ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN HARCAMA EĞİLİMLERİ VE KENT YAŞAMINA KATKILARI: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Author :  

Year-Number: 2017-7
Language : null
Konu :
Number of pages: 325-339
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Üniversiteler toplumsal gelişimi destekleme ve ekonomiye katkı gibi işlevleriyle öne çıkmaktadır. Bu işlevlerin önemli kısmı, kentlerin ekonomik yapılarında gerçekleşmektedir. Bu durum üniversitelerin ekonomik etkisinin çok güçlü olduğunun bir kanıtı olarak kabul edilebilir. Üniversiteler içinde bulundukları kent yaşamına hem ekonomik hem de sosyo-kültürel açıdan katkı sağlamanın yanında, kent içerisinde çeşitli toplumsal dinamikleri harekete geçirebilecek sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler, düşünce ve sanayi kuruluşlarıyla çift yönlü bir etkileşim sergilemeleri gerekmektedir. Yerel yöneticiler, şehirde yaşayan insanların refahını ve yaşam kalitesini artırabilmeleri için, öncelikle şehrin siluetinin korunması, şehrin daha yaşanılır hale getirilmesi noktasında kentin geleneksel, kültürel ve doğal yapısına uygun imar planı çalışmaları içerisine girmelidir.

Bu çalışmada Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin harcama eğilimleri ve kent yaşamına olan katkıları araştırılmıştır. Hazırlanan anket formları Gümüşhane Üniversitesi merkez kampüsünde öğrenim gören 375 öğrenciye uygulanmış ve elde edilen veriler SSPS istatistik programıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda Öğrencilerin ortalama aylık gelir miktarları 778,09TL ve aylık ortalama harcama miktarları 725,57 TL olarak bulunmuştur. Buradan hareketle 16.179 üniversite öğrencisinin Gümüşhane il ekonomisine sağladığı aylık katkının 11.738.997,03TL olduğu söylenebilmektedir. Diğer taraftan, Gümüşhane Üniversitesi öğrencilerinin aylık harcama eğilimleri içerisinde en fazla yemekhane dışında beslenme, kampüs içi ulaşım, barınma ve giyim yer almaktadır.

Keywords

Abstract

Universities stand out with their functions such as supporting social development and contributing to the economy. An important part of these functions takes place in the economic structures of cities. This can be regarded as proof that the economic impact of universities is considerably strong. Universities can contribute to the city life both in economic and socio-cultural aspects and they are required to carry out bilateral interaction with the non-governmental organizations, local governments and industrial enterprises which may activate several social dynamics within the city. Local administrators, have to create building plans that are suitable for the traditional, cultural and natural structure of the city to improve the welfare and life quality of the people living in the cities and turn the city into a more livable place.In this study, the expenditure trends of Gümüşhane University students and their contribution to the city were investigated.  The questionnaires had been applied with 375 students studying at Gümüşhane University central campus and the data obtained were analysed by SSPS statistical program.  As a result of the research, the average monthly income of the students was found as 778, 09 TL and the average monthly expenditure was 725,57 TL.  It can be argued that 16.179 university students contribute to Gümüşhane province's economy 11.738.997,03 TL in a month. The basic expense items of the Gümüşhane University students are eating outside campus cafeteria, campus transportation, housing and clothing.

Keywords


 • Akçakanat, T.; Çarıkçı, İ. ve Dulupçu, M.A. (2010), “Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl Merkezine

 • Akçakanat, T.; Çarıkçı, İ. ve Dulupçu, M.A. (2010), “Üniversite Öğrencilerinin Bulundukları İl MerkezineEkonomik Katkıları ve Harcama Eğilimleri: Isparta 2003-2009 Yılları Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (22): 165-178.

 • Arslan, F. (2016), “Üniversite Öğrencilerinin Şehirle Kurduğu Ekonomik ve Sosyal İlişkilerden MemnuniyetAnalizi: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(4): 1103-Atik, H. (1999), “ Üniversitelerin Yerel Ekonomiye Katkıları: Teori ve Erciyes Üniversitesi Üzerine Bir Araştırma”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, (15): 99-111.

 • Bilginoğlu, M.A.; Atik, H.; Türker, O.; Pamuk, Y. ve Düzgün, R. (2002), “Erciyes Üniversitesi Kayseri İli’nin Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Yapısına Etkileri”, Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yayınları, No: 135

 • Bleaney, M.F., Binks, M.R.; Greeanaway D.; Reed, G.V.; ve Whynes, D.K. (1992), What Does A University Add to Its Local Economy, Applied Economics, 24, pp.305-311.

 • Çakır, M. A. (2011), “Ondokuz Mayıs Üniversitesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik Özelliklerinin Samsun İline Katkısı”, Samsun Sempozyumu,1-7

 • Çalışkan, Ş. (2010),“Üniversite Öğrencilerinin Harcamalarının Kent Ekonomisine Katkısı (Uşak Üniversitesi Örneği)”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(31): 169-179

 • Çayın, M. ve Özer, H. (2015), “Üniversitelerin İl Ekonomisine Katkısı ve Öğrencilerin Tüketim Yapısı: MuşAlparslan Üniversitesi Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 30(2): 131-147

 • Durmuş, B.; Yurtkoru, E.S. ve Çinko, M. (2011), Sosyal Bilimlerde SPSS’le Veri Analizi, Dördüncü baskı, İstanbul: Beta Yayınları, 215s

 • Dalğar, H.; Tunç, H.ve Kaya, M. (2009), “Bölgesel Kalkınmada Yükseköğretim Kurumlarının Rolü ve Bucak Örneği”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(1): 39-50.

 • Ergün, E. (2003), “AKÜ Boldavin MYO‟nun Boldavin‟in Sosyo-Kültürel Yapısına ve Ekonomisine Katkıları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, (5): 63-78

 • Erkekoğlu, H. (2000),“Bölge Üniversitelerinin Yerel Ekonomiye Katkıları: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, (16): 203-210

 • Kaşlı, M. ve Serel, A. (2008),“Üniversite Öğrenci Harcamalarının Analizi ve Bölge Ekonomilerinin Katkılarını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi, 15(2): 99-113.

 • Korkmaz, Ö. (2015), “Üniversite Öğrencilerinin Harcamalarının İl Ekonomisine Katkısı: Bayburt Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğrencileri Üzerine Bir Analiz”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(2): 233-250

 • Sosyal, A.; Bakan, S.; Özçalıcı, M.; Kaymaz, Y. ve Söylemez, C. (2011), “Kilis 7 Aralık ÜniversitesiÖğrencilerinin Kilis Ekonomisine Katkısı: 2011- 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Örneği”, SÜ İİBF Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, ss.261-276

 • Selçuk, G. N. (2012), “Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Analizi ve Erzurum Ekonomisine Katkısı”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16 (3): 317-330.

 • Selçuk, G. N. ve Başar, S. (2012), “Kafkas Üniversitesi Öğrencilerinin Harcamalarının Kars İli Ekonomisine Katkısı”, Kafkas Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 3(4): 89-106

 • Özer, H.; Akan, Y. ve Çalmaşur, G. (2010), “Atatürk Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 11(1): 231-249.

 • Tarı, R.;Çalışkan, Ş. ve Bayraktar, Y. (2006), “Kocaeli Üniversitesi Öğrencilerinin Gelir ve Tüketim İlişkisiÜzerine Ekonometrik Bir İnceleme”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(1): 168-179.Sezer, S. (2017), “Öğrenci Bakışı İle Karacabey Meslek Yüksekokulu’nun Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Katkısının Değerlendirilmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 8 (17): 70-82

 • Tan, A.; Akpınar, M.G. ve Kaşoğlu, A.N. (1998),“Üniversite Öğrencilerinin Tüketim Harcamalarının Yapısı Üzerine Bir Araştırma”, Pazarlama Dünyası, (70): 28-32

 • Tösten, R.; Çemberlitaş, İ. ve Gökoğlan, K. (2013), “Dicle Üniversitesi Öğrencilerinin Harcama Analizi ve Diyarbakır Ekonomisine Katkısı”, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(10): 90-114

 • Tuğcu, C. T. (2004), “Üniversitelerin Yerel Ekonomik Faaliyet Hacmine Katkıları: Nevşehir Örneği”, Kayseri Ekonomisi Sempozyumu 2, 61-80,

 • Yayar, R.ve Demir, D. (2013), “Gaziosmanpaşa Üniversitesinin Tokat İli Ekonomisine Etkisi”, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(8): 106-122.

 • Yaylalı, M.; Özer, H. ve Dilek, Ö. (2011), “Selçuk Üniversitesi Seydişehir Meslek YüksekokuluÖğrencilerinin Gelir-Harcama İlişkisi ve Meslek Yüksekokulunun İlçe Ekonomisine Katkısı”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7(13): 1-13.

 • Yıldız, N.; Akbulut, Ö. ve Bircan, H. (2012). “İstatistiğe Giriş”, Aktif Yayınevi, Erzurum, 326

 • Wilson, H.J. (1975), “The Student Ependiture Impact of A University On The Local Economy”, The Annals Of Regional Science, 9(1): 122- 126.

                                                                                                    
 • Article Statistics