YARATICILIK VE GELİŞTİRİLMESİ DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ YARATICILIKLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2017-10
Language : null
Konu :
Number of pages: 1192-1199
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada araştırmacı tarafından yürütülen yaratıcılık ve geliştirilmesi dersinde uygulanan eğitim programının öğretmen adaylarının yaratıcılıklarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı ikinci sınıfına devam eden 51 öğretmen adayı ile çalışılmıştır. Çalışma grubunu seçerken, amaçsal örnekleme çeşitlerinden uygun örnekleme metodu kullanılmıştır. Yaratıcılık ve geliştirilmesi dersi içeriğinde öğretmen adayına yaratıcı süreçler ve yaratıcılık kuramları, yaratıcı düşünme teknikleri, estetik, yaratıcı etkinlikler planlama ve değerlendirme, yaratıcılığı destekleyen roller ve stratejiler incelenerek duyusal/ yaratıcı deneyimler 12 haftaya bölünerek sunulmuştur. Araştırmada zayıf deneysel desenlerden, tek grup ön test-son test desen kullanılmıştır. Veriler, araştırmacı tarafından geliştirilen genel bilgi formu ile geçerlik güvenirliği Aslan (2006) tarafından yapılan Torrance Sözel Yaratıcılık Testi A Formu ve Şekilsel Yaratıcılık Testi A Formu ile toplanmıştır. Verilerin analiz edilebilmesi için SPSS programına girildikten sonra normallik testi sonuçlarından Shapiro-Wilk analizine bakılmış ve verilerin normal dağıldığı görülmüştür. Tek denekli desenler için kullanılması uygun olan “Paired Sample T-Testi” kullanılmış, anlamlılık derecesi p<.05 olarak belirlenmiştir. Torrance Sözel Yaratıcılık Testi A Formu ve Şekilsel Bu araştırma 18-21 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenen 5. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi’nde sözel bildiri olarak sunulmuştur. This study has been presented as an oral representation paper 5th. International Early Childhood Education Congress in Ankara, Turkey, 18-21 October, 2017. Yaratıcılık Testi A Formu ile toplanan verilerin incelendiğinde elde edilen ortalamaların istatistiki açıdan son test lehine anlamlı olduğu görülmüştür.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to investigate the effect of the training program applied in the creativity and development course conducted by the researcher on the creativity of the teacher candidates. In order to achieve this aim, 51 second grade pre-school teacher candidates at the Preschool Education Department of Basic Education Department at Bozok University Faculty of Education have been worked with. At the selection of the study group, appropriate sampling method has been used from the aim sampling types. In the course of creativity and development course, sensory/creative experiences have been presented to the 51 second grade pre-school teacher candidates via dividing into in 12 weeks by examining the creative process and creative theories, creative thinking techniques, aesthetics, creative activities planning and evaluation, roles and strategies supporting creativity. In the study, one group pre-test-post test pattern has been used among the weak experimental designs. The validity and reliability of the general information form developed by the researcher have been done by using the Torrance Verbal Creativity Test A Form and Formal Creativity Test A Form whose validity and reliability have been checked by Aslan (2006). After the introduction of the SPSS program to analyze the data, the Shapiro-Wilk analysis of normality test results has been performed and the data have been found to be normal distribution. The "Paired Sample T-Test" that is suitable for single-pattern designs have been used and the significance level is set at p<.05. The results of the Torrance Verbal Creativity Test Form A and the Formal Creativity Test A form were found to be statistically significant in favor of the final test. This suggests that the training program offered to the candidates for 12 weeks may be effective in improving the verbal and formal creativity of the prospective teachers.

Keywords


 • Amabile, T. M. (1983). The Social Psychology of Creativity: A Componential Conceptualization. Journal of

 • Amabile, T. M. (1983). The Social Psychology of Creativity: A Componential Conceptualization. Journal of Personality and Social Psychology, 45(2), 357–377.

 • Andiliou, A., & Murphy, P. K.(2010). Examining Variations Among Researchers’ and Teachers’Conceptualizations of Creativity: A Review and Synthesis of Contemporary Research. Educational Research Review, 5(2010), 201–219.

 • Aral, N. (1999). Sanat Eğitimi-Yaratıcılık Etkileşimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1999), 15–17.

 • Aslan, E., & Puccio, G. (2006). Developing and Testing A Turkish Version of Torrance’s Tests of Creative Thinking: A Study of Adults. Journal of Creative Behavior, 40(3), 163-178.

 • Aslan, N. & Cansever, B. A. (2009). Eğitimde Yaratıcılığın Kullanımına İlişkin Öğretmen Tutumları. TUBAV Bilim Dergisi, 2(3), 333-340.

 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 22. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.

 • Cheung, R. H. P. (2013). Exploring the Use of the Pedagogical Framework for Creative Practice in Preschool Settings: A Phenomenological Approach. Thinking Skills and Creativity, 10(2013), 133- 142.

 • Craft, A. (1999). Creative Development in the Early: Some Implications of Policy for Practice. The Curriculum Journal, 10(1), 135-150.

 • Çetingöz, D. (2002). Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği Öğrencilerinin Yaratıcı DüşünmeBecerilerinin Gelişiminin İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

 • Davies, D., Jindal-Snape, D., Digby, R., Howe, A., Collier, C ., & Hay, P. (2014) The Roles and DevelopmentNeeds of Teachers to Promote Creativity: A Systematic Review of Literature. Teaching and Teacher Education, 41(2014), 34-41.

 • Edwards, L. C. (2006). The Creative Arts A Process Approach for Teachers and Children. New Jersey: Pearson Merrill Prentice Hall.

 • Feldman, D., H. (1999). The Development of Creativity. Robert J. Sternberg (Ed.), Handbook of Creativity içinde (s. 169- 186). UK: Chambridge University Press.

 • Fox, J. E. & Schirrmacher, R. (2014). Art& Creative Development for Young Children. 7. Ed. (Çeviri Ed: Aral, N. & Duman, G.). Ankara: Nobel Yayınevi.

 • Genç, H. N. (2003). Eğitimde Yaratıcı Dramanın Alımlanması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2003), 196-205.

 • Isbell, R. T. & Raines, S. C. (2003). Creativity and the Arts with Young Children. Usa: Thomson Delmar Learning.

 • Kaufmann, G. (1993). The Content and Logical Structure of Creativity Concepts: An Inquiry into theConceptual Fundations of Creativity Research.scott g. Isaken, Mary C. Murdock, Roger L. Firestien, DonaldJ. Treffinger (Ed.) Understanding and Recognizing Creativity: The Emerge of a Discipline içinde (s.141-157). Norword, New Jersey: Ablex Publishing Corporation.

 • Kovalenko, N., A, & Smirnova, A., Y. (2015).Self-Directed Learning Through Creative Activity of Students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 166(2015), 393 – 398.

 • Loveless, A., Turvey, K. & Burton, J. (2006). Conceptual frameworks for creativity, teacher professionalknowledge and digital technologies: a two year study with student teachers and primary school pupils workingcreatively with DV resources. Paper presented at the British Educational Research Association Annual Conference, University of Warwick, 6-9 September 2006

 • Özben, Ş. & Argun, Y. (2000). Üniversite Öğrencilerinin Yaratıcılık Düzeylerinin Karşılaştırılması, IX. UlusalEğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Yayınları, Erzurum.

 • Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1995) Defying the Crowd: Cultivating Creativity in a Culture of Conformity. New York: Free Press.

 • Sönmez, V., & Alacapınar, F. G. (2016). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Genişletilmiş 4. Baskı. Ankara: Anı Yayıncılık.

 • Tekin, M. (2008). Orta Öğretimde Öğrenim Gören Öğrencilerden Spor Yapan ve Yapmayanlar Arasındaki Yaratıcılık ve Çoklu Zekâ Alanlarının Araştırılması, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi.

 • Temizkalp, G. (2010). Öğretmen Adaylarının Yaratıcılık Düzeyleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • Torrance, E. P. (1962). Guiding Creative Talent. New Jersey: Prentice- Hall.

 • Torrance, E. P. (2003). The Millenium: A Time for Looking Forward and Looking Back. The Journal of Secondary Gifted Education, 15(1), 6- 12.

 • Wei, X., Weng, D., Liu, Y., & Wang, Y. (2015). Teaching Based on Augmented Reality for a Technical Creative Design Coursev. Computers & Education, 81(2015), 221-234.

                                                                                                    
 • Article Statistics