TÜRKİYE’DE KRİZLER ÇERÇEVESİNDE EKONOMİK BÜYÜME, DIŞ BORÇ VE ENFLASYON İLİŞKİSİ (1980-2016)

Author:

Year-Number: 2017-10
Number of pages: 1445-1454
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çalışmada Türkiye ekonomisinde ekonomik büyüme, dış borç ve enflasyon arasındaki ilişki krizler çerçevesinde irdelenmiştir. Bu doğrultuda söz konusu değişkenler 1980–2016 dönemi için yıllık olarak ele alınmış, Johansen Eş bütünleşme, AugmentedDickey Fuller (ADF) ve Phillips- Perron(PP) Birim Kök Testi, Hata Düzeltme Modeli (ECM), CUSUM ve Granger Nedensellik Testi yardımı ile analiz edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre enflasyon ve dış borç ile GSYİH değişkenlerinin bir dönem önceki değerleri ile ilişkili ve değişkenler arasında eş bütünleşmenin olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca dış borç ve ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişkinin var olduğu da elde edilmiş olup Granger Nedensellik Testi sonucunda %10 anlamlılık düzeyinde dış borçtan enflasyona ve %5 anlamlılık düzeyinde de GSYİH' dan enflasyona doğru tek yönlü bir nedensellik var olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study the relationship between economic growth, external debt and inflation in the Turkish economy was investigated with in the context of crises. In this direction, these variables were analyzed annually for the period 1980-2016, using Johansen Cointegration, Augmented Dickey Fuller (ADF) and Phillips-Perron (PP) Unit Root Test, Error Correction Model (ECM), CUSUM and Granger Causality Tests. According to the results of the research, it is found that the inflation, external debt and GDP variables are related to the previous period's values, also it is found that there is a cointegration between variables. It is also observed that there is a positive relationship between external debt and economic growth, and it is seen that there is a one-way causality from GDP to inflation at the level of 5% significance level and external debt at 10% level of significance as a result of Granger Causality Test.

Keywords