13. AVRUPA GENÇLİK OLİMPİK KIŞ FESTİVALİ ETKİNLİKLERİNE KATILAN SEYİRCİLERİN SPOR MÜSABAKALARINA KATILIM GÜDÜLERİNİN İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2017-10
Number of pages: 1400-1405
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Güdü bireyin kendi iç dünyasından gelen ilgi, araştırma, keşfetme gibi eğilimlerin yanı sıra, çevresel şartlarında etkisiyle şekillenen davranış biçimleridir. Bireyin iç dünyası ile oluşan ya da şekillenen davranışları iç güdülenmeyi oluştururken, çevresel faktörlerden etkilenilip oluşan davranışlar ise dış güdülenme olarak tanımlanmaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda, Erzurum halkının ev sahipliğini yaptığı 13. Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivaline izleyici olarak katılan bireylerin spor müsabakalarını izlemeye yönelten dışsal güdülerin neler olduğunun belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada dışsal güdülerin belirlenmesine yönelik veriler elde etmek için; Polat ve Yalçın (2014) tarafından geliştirilen “Spor seyircileri için dışsal güdü ölçeği” kullanılmıştır. Ölçekte dokuz alt boyutta 34 madde yer almaktadır. Ölçek maddelerinin değerlendirilmesinde 7’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu curling, buz hokeyi, sürat pateni branşlarında ki final müsabakalarını izleyen 236’sı erkek 47’si kadın olmak üzere toplamda 283 kişi oluşturmuştur. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS programında frekans, bağımsız gruplarda t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA), farklılığın hangi gruptan kaynaklandığını bulmak için de Tukey HSD testi yapılmıştır. Katılımcıların cinsiyetlerine ilişkin dışsal güdülerinin belirlenmesinde tüm alt boyutlarda anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Katılımcıların yaşlarına ilişkin spor müsabakalarını izlemeye yönelik dışsal güdülerini incelendiğinde; sosyal paylaşım, etik değerler, bahis imkânları, oyun bilgisi, kültürel değişim alt boyutlarında 18-30 yaş arası spor seyircilerinin lehine anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. Bu sonuca göre; 18-30 yaş arası spor seyircilerinin 31 ve üzeri yaş aralığında olan spor seyircilerine oranla spor müsabakalarını izlemelerinde ki dışsal güdülerinde sosyal paylaşım, etik değerler, bahis imkânları, oyun bilgisi ve kültürel değişimden daha fazla etkilendikleri görülmüştür.

Keywords

Abstract

Motivation means behavior patterns which are shaped by extrinsic factors to some degree, besides tendencies such as interest, search and discovery. While an individual’s behavior formed or shaped in his/her inner world constitutes intrinsic motivation, behavior patters affected and formed by extrinsic factors are defined as extrinsic motivation. In this context, in our study it was aimed to determine what motivated extrinsically individuals who attended the 13th European Youth Olympic Winter Festival held in Erzurum as spectators to watch sports competitions. In the study, in order to determine data related to extrinsic motives, “External motivations scale for sports spectators” developed by Polat and Yalçın (2014) was used. The scale consists of 9 factors and 34 items. To evaluate the scale items, a 7-Likert scale was used. The sample group of the study was composed of 283 people (236 male and 47 female) who watched the final competitions in the categories of curling, ice hockey and speed skating. To evaluate the data collected, frequency analysis, independent groups T-test and one-way analysis of variance (ANOVA) in SPSS were applied and also to find out from which group the difference arises Tukey HSD test was used. In determining extrinsic motives of the participants related to gender, significant difference was not attained. When extrinsic motives of the participants related to age were examined, in factors social sharing, ethic values, opportunities for betting, knowledge, and cultural development significant differences in favor of sports spectators aged 18 to 30 years were observed. According to this result, it was seen that compared to sports spectators aged 31 and over, those aged 18 to 30 years were influenced more by the factors of social sharing, ethic values, opportunities for betting, knowledge, and cultural development considering extrinsic motives for watching sports competitions.

Keywords