SANAL FİYAT (EKONOMİ) SORUNU: KIYMET, KRİZ, KARARSIZLIK (3K) ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2017-7
Language : null
Konu :
Number of pages: 307-315
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sanal fiyat (veya sanal ekonomi) sorunu, piyasa etkinliği amacı açısından önemlidir. Ekonomik hayatın bir anlamda dili olan fiyat mekanizması, ekonomik ajanların verdikleri kararlarda en önemli yönlendirici olurken, piyasa dengesi açısından da önemli rol üstlenmektedir. Sanal fiyat sorunu ise bu dengenin bozularak piyasa mekanizmasının bir başarısızlık durumunu göstermektedir. Bunun sonuncunda dengeden sapma durumu ortaya çıkmakta ve kararsız bir denge oluşmaktadır. Fiyat balonları bu açıdan bir örnek olarak vurgulanabilir. Bu durum iktisadi ajanların yanlış karar alması, piyasalardaki etkinliğin kaybolması, reel aktivitenin volatilitesinin artması vb birçok soruna neden olabilmektedir. Diğer yandan birçok krizin ortaya çıkmasında bu sorun önemli bir rol üstlenmektedir. Sonuçta krizler, değer yasasının ihlal edilmesine bir tepki olarak değerlendirilebilir.

Keywords

Abstract

The problem of virtual price (economy) is important in terms of market efficiency. The price mechanism, which is a language of economic life, plays an important role in the decisions given by economic agents and also in market equilibrium. The virtual price problem displays unstable equilibrium and the failure of the market mechanism. As a result, the deviation of balance forms the unstable equilibrium. In this respect, the price bubbles can present an example. This situation can lead to many problems, such as wrong decisions taken by economic agents, loss of effectiveness in the markets, increased volatility of real activity etc. On the other hand, this problem plays an important role in the emergence of many other crises. As a result, the crises can be regarded as a reaction to the violation of the law of value.

Keywords


 • Arslan, M. (2010), “Küresel Keynesçilik ve Küresel Ekonomik Kriz” Ege Akademik Bakış Dergisi Cilt: 10 .

 • Arslan, M. (2010), “Küresel Keynesçilik ve Küresel Ekonomik Kriz” Ege Akademik Bakış Dergisi Cilt: 10 . Sayı: 4.Ekim 2010 ss. 1231 – 1244

 • Bonner, W and Rajiva L. (2007), “Mobs, Messıahs, AndMarkets”, Publishedby John Wiley&Sons, Inc.,Hoboken, New Jersey. s.269

 • Celebi, A (2009), “Zaman ve Spekülasyon” Yayımlanmamış Doktora Tezi

 • Denktaş, E. (2009), “Aktif Fiyatları, Köpükler ve Optimal Para Politikası Tepkisi”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Kadir Has Üniversitesi

 • Eğilmez,M. (2009), Küresel Finans Krizi, 5. b., İstanbul: Remzi Kitabevi.

 • Emiroğlu K.; Danışoğlu B ve Berberoğlu B. ( 2006), “Ekonomi Sözlüğü” , Bilim ve Sanat yayınları, Ankara Greau, J L (2007) “Kapitalizmin Geleceği”, cev: Işık Ergüden, Dost Kitabevi, Ankara

 • Husson M. (2008), “Le capitalismetoxique”, çev: Osman BinatlıErişim:hussonet.free.fr/toxicap.pdf, (et:12.07.2016)

 • Işık, S.( 2010), “Para,Finans ve Kriz:PostKeynesyen Yaklaşım”, Palme Yayıncılık 2.Baskı Ankara

 • Kuşgözoğlu, S (2010),“2008 Finansal Krizinin Çıkışında Asimetrik Bilgi Sorununun İncelenmesi ve Değerlendirilmesi”, Yayınlanmamış Yükseklisans Tezi, Gazi Üniversitesi

 • Magdoff, F ve Yates, M. D. (2009), “Ekonomik Krizin ABC’si: Emeğiyle Geçinenlerin Bilmesi Gerekenler”, çev. A. Kırmızıgül, Ankara: Epos Yayınları.

 • Mandelbrot,B (2005), “Finans Piyasalarında Saklı Düzen”, Güncel Yayıncılık

 • Mazgit İ. (2007) “Sermaya Piyasalarında Spekülâsyon: Tarihin Tekerrürü” Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Ekim, 2007, ISSN 1307-7112, ss.5-14

 • Mugan, Ş (2010) “Gerçeğe Uygun Değer ve Kriz: Tartışmalı İlişki”, ODTÜ Yayınları WorkingPaper No. 2010-01

 • Saros, G.( 1999), “Küresel Kapitalizm Krizde”, cev:Gülden Şen Sabah Kitapları istanbul

 • Tonak, Ahmet E. (2009). “Krizi Anlarken” Çalışma ve Toplum Dergisi (2009:1), ss. 29-44. Wallerstein,Immanuel (1983), Tarihsel Kapitalizm Metis Yayınları, İstanbul.

 • Wiedemer, J; Wiedemer, A ve andSpitzer, C (2006) “America’sBubbleEconomy: Profit WhenItPops”, Publishedby John Wiley&Sons, Inc.,Hoboken, New Jersey, ISBN: 978–0-470-65381-4

 • Yeldan, E. (2008), “Kapitalizmin Yeniden Finansallaşması ve 2007 Krizi” Türkiye Ekonomi Kurumu Bunalım Çalıştayı, 2008/6, http ://www.tek. org.tr Aralık, 2008, (et:12.07.2016)

                                                                                                    
 • Article Statistics