HALK EĞİTİM MERKEZLERİNDE YETİŞKİNLERE YÖNELİK AÇILAN KURSLAR VE ETKİLİKLERİ NELERDİR?

Author :  

Year-Number: 2017-10
Language : null
Konu :
Number of pages: 1412-1421
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim sadece okullarda elde edilen bilgi ve becerilerden ibaret değildir, hayat boyu devam eden bir süreçtir. İnsanlar bu süreç içinde kişisel gelişimlerini kendi çabasıyla sürdürürken, devletin de bu alana hizmet eden örgütleri bulunmaktadır. Bunların en yaygını halk eğitim merkezleridir Yaygın eğitim; eğitim sistemi içinde örgün eğitim sistemine hiç katılmamış ya da örgün eğitimin herhangi bir aşamasında bulunan veya bu asamadan ayrılmış olan bireylere yönelik, örgün eğitimin yanında ya da dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin bütünü olarak ifade edilmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde örgün eğitim kurumları dışında düzenlenen eğitim faaliyetleri ağırlıklı olarak HEM’ lerde gerçekleştirilmektedir. HEM’ lerde her yaş ve eğitim düzeyindeki bireylere yönelik olarak; okuma- yazma kursları, meslek kursları, sosyal kültürel kurslar, sosyal kültürel uygulamalar yürütülmektedir. Araştırmanın problemi; “Halk Eğitim Merkezlerinde yetişkinlere yönelik açılan kurslar ve etkililikleri nelerdir?” şeklindedir. Bu amaçla nitel araştırma uygulanmıştır. Araştırmanın güvenirliği açısından katılımcıların cevaplarına sadık kalınmış ve alıntılar kod numaraları ile gösterilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, Türkiye Osmaniye’ de il-ilçe ve köylerde Halk Eğitim Merkezleri bünyesinde açılan kurslardan 14 kursa devam eden 61 gönüllü kursiyerlerdir. HEM’ lerinde her yaş ve eğitim düzeyindeki bireylere yönelik olarak; okuma- yazma kursları, meslek kursları, sosyal kültürel kurslar, sosyal kültürel uygulamalar yürütülmektedir. Araştırmada; yetişkinlere yönelik açılan kursların büyük çoğunluğu mesleki kurslardır. Mesleki kurslardan sonra en çok tercih edilenler ise sosyo-kültürel kurslardır. Halk Eğitim Merkezlerinde yetişkinlere yönelik açılan kursların tercih edilme nedenleri, öncelikle iş sahibi olmak veya yaptıkları iş için yeterli olmak amaçları olduğu görülmektedir. Meslek kurslarına katılan kursiyerler aynı zamanda sosyalleştiklerini, sosyal bir ortamda yeni arkadaşlıkları olduğunu belirtmektedir. Araştırma grubunda mesleki kurslara devam eden katılımcılar alanları ile ilgili devam ettikleri kurslara yakın, alanla ilgili başka kurslara katılmak istemekteler. Bu araştırma ile halk eğitim merkezlerinde açılan kursların dağılımının hangi alanlarda olduğu, açılan kursların tercih nedenleri ve işlevselliğinin betimlenmesi hedeflenmekte; halk eğitim merkezlerinde açılacak kursların toplumun beklentilerinin tespiti ve iktisadi gücün artırılması için gerekli becerilerin ortaya çıkarılması ve kazandırması açısından önem arz etmektedir.

Keywords

Abstract

Education is not only the knowledge and skills acquired in school. It is an ongoing process throughout life. There are also government organizations that serve this area. They are most common in adult education centers. Non-formal education; never participate in the formal education system and the training of dedicated individuals. With all the training activities are formal education. They are held in public education centers. There are also vocational courses and social and cultural courses. Problems of this research; "People What courses offered and their effectiveness in adult education centers?" To this end, qualitative research was performed. The reliability of the research are provided. Working groups of this research, Turkey Osmaniye province-districts and villages in 61 volunteer trainees in the Public Education Center. Public training centers as for people of all ages; vocational courses, social cultural courses, social cultural practices. The majority of the courses offered are vocational courses for adults. The most preferred are the socio-cultural courses after the vocational courses. The reasons for the choice of course is primarily to the business owner. Or is to be adequate for the job they do. trainees also socialize. İn a social environment are new friendships. Participants in courses related fields to participate in other similar courses Kilgour. The courses offered in public education centers which have to be understood that this research. choice of courses will be described the reasons and functionality. Determination of the course opened to the expectations of society and is essential for increasing economic power. Research emergence of these skills, and is important to bring people.

Keywords


 • Büyükkaragöz, S. Muştu, H. Pilpen Y. Ö. (1997). Eğitime Giriş, Konya.

 • Büyükkaragöz, S. Muştu, H. Pilpen Y. Ö. (1997). Eğitime Giriş, Konya. Kılıç, E. (1981). Halk Eğitiminde Kuram ve Uygulama, Ankara.

 • Dighe, A. (1995) Trends in Adult Educatıon Research in Asia. Adult Education and Development, 45:81-95.Bélenger, P. & Blais, M. (1995) World Perspectives in Adullt Education Research. Adult Education And Development, 45:5-22.

 • Lowe, J. (1985). Dünyada Yetişkin Eğitimine Toplu Bakış, Çev: T. Oğuzkan. Ankara: Unesco. Karasar, N. (1999) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayınevi.

 • Köklü, N., Büyüköztürk, Ş. & Çokluk Ö. (2001) Tez Önerisi Hazırlama Ve Tez Yazım Klavuzu, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Okçabol, R. (1987) “Ülkemizde Yaygın Eğitimde Araştırmalar” Yaygın Eğitim ve Sorunları, Haz:M. Özgen, Ankara: Türk Eğitim Derneği Yayınları.

 • Sayılan, F. (2000). Nitel Araştırmada Veri Toplama Teknikleri, Yayımlanmamış ders notu, Ankara.

 • Şimşek, H. (1997) 21. Yüzyılın Eşiğinde Paradigmalar Savaşı Kaostaki Türkiye, İstanbul: Sistem Yayıncılık. Kurt, İ. (2000). Yetişkin Eğitimi, Ankara.

 • Meb, (2014). http://www.resmigazete.gov.tr/ (Erişim Tarihi:06.10.2017)

 • Tekin, M. (1991). Dünya’da ve Türkiye’de Halk Eğitimi Alanının Temel Sorunları. Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 24:1:1-19.

                                                                                                    
 • Article Statistics