“BİR AYRILIK (A SEPARATION)” FİLMİNİN GERÇEKLİK TERAPİSİ ÖĞELERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-10
Language : null
Konu :
Number of pages: 1257-1264
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplumda yaşanan olayların birer yansıması olan sinema filmleri, farklı terapi yaklaşımları açısından ele alınarak terapötik bir öğe olarak kullanılabilmektedir. Bu çalışmada gerçeklik terapisinin temel kavramlarının açıklanması ve bu temel kavramların “Bir Ayrılık” filminde nasıl yer aldığının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, öncelikle gerçeklik terapisinin temel kavramları olan temel ihtiyaçlar, kalite dünyası, başarılı/başarısız kimlik, seçim ve sorumluluk açıklanmıştır. Ayrıca söz konusu filmde bu kavramlarla ilişkili olduğu düşünülen sahnelerden kesitler sunularak gerçeklik terapisi kapsamında tartışılmıştır. Filmdeki ana karakterlerin yaptıkları seçimler sonucunda yaşamlarının bir anda değiştiği görülmektedir. Bu karakterlerin seçimlerinin kalite dünyalarıyla nasıl ilişkilendirildiği, bu seçimlerin hayatlarında hangi yaşam olaylarına yol açtığı ele alınmıştır. Bunun yanı sıra ana karakterlerin başarılı/başarısız kimlik geliştirip geliştirmedikleri ve yaptıkları seçimler sonucunda sorumluluk alıp almadıkları, yapılan seçimlerin hangi ihtiyaca yönelik olarak gerçekleştirildiği de Gerçeklik Terapisi açısından değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, bu çalışmanın, gerçeklik terapisi ve temel kavramları ele alması yönüyle uygun olduğu ve psikolojik danışman eğitiminde yol gösterici olabileceği düşünülmektedir

Keywords

Abstract

Movies which are reflection of situations in society can be used a therapeutic element by handling different therapeutic approaches. In this study, it was aimed to explain the basic concepts of reality therapy and to examine the scenes in the movie of "One Separation" related to these concepts. For this purpose, firstly basic needs, quality world, successful / unsuccessful identity, choice and responsibility, which are the basic concepts of reality therapy, were explained. Furthermore, movie scenes that are thought to be related to these notions were presented and discussed in the context of reality therapy. The main characters in the film seem to have changed their lives suddenly at the end of their choice. It was examined how those characters’ choices are related to their quality worlds and which life events those choices lead to in their lives. Besides, it was discussed that whether main characters developed successful/unsuccessful identities, whether they took the responsibility of their choices or not and the needs underlying those choices, in terms of Reality Therapy. As a result, it is thought that this study can be a guide in psychological counseling education in the context of handling reality therapy and its’ basic concepts.

Keywords


 • Acar, T.ve Voltan-Acar, N. (2013). ‘‘Babam ve Oğlum” filmi’nin çok kuşaklı/kuşaklararası aile terapisi’nin

 • Acar, T.ve Voltan-Acar, N. (2013). ‘‘Babam ve Oğlum” filmi’nin çok kuşaklı/kuşaklararası aile terapisi’nin temel kavramları açısından değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13, 37- 53.

 • Aka, B. T., & Gençöz, F. (2010). Sinematerapinin mükemmeliyetçilik ve mükemmeliyetçilikle ılgili semalar üzerindeki etkisi. Türk Psikoloji Dergisi, 25(65), 69.

 • Corey, G. (2008). Psikolojik danışma, psikoterapi kuram ve uygulamaları (T. Ergene, Çev.). Ankara: Mentis Yayıncılık.

 • Glasser, W. (1998). Kisisel Özgürlügün Psikolojisi: Seçim Teorisi. (Çev.Müge İzmirli). Istanbul: Hayat Gençöz, F., & Başak, T.A. (2007). Sinema tadında terapi: Sinematerapi. Bilim ve Teknik, 473, 58-61.

 • Hillis, P. M. (2008). Choice theory, metacognition, and a life experience: self-lntegrity following change. International Journal of Reality Therapy, 28(1), 57-62.

 • Horzum, I. (2011). “Dövüş Kulübü’ filminin ruhbilimsel çözümlemesi. Akademik Bakış Dergisi, 25, 1- 24.Kaner, S. (1993). Kontrol kuramı ve gerçeklik terapisi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 26(2 ), 569-585.

 • Köse, B. (2007). Panel: sinemada psikoterapistler ve psikoterapi etiği, Türk Psikoloji Bülteni, 13 (41),

 • Murdock, Nancy L. (2014). Psikolojik Danışma ve Psikoterapi Kuramları, (F. Akkoyun, Çev. Ed.), Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Nadir, U. (2013). Aile danışmanlığı eğitimlerinde popüler filmlerin kullanımı ve yapısal aile terapisi kuramı ile dalgaların prensi filminin analizi. Journal of Society & Social Work, 24(1).

 • Tümlü, G. Ülker ve Voltan-Acar, Nilüfer (2014). Issız Adam Filminin Gerçeklik Terapisine Dayalı İncelenmesi, İnsan & İnsan, 2, 62-73.

 • Palancı, M. (2004). Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Kaygı Problemlerini Açıklama Ve Gidermeye YönelikGerçeklik Terapisi Oryantasyonlu Bir Yardım Modelinin Geliştirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi. Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü .

 • Sharf, Richard S. (2014). Psikoterapi ve Psikolojik Danışma Kuramları: Kavramlar ve Örnek Olaylar, (5. basımdan çeviri), (N. Voltan-Acar, Çev. Ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • Şenol-Durak, E. ve Fışıloğlu H. (2007). Film analizi yöntemi ile Virginia Satir aile terapisi yaklaşımına bir bakış. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 43-62.

 • Wedding, D., & Niemiec, R. M. (2003). The clinical use of films in psychotherapy. Journal of clinical psychology, 59(2), 207-215.

 • Yiğit, Z. (2009). Anadolu toplumu zihinsel yapısı bağlamında “Kabadayı” filmi, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 4(8), 2492- 2507.

                                                                                                    
 • Article Statistics