REKREASYONEL SPOR AKTİVİTESİ LİDERLİĞİ ÖLÇEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-10
Language : null
Konu :
Number of pages: 1461-1469
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırma, rekreasyonel spor alanında çalışan uygulayıcıların liderlik özelliklerinin ortaya konması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda alan yazın taraması yapılarak rekreasyonel spor liderlerinin özellikleri incelenmiştir. Sonrasında spor rekreasyonu alanında çalışan uygulayıcılar, rekreasyon bölümü öğrencileri ve rekreasyon bölümü öğretim üyeleri ile ayrı ayrı gerçekleştirilen odak grup görüşmeleri ile uygulayıcı rekreasyonel liderlerin özellikleri hakkında görüşleri alınmıştır. Görüşmeler sonucunda ortaya çıkarılan ifadelerden bir ölçek formu oluşturulmuştur. 304 katılımcıya uygulanan bu ölçek formundan elde edilen bulgular açımlayıcı faktör analizini tabi tutulmuştur. Faktör analizi sonucunda ortaya 9 boyut ve 39 ifadeden oluşan bir yapı çıkmıştır. Boyutlar sırasıyla yönetme becerisi, uygulama, kişilik, bilgi, liderlik davranışı, duygu yönetimi, deneyim, aktiviteye adaptasyon ve iletişim becerisi olarak belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to find out the leadership qualities of practitioners working in the field of sports. For this purpose, the qualities of recreational sports leaders have been studied by carrying out a literature review. Following that seperate focus group interviews were made with sports recreation practitioners, students of recreation department and faculty of recreation department and their views on the qualities of practitioner recreational leaders were asked. A scale form was created using the statements obtained in the interviews. Exploratory factor analysis was applied to the data obtained from this scale form completed by 304 participants. As a result of the factor analysis, a structure consisting of 9 dimensions and 39 statements were found. The dimensions are management skills, practice, character, knowledge, leadership style, emotional intelligence, adaptation- coordination and communication skills respectively.

Keywords


 • Austin, D. R. (1982). Therapeutic Recreation: Processes and Techniques.Therapeutic Recreation: Processes

 • Austin, D. R. (1982). Therapeutic Recreation: Processes and Techniques.Therapeutic Recreation: Processes And Techniques.

 • Babakus, E., & Mangold, W. G. (1992). Adapting the SERVQUAL scale to Hospital Services: An Empirical Investigation. Health Services Research, 26(6), 767.

 • Birol, S. Ş., & Karaküçük, S. (2014). Sportif Rekreasyon Uygulama Politikaları Üzerine BirAraştırma. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 2014(2), 80-86.Caruso, D. R., & Salovey, P. (2004). The Emotionally Intelligent Manager: How to Develop And Use The Four Key Emotional Skills Of Leadership. John Wiley & Sons.

 • Comrey, A. L. ve Lee, H.B. (1992). A First Course In Factor Analysis, Hillsdale, N.J., L. Erlbaum

 • Çelik, V.O. ( 2013). Takım Sporlarında Görev Yapan Sporcuların Antrenörlerı İle İlgili Karizmatik LiderlikAlgılarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Basketbol Branşı Örneği. Pamukkale Journal of Sport Sciences, 2013. 4(2).

 • Fornell, C., Larcker, D.F. (1981), Evaluating Structural Equation Models with Unobservable Variables and Measurement Error, Journal of Marketing Research, 39-50.

 • Gerbing, D.W. ve Anderson, J.C. (1988). An Updated Paradigm For Scale Development Incorporating Unidimensionality And Its Assessment, Journal of Marketing Research, 25 (2) 186-192.

 • Győri, F. (2016). Thoughts about the Theoretical Approach of Recreation, Sport and Tourism. Arena-Journal of Physical Activities, 1(4), 25-43.

 • Hacıoğlu, N., Gökdeniz, A., & Dinç, Y. (2003). Boş Zaman Ve Rekreasyon Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.

 • Hair, J. F., Anderson, R. L., and Tatham,W. C. (1998). Multivariate Data Analysis With Reading. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

 • Hair, J.F., Black, W., Babin, B., Anderson, R. (2009), Multivariate Data Analysis, Prentice Hall, New Jersey.Hayashi, A. (2005). Emotional Intelligence And Outdoor Leadership. The Journal of Experiential Education, 27(3), 333.

 • Hayashi, A., & Ewert, A. (2006). Outdoor Leaders' Emotional Intelligence And Transformational Leadership. Journal of Experiential Education, 28(3), 222-242.

 • House, r., Javidan, M., Hanges, P., Dorfman, P. (2002). Understanding Cultures And Implicit LeadershipTheories Across The Globe: An Introduction To Project GLOBE, Journal of World Business, 37 (1) 3-10.

 • Jacobson, R. (2010). Sports in America: Recreation, Business, Education And Controversy (Information plus Reference Series). Sport in America.

 • Kalaycı, Ş. (2014). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri. Ankara; Asil Yayın Dağıtım. Karaküçük, S., Rekreasyon: Boş Zamanları Değerlendirme (2005), Gazi Kitabevi.

 • Kılbaş, Ş. (2010). Rekreasyon-Boş Zamanı Değerlendirme, Genişletilmiş 5. Bs, Ankara: Gazi Kitabevi. Kline, P. (1994). An Easy Guide To Factor Analysis, New York, Routledge

 • Laios, A., Theodorakis, N., & Gargalianos, D. (2003). Leadership and power: Two Important Factors For Effective Coaching. International Sports Journal, 7(1), 150.

 • Lee, J., Graefe, A. R., & Burns, R. C. (2004). Service Quality, Satisfaction, And Behavioural Intention Among Forest Visitors. Journal of Travel & Tourism Marketing, 17(1), 73–82.

 • Long, T., Ellis, G., Trunnell, E., Tatsugawa, K., & Freeman, P. (2001). Animating Recreation ExperiencesThrough Face-To-Face Leadership: Efficacy of Two Models. Journal of Park and Recreation Administration, 19(1), 1-22.

 • Meehl, P.E. (1990), Why Summaries of Research on Psychological Theories Are Often Uninterpretable, Psychological Reports, 66, 195-244.

 • Northouse, P. G. (2015). Leadership: Theory and Practice. Sage Publications.

 • Nunnally, J. C., Bernstein, I. (1995), Psychometric Theory, McGraw Hill New York.

 • O’Connell, T. (2015). Introduction to 21st-Century Leadership in Leisure Services. İçinde: Leadership inrecreation and leisure services. Eds. O'Connell, T. S., Cuthbertson, B., & Goins, T. J.. Human Kinetics: United States of America.

 • Odabasi, Y., & Argan, M. (2009). Aspects of Underlying Ramadan Consumption Patterns in Turkey. Journal of International Consumer Marketing, 21(3), 203-218.

 • Özbey, S., & Çelebi, M. (2006). Rekreasyon. N. Mirzeoğlu İçinde, Spor Bilimlerine Giriş (s. 269-302). Ankara: Spor Yayınevi

 • Robers, K., York C.S., Brodie D.A. (1988). Participant Sport in the Commercial Sector. Leisure Studies, 7, 145-157.

 • Shooter, W., Sibthorp, J., & Paisley, K. (2009). Outdoor Leadership Skills: A Program Perspective. Journal of Experiential Education, 32(1), 1-13.

 • Şahin, H. (1997). Sporcuların Performans Sporunu Bıraktıktan Sonraki Yaşamlarında Boş ZamanDeğerlendirme İlgilerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Adana, 25-43.

 • Tekin, A. (2003). Bir Rekreasyonel Etkinlik olan Doğa Yürüyüşünün Tekstil İşgörenlerinin Uyum Düzeylerine Etkisi, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.

 • Tekin, A., Ramazanoğlu, F., Tekin, G. (2004). Fiziksel Egzersiz İçeren Serbest Zaman Aktiviteleri ve Stresİlişkisi. Sporda Sosyal Alanlar Seçme Konular 1 (Ed: Ramazanoğlu F.), Bıçaklar Kitapevi, Ankara, 86-87.

 • Tel, M., Öcalan, M., Yaman, M. (2000). Taekwondocuların Bu Sporu Tercih Etme Nedenleri ve Sosyo- Ekonomik Durumları. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:3, Sayı:3.

 • Zabkar, V., Brencic, M., & Dmitrovic, T. (2010). Modelling Perceived Quality, Visitor Satisfaction And Behavioural Intentions At The Destination Level. Tourism Management, 31(4), 537–546.

                                                                                                    
 • Article Statistics