tests for testing the randomness of samples drawn from finite populations. In Proceedings of the Oklahoma Academy of Science, Vol. 34, pp. 195-196.

 • MacQueen, J. (1967). Some methods for classification and analysis of multivariate observations.In Proceedings of the fifth Berkeley symposium on mathematical statistics and probability (Vol. 1, No. 14, pp. 281-297).

 • Özgür, A. Z. (2001). TV reklam filmlerinin yaratıcı ve yapım süreçleri açısından değerlendirilme standartları. Journal of Selcuk Communication, 1 (4), 10-19.

 • Paulus, P. B. & Yang, H.-Ç. (2000). Idea generation in groups: A basis for creativity in organizations. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 82 (1), 76 – 87.

 • Peters, T. (2001). In search of excellence: A three-generation report card. New York: Tom Peters Company Press.

 • R Project. https://www.r-project.org/about.html (Aralık 2017 tarihinde ziyaret edilmiştir).RV, Reklamcılık Vakfı. (2010). İş tanımları. http://www.rv.org.tr/content/is-tanimlari. Eylül 2017 tarihinde ziyaret edilmiştir.

 • Şahin, N., Tuna, N. ve Tütüncü, S. İ. (2014). Yeni ekonomi sürecinde Bilgi İletişim Teknolojileri (BİT) tabanlı reklam uygulamalarına yönelik bir inceleme. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 1-25.

 • Tabachncik, B. G. ve Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th edition). USA: Pearson Education, Inc.

 • Tosun, N. Z. (1989). Türkiye’de reklam ve reklam ajansları. Yayınlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Uztuğ, F. (1999). Reklamda marka yapılandırma stratejileri ve uygulamaları. Yayınlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

 • Ülker, İ. (2009). İnovasyon. Atılım Üniversitesi İz Dergisi, 8.

 • Vietes, A. G. & Calvo, J. L. (2011). A study on the factors that influence innovation activities of Spanish big firms. Technology and Investment, 2, 8-19.

 • Yankelovich, D. ve Immerwahr, J. (1984). Putting the work ethic to work. Society, 21(2), 58-76. Yüksel, A. H. (1994). İkna edici iletişim. Eskişehir: Asa Kitabevi.

 • Zaim, E. (2016). Yaratıcı reklam ödülü almış ve almamış reklamların marka imajı, kalite algısı ve sonuç olarak satın alma niyeti açısından karşılaştırılması.

                                                                                                    
 • Article Statistics