REKLAMCILIK SEKTÖRÜNDE YENİLİKÇİ İŞ DAVRANIŞI VE YENİLİKÇİ ÇIKTILAR ÖLÇEKLERİNİN KULLANIMI YOLUYLA YARATICI VE İDARİ İŞ POZİSYONLARI KÜMELENME ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2017-12
Number of pages: 2020-2028
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Post-endüstriyel dönemde, değişen toplumsal yapı ile birlikte yaratıcılık temelinde çeşitlenen ekonomik faaliyetler doğmuştur. Değişim arzusunun tetiklediği ekonomik faaliyetleri ileriye taşıyan ise firmaların inovatif çözümleri olmaktadır. Düşünen, yaratan ve kendini gerçekleştiren insan modeli firmaların temel başarı unsurunu oluşturmaktadır. Diğer yandan, bireysel yaratıcılığın ve temel becerilerin uygulamaya geçirilmesi yoluyla refah yaratma kapasitesi taşıyan iş alanları, Yaratıcı Endüstriler olarak karşımıza çıkmıştır. Özellikle bu endüstrilerde başarılı olan bireylerin yaratıcı ve inovatif olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Türk Reklam Sektöründeki 'idari' ve 'yaratıcı' iş pozisyonu kümelerini incelemektir. 44 reklam reklam ajansında "idari (İ), yaratıcı (Y), yaratıcı - idari (Y + İ)" pozisyonlarında çalışanlardan 343 anket toplanmıştır. De Jong ve Den Hartog (2008) tarafından geliştirilen Yenilikçi İş Davranışı (17 madde) ve Yenilikçi Çıktılar (6 madde) ölçekleri kullanılarak personelin reklamcılık sektöründeki inovasyon eğilimi ölçülmüştür. Her çalışanın yöneticisi tarafından toplam 23 soru cevaplanmıştır. Toplanan veri Kümeleme Analizi yöntemi kullanılarak incelenmiştir. Alan yazında ve sektörel organizasyonlarda belirtilen ajans iş pozisyonları temel alınarak, bu pozisyonların yaratıcı (Y), idari (İ) ve yaratıcı - idari (Y+İ) gruplarına dağılımları sorgulanmıştır. Veriden K-Means algoritması kullanılarak elde edilen kümeleme ile uzman görüşlerine dayanarak yapılan gruplamanın uyumlu olduğu sonucu elde edilmiştir.

Keywords

Abstract

Economic activities have been born on the basis of creativity associated with the changing social structure in the post-industrial era. The economic activities triggered by the desire for change are carried forward through the innovative solutions of the companies. The person who thinks, creates and realizes itself constitutes the basic success factor of the companies. On the other hand, business areas having the capacity to create prosperity through the application of individual creativity and basic skills have emerged as Creative Industries. Particularly, it is accepted that individuals who succeed in these industries are creative and innovative. The aim of this study is to examine the 'administrative' and 'creative' job position clusters in the Turkish Advertising Sector. 343 questionnaires were collected from employees working in "administrative (İ), creative (Y), creative - administrative (Y + I)" positions in 44 advertising agencies. The innovation trendency of the personnel in the advertising sector was measured using the Innovative Business Behavior (17 items) and Innovative Outcomes (6 items) scales developed by De Jong and Den Hartog (2008). A total of 23 questions were answered by the manager of each personnel. The collected data was analyzed using the Cluster Analysis method. The distributions of these positions to the creative (Y), administrative (R) and creative - administrative (Y + I) groups were investigated, based on the agency job positions mentioned in the literature and in the sectoral organizations. It was concluded that clustering obtained from the data, using K-Means algorithm, conformed with grouping based on expert opinions.

Keywords