BORSA İSTANBUL HİSSE SENEDİ PİYASASINDAKİ P/D ANOMALİSİ

Author :  

Year-Number: 2017-7
Language : null
Konu :
Number of pages: 347-352
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Borsa İstanbul Hisse Senedi Piyasasında kesitsel anomalilerden piyasa değeri / defter değeri oranı anomalisinin Ocak 2011 – Aralık 2015 döneminde mevcut olup olmadığını tespit etmektir. Bu amaçla çalışmada P/D oranının hisse senedi getirilerine olan etkisi kesitsel regresyon analizi yöntemi ile incelenmiştir. Bunun için Ocak 2011- Aralık 2015 döneminde Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin aylık getiri değerleri ve P/D oranları kullanılmıştır. P/D oranlarının doğal logaritması alınmıştır. Getiriler gerçekleştikleri aydan bir önceki aydaki hisse senetlerinin P/D kapanış değerlerinin doğal logaritmaları ile regresyon yapılmıştır. Eğim katsayılarının zaman serisi ortalamaları ve t değerleri hesaplanmıştır. Araştırmanın sonucunda P/D anomalisinin incelenen dönemde mevcut olduğu görülmüştür. Bunun yanında etkin pazar kuramının ve rassal yürüyüş hipotezinin de bu dönemde geçerli olmadığı ispatlanmıştır. Literatürde Borsa İstanbul Hisse Senedi Piyasası’nda kesitsel anomaliler ile ilgili az sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışma ile bu eksikliğin giderilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Yatırımcıların anomaliler ile ilgili bilgi sahibi olması bu tür anomalilerin ortadan kalkmasına ve dolayısıyla Borsa İstanbul Hisse Senedi Piyasası’nın etkin bir piyasa olmasına katkıda bulunabilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this work is to determine whether book to market anomaly exists in Istanbul Stock Exchange between January 2011 and December 2015. For this purpose effect of book to market value on stock returns is examined with cross-sectional regression method. Monthly returns values of stocks in period January 2011 - December 2015 and book to market values at the end of previous month are used. Natural logarithm of inverse of book to market value is taken. Monthly returns are regressed with natural logarithm of closing of inverse of book to market values of previous month. Their time series average and t values are calculated. At the end it is found that book to market anomaly is found in studied term. In addition to that efficient market hypothesis and theory of random walk does not hold in this term. There  are only a few studies about cross-sectional anomalies in Istanbul Stock Exchange. The aim of this work is to contribute to the elimination of this deficiency. The fact that investors have knowledge about anomalies might contribute to the abolishment of such anomalies and thus Istanbul Stock Exchange to become an effective market.

Keywords


 • Aksu, M.H. & Önder, T. (2003). "The Size and Book-To-Market Effects and Their Role As Risk Proxies in

 • Aksu, M.H. & Önder, T. (2003). "The Size and Book-To-Market Effects and Their Role As Risk Proxies inthe Istanbul Stock Exchange", European Financial Management 2000 Annual Meeting, Norfolk, VA: EFMA.Bildik, R. (2000). Hisse Senedi Piyasalarında Dönemsellikler ve İMKB Üzerine Ampirik Bir Çalışma, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul.

 • Brealey, R.A.; Myers, S.C. & Marcus, A.J. (1997). İşletme Finansının Temelleri (Çev.: Ünal Bozkurt, Türkan Arıkan & Hatice Doğukanlı), McGraw-Hill-Literatür Yayınları, İstanbul.

 • Chan, K.C. & Chen, N. (1991). "Structural and Return Characteristics of Small and Large Firms", Journal of Finance, 46:1467-1484.

 • Chopra, N.; Lakonishok, J. & Ritter, J. (1992). "Measuring Abnormal Performance: Do Stocks Overreact?", Journal of Financial Economics, 31:235-268.

 • Çakıcı, N.; Topyan, K. & Wang C.J. (2014). "Cross-sectional Return Predictability in Taiwan Stock Exchange:An Empirical Investigation", Review of Pacific Basin Financial Markets and Policies, 17(2), 1450010 (44 pages).

 • Dağlı, H. & Çöllü Arslantürk, D. (2015). "Hisse Senedi Piyasalarında Görülen Anomaliler: Borsa İstanbul Örneği", Giresun Üniversitesi İİBF Dergisi, 1(1).

 • Demirelli, E. (2007). "Etkin Pazar Kuramından Sapmalar ve Ekonomik Faktörlere Dayalı Anomalilerin HisseSenedi Getirilerine Etkileri (İMKB’de Bir Uygulama)", Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.

 • Fama, E.F. & French, K.R. (1992). "The Cross-section of Expected Stock Returns", Journal of Finance, 47(2):427-465.

 • Fama, E.F. & Macbeth, J.D. (1973). "Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests", The Journal of Political Economy, 81(3):607-636.

 • Fama, E.F. (1970). "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work", The Journal of Finance, 25(2):383-417.

 • Haugen, R.A. & Baker, N.L. (1996). "Commonality in the Determinants of Expected Stock Returns", Journal of Financial Economics, 41(3):401-439.

 • Karan, M.B. (1996). "IMKB'de Fiyat/Satış ve Pazar Değeri/Defter Değeri Oranı Etkileri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma", İşletme ve Finans Dergisi, 73-91.

 • Kıyılar, M. & Akkaya, M. (2016). "Anomaliler, Söylenti ve Spekülasyon" ( Ed: Kenan Kocatürk ), Davranışsal Finans, ss.168, Literatür Yayınları, İstanbul.

 • Lakonishok, J.; Shleifer, A. & Vishny R.W. (1994). "Contrarian Investment, Extrapolation and Risk", The Journal of Finance, 49(5):1541-1578.

 • Lau, S.T.; Lee, C.T. & McInish, T.H. (2002). "Stock Returns and Beta, Firms Size, E/P, CF/P, Book-To-Market, and Sales Growth: Evidence From Singapore and Malaysia", Journal of Multinational Financial Management, 12:207–222.

 • Öztürkatalay, M.V. (2005). "Hisse Senedi Piyasalarında Görülen Kesitsel Anomaliler ve İMKB 'ye Yönelik Bir Araştırma", Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

 • Schwert, G.W. (2003). "Anomalies and Market Efficiency", Handbook of the Economics of Finance, 1(Part B):939-974.

 • Theriou, N.; Maditinos, D.; Chadzoglou, P. & Aggelidis, V. (2005). "The Cross-section of Expected Stock Returns An Empirical Study in the Athens Stock Exchange", Managerial Finance, 31(12):58-78.

 • Ünal, S. & Akbey, F. (2016). "Firma Büyüklüğü ve Piyasa Değeri/Defter Değeri Anomalilerinin Birlikte İncelenmesi: Borsa İstanbul Örneği", CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 14(2):257- 282.

 • Vosilov, R. & Bergström, N. (2010). "Cross-section of Stock Returns: Conditional vs. Unconditional and Single Factor vs. Multifactor Models", Master Thesis, Umea University, Sweden.

                                                                                                    
 • Article Statistics