AİLE İŞLETMELERİNDE LİDERLİK VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2017-12
Language : null
Konu :
Number of pages: 2167-2178
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı; araştırma kapsamına alınan aile işletmelerinde liderlik tarzını belirlemek, liderlik ve örgütsel bağlılık ilişkisinin ortaya çıkış nedenlerini incelemektir. Bu amaca uygun olarak Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde, tekstil sektöründe, çalışan sayısının 50 ve üzerinde olduğu aile işletmelerine anket uygulanmış, araştırma model geliştirilmiş ve hipotezler kurulmuştur. Aile işletmelerinde liderlik tarzı ve örgütsel bağlılık türünü ortaya koymak amacıyla, ankete katılan kişilerin, liderlik ve örgütsel bağlılık sorularına verdikleri cevapların ortalamaları alınmıştır. Ayrıca, aile işletmelerinde çalışan kişilerin, liderlik tarzları davranışına ilişkin değerlendirmeleri ve örgütsel bağlılık türleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı sınanmıştır. Liderlik değişkenleri olarak otoriter, demokratik-katılımcı ve tam serbesti tanıyan liderlik tarzları; ve örgütsel bağlılık değişkenleri olarak da, duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık türleri kullanılmıştır. Bunlara ek olarak, araştırmaya katılan çalışanların demografik özellikleri ve liderlik ile örgütsel bağlılık sorularına verdikleri cevaplar arasında ki anlamlılığı ortaya koymak için analizler yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, aile işletmelerinde çalışan kişiler, yöneticilerinin liderlik davranışlarını daha çok otoriter bir tarz olarak algılanmaktadır. Ancak, bu liderlik davranışı kendisini daha çok babacan liderlik biçiminde göstermektedir. Aile işletmelerinde çalışan kişilerin örgüte olan bağlılıkları, duygusal ve normatiftir biçimindedir. Araştırma hipotezlerinin sınanması sonucuna göre, otoriter liderlik tarzı ve duygusal, devamlılık ve normatif bağlılıklar arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Ancak Demokratik-katılımcı ve tam serbesti tanıyan liderlik tarzları ve belirtilen her üç bağlılık biçimi arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Yani, yöneticilerin demokratik-katılımcı ve tam serbesti tanıyan liderlik davranışlarının artmasına paralel olarak çalışanların örgüte olan duygusal, devamlılık ve normatif bağlılıkları da artmaktadır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the style of leadership in family businesses, to examine the reasons for the emergence of the relationship in leadership and organizational commitment. A questiannere was done in Denizli Organized Industrial Zone in family businesses of textile industry which have 50 or more employees. Models and hypothesis were developed and established in accordance with the aim of the study. In order to reveal the type of leadership and organizational commitment in family businesses the avarage of the responses to the questions about the type of leadership and organizational commitment were taken from the survey. It was tested that whether there is a relationship between evaluation of those, who work in a family business about leadership styles and types of organizational commitments. As leadership variables, a full freedom, an authoritarian and a democratic-participatory types; and as organizational commitment variables emotional, continous and normative commitment types are used. Besides, analysis were done to reveal whether there is a significant difference between demographic information of employees participited in the research and responses they gave to the questions about organizational commitment. According to survey results, leadership behaviour of the managers working in family businesses is percieved as a more authoritarian style. But it is a benovolent style. Organizational commitment of those working in a family business is emotional and normative. As a result of the tested research hypothesis no significant relationship was found between authoritarian leadersip style and emotional, continous and normative commitments. There is a significant relationship between democratic-participatory and with full freedom leadership styles and all three commitment styles. That is the more behaviors which are democratic-participatory and giving full freedom are showed by managers the more emotional, continuous and normative commitments by employees. And significant differences between demographic information about employees' genders, educational levels, units and positions they work in and their perception of leadership styles and level of organizational commitment.

Keywords


 • Akiş, Yeşim Toduk (2004); Türkiye’nin Gerçek Liderlik Haritası, Alfa Yönetim Dizisi, İstanbul.

 • Akiş, Yeşim Toduk (2004); Türkiye’nin Gerçek Liderlik Haritası, Alfa Yönetim Dizisi, İstanbul.

 • Ateş, Özgür (2005); Aile Şirketleri: Değişim ve Süreklilik, 1. Baskı, Ankara Sanayi Odası Yayını, Ankara.

 • Brodbeck, Felix C., Frese, Michael ve Akerblom, Staffan (2000); Cultural Variation OfLeadership Prototypes Across 22 European Countries, Jounal of Occupational and Organizational Psychology, Vol:73.

 • Cinel, Mehmet Ozan (2008); Karizmatik Liderlik Özelliklerinin Örgütsel Bağlılık Unsurları ÜzerindekiEtkileri Ve Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.

 • Fındıkçı, İlhami (2005); Aile Şirketlerinde Yönetim ve Kurumsallaşma, Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti., İstanbul.

 • Güçlü, Hatice (2006); Turizm Sektöründe Durumsal Faktörlerin Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi,1.Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir.

 • Dilek, Hakan (2005); Liderlik Tarzlarının Ve Adalet Algısının; Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini Ve ÖrgütselVatandaşlık Davranışı Üzerine Etkilerine Yönelik Bir Araştırma, Doktora Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gebze.

 • İnce, Mehmet ve GÜL, Hasan (2005); Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya.

 • Karpuzoğlu, Ebru (2004); Büyüyen ve Gelişen Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma, Dördüncü Baskı, Hayat Yayınları, İstanbul.

 • Koçel, Tamer (2003); İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul.

 • Küçük, Orhan (2005); Girişimcilik ve Küçük İsletme Yönetimi, Seçkin Yayınları, Ankara.

 • Meyer, John P. ve Allen, Natelie J. (1997); Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application Thousand Oaks, Sage Publications, California.

 • Özdevecioğlu, Mahmut (2003); Algılanan Örgütsel Destek ile Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F.Dergisi, Cilt:18, Sayı:2.

 • Pelit, Elbeyi, Boylu, Yasin ve Güçer, Evren (2007); Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm FakültesiAkademisyenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Dergisi, Sayı:1.

 • Semerciöz, Fatih. ve Ayrancı, Evren (2008); Aile İşletmelerinde, Ailenin İşletme Üzerine Etkisi ve YöneticininFinansal Performans Tatmini İle İlişkisi, 3. Aile İşletmeleri Kongresi Bildiri Kitabı, (Ed. Tamer KOÇEL), Tekin, Mahmut (2004); Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, 4. Baskı, Detay Yayıncılık, Ankara.

 • www.dto.org.tr (Erişim Tarihi: 24.12.2009).

 • Zımmerer, T. W. ve Scarborough, N. M. (1996); Entrepreneurship and The New Venture Formation, Saddle River, Prentice Hall, New Jersey.

                                                                                                    
 • Article Statistics