TÜRKİYE’DE KRİZLER ÇERÇEVESİNDE EKONOMİK BÜYÜME, DIŞ BORÇ VE ENFLASYON İLİŞKİSİ (1980-2016)

Author :  

Year-Number: 2017-10
Language : null
Konu :
Number of pages: 1445-1454
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada Türkiye ekonomisinde ekonomik büyüme, dış borç ve enflasyon arasındaki ilişki krizler çerçevesinde irdelenmiştir. Bu doğrultuda söz konusu değişkenler 1980–2016 dönemi için yıllık olarak ele alınmış, Johansen Eş bütünleşme, AugmentedDickey Fuller (ADF) ve Phillips- Perron(PP) Birim Kök Testi, Hata Düzeltme Modeli (ECM), CUSUM ve Granger Nedensellik Testi yardımı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre enflasyon ve dış borç ile GSYİH değişkenlerinin bir dönem önceki değerleri ile ilişkili ve değişkenler arasında eş bütünleşmenin olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca dış borç ve ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişkinin var olduğu da elde edilmiş olup Granger Nedensellik Testi sonucunda %10 anlamlılık düzeyinde dış borçtan enflasyona ve %5 anlamlılık düzeyinde de GSYİH' dan enflasyona doğru tek yönlü bir nedensellik var olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study the relationship between economic growth, external debt and inflation in the Turkish economy was investigated with in the context of crises. In this direction, these variables were analyzed annually for the period 1980-2016, using Johansen Cointegration, Augmented Dickey Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) Unit Root Test, Error Correction Model (ECM), CUSUM and Granger Causality Tests. According to the results of the research, it is found that the inflation, external debt and GDP variables are related to the previous period's values, also it is found that there is a cointegration between variables. It is also observed that there is a positive relationship between external debt and economic growth, and it is seen that there is a one-way causality from GDP to inflation at the level of 5% significance level and external debt at 10% level of significance as a result of Granger Causality Test.

Keywords


 • Abdelhadi, S.A. (2013), “ExternalDebtandEconomicGrowth: Case of Jordan (1990-2011)”, Journal of

 • Abdelhadi, S.A. (2013), “ExternalDebtandEconomicGrowth: Case of Jordan (1990-2011)”, Journal of EconomicsandSustainable Development, 4(18), 26-33.

 • Abu Bakar, N., H. Sallahuddin (2008), “Empirical Evaluation on ExternalDebt of Malaysia”, InternationalBusiness &EconomicsResearchJournal, 7(2), 95-108. Adıyaman, T.A. (2006), “Dış Borçlarımız ve Ekonomik Etkileri”, Sayıştay Dergisi,

 • Akan, Y.ve Kanca, O C. (2015). “Türkiye’de Dış Borçlanma, Büyüme ve Enflasyon İlişkisi: VAR Yaklaşımı (1980-2013)” Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt:33, Sayı:3, s.1-22.

 • Altunoğlu, Ender. Bülent Güloğlu. 2002, “Finansal Serbestleşme Politikaları ve Finansal Krizler: LatinAmerika, Meksika, Asya ve Türkiye Krizleri”, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, S.27, ss.16.

 • Ay, Ahmet. Zeynep Karaçor. 2006, “2001 Sonrası Dönemde Türkiye Ekonomisinde Krizden Büyümeye Geçiş Üzerine Bir Tartışma”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 16, ss. 67-86.

 • Aydın, Necati. 1996, “Türkiye’nin Dış Borç Sorunu (1984-1995)”, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

 • Aysu, Ahmet. 2007, Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

 • Baum, A. ve Checherita-Westphal, C. ve Rother, P., (2013), “DebtandGrowth: New Evidenceforthe Euro Area,” Journal of International Money and Finance, 32, s.809-821.

 • Bilginoğlu, Mehmet Ali, Aysu, Ahmet, “Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: TürkiyeÖrneği”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 31, Temmuz-Aralık 2008, ss.1- 23.

 • Blavy, R.(2006), “PublicDebtand Productivity: TheDifficultQuestforGrowth in Jamaica” IMF WorkingPaper, No:06/235.

 • Bozkurt, H. (2007). Zaman Serileri Analizi, Bursa: Ekin Kitabevi.Chudik, A., Mohaddes, K., Pesaran, M., HashemandRaissi, M. (2013). “Debt, InflationandGrowth:RobustEstimation of Long-Run Effects in Dynamic Panel Data Models” (November 1, 2013). CAFE ResearchPaper No. 13.23.

 • Clements, B., R. Bhattacharya, T.Q. Nguyen (2003), “ExternalDebt, PublicInvestment, andGrowth in Low- IncomeCountries”, IMF WorkingPaper, 3(249), 1-24.

 • Çelik, Süleyman, Direkci, Tuba B., “Türkiye’de 2001 Krizi Öncesi ve Sonrası Dönemler İçin Dış BorçEkonomik Büyüme İlişkisi (1991–2010)”, TurkishStudies, International PeriodicalFortheLanguages, LiteratureandHistory of TurkishorTurkic, 8(3), 2013, ss. 111-135

 • Çevik, Nüket K., Cural, Mehmet, “İç Borçlanma, Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: 1989-2012 Dönemi Türkiye Örneği”, Maliye Dergisi, Sayı:165, 2013, ss.115-139.

 • Çiçek, H.; Gözegir, S. ve Çevik, E (2010), “Bir Maliye Politikası Aracı Olarak Borçlanma ve EkonomikBüyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1990-2009)” Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:11, Sayı:1, s.141-156.

 • Çöğürcü, İ, Çoban, O. "Dış Borç Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1980-2009)". Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi 2011 (2015): 133-149

 • DPT Devlet Planlama Teşkilatı (2017)

 • Erol, İbrahim; “Para-Banka Teori ve Politika”, 4.Bask, Manisa, 2002

 • Ezeabasili, V.N., O.I. Hamilton, J.N. Mojekvu (2011) “Nigeria’sExternalDebtandEconomicGrowth: An ErrorCorrectionApproach”, International Journal of Business and Management, 6(5), 156-170.

 • Frimpong, J.M., E.F. Oteng-Abayie(2006), “TheImpact of ExternalDebt on EconomicGrowth in Ghana: a Cointegration Analysis”, Journal of ScienceandTechnology, 26(3), 122- 131.

 • Granger, C. W. J. (1969). "InvestigatingCausalRelationsbyEconometricModelsand Cross- spectralMethods". Econometrica 37 (3): 424–438.

 • Green, J., D. Villaneva (1991), “PrivateInvestment in DevelopingCountries”, IMF StaffPapers, 38, 33-58.

 • İmer, Evrim. 2003, “Genel Kabul Gören Gözlemler Açısından Türkiye Ekonomisindeki Krizler ve KrizlerinBulaşıcılığı Üzerine Bir Uygulama”, Ankara: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasalar Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Yeterlilik Tezi.

 • İnce, Macit. 1996, Devlet Borçlanması, Ankara: Seçkin Yayınevi.

 • İpek, E. ve Yaşar, B. K. (2008), “Türkiye’de Ekonomik Büyüme ve Dış Borç İlişkisi” Uluslararası Sermaye Hareketleri ve Gelişmekte Olan Piyasalar Uluslararası Sempozyumu, Balıkesir.

 • Işığıçok, E. (2012), Toplam Kalite Yönetimi Bakış Açısıyla İstatistiksel Kalite Kontrol, Ezgi Kitabevi, 2. Baskı, 289-308 ss., Bursa.

 • Karagöl, Erdal Tanas, “Geçmişten Günümüze Türkiye’de Dış Borçlar”, Seta Analiz, Sayı: 26, Ağustos 2010.Karagöz, Kadir, “Türkiye’de Dış Borçlanmanın Nedenleri: Ekonometrik Bir Değerlendirme”, Sayıştay Dergisi, Sayı 66-67, 2007, ss. 99-110.

 • Karluk, Rıdvan. 2002, Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Beta Yayıncılık.Karluk, Rıdvan. 2004, Türkiye Ekonomisi, İstanbul: Beta Yayıncılık.

 • Kılıçbay, Ahmet (1984). “Türk Ekonomisinde Enflasyonunun Anatomisi”, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını, No:507.

 • Kibritçioğlu, Aykut. 2001, “Türkiye’de Ekonomik Krizler ve Hükümetler (1969- 2001)’’ Yeni Türkiye Dergisi, Ekonomik Kriz Özel Sayısı, C. 1, S. 41, ss. 174-182.

 • Kurnaz, Özlem (2009), Türkiye’de Enflasyon Ve Büyüme İlişkisi 1987-2006 Dönemi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi

 • Lin, S., K. Sosin (2001), “ForeignDebtandEconomicGrowth”, Economics of Transition, 9(3), 635-655.

 • Osnubi T.S. ve O.E. Olaleru(2006), “Budget Deficits, ExternalDebtandEconomicGrowth in Nigeria”, AppliedEconometricsand International Development, 6(3), 159-185.

 • Oskay, Cansel. 2010, “Türkiye’de Dış Borçlar ve Avrupa Borç Krizinin Olası Yansıması Üzerine Bir Değerlendirme”, Bütçe Dünyası Dergisi, S. 34, ss. 60.

 • Pattillo, C., H. Pairson, L. Ricci(2004), “WhataretheChannelsthroughwhichExternalDebtAffectsGrowth?”, IMF WorkingPaper, New York: IMF, 15, 1-33.

 • Söyler, İ. (2001) “Türkiye’nin Dış Borçlarının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi (Rasyo Analizleri)", Maliye Dergisi, Sayı 137, Mayıs-Ağustos 2001, ss. 20- 22.

 • topoğlu, Emre (2010), Küreselleşme, Mortgage Gribi ve Türkiye, Akademik Araştırmalar Dergisi.

 • Ulusoy, A., Y. Küçükkale (1996), “Türkiye’de Dış Borçların İktisadi Büyüme ve Enflasyon Üzerine Etkisi”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, 7(21), 13-25.

 • Ulusoy, Ahmet, Küçükkale, Yakup, “Türkiye’de Dış Borçların İktisadi Büyüme ve Enflasyon Üzerine Etkisi: Granger Nedensellik Testi”, Ekonomik Yaklaşım, 7(21), 1996, ss. 13-25

 • Uysal, Doğan, Özer, Hüseyin, Mucuk, Mehmet, “Dış Borçlanma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği (1965-2007)”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 23(4), 2009, ss. 161-178.

 • VEIGA, J. L. ve LOPEZ, F. ve TİAGO, A. ve TİAGO, S. (2014). “PublicDebt, EconomicGrowthandInflation in AfricanEconomies” MPRA Paper No.57377, 17, July 2014.

 • www.tr.wikipedia.org (Erişim Tarihi: Haziran 2017)

 • www.kalkınma.gov.tr (Erişim Tarihi: Haziran 2017)

                                                                                                    
 • Article Statistics