SPOR TURİZMİNDE FARKLI ALTERNATİFLER: BAYBURT İLİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2017-7
Language : null
Konu :
Number of pages: 233-242
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Küreselleşme olgusunun yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte dünya; ‘küresel bir pazar’ olarak tanımlanmaktadır. Turizm de bu pazarda hak ettiği ilgiyi görmeye başlamıştır. Turizmin coğrafi alanlara genişlemesi, özellikle gelir düzeyi düşük insanların yaşadığı kırsal bölgelerde istihdam yaratılması açısından önemlidir. Ticari ve sınai yatırımların yok denecek kadar az olduğu yerleşim yerlerinde doğal ve tarihi kaynakların kullanılarak yaşam koşullarının iyileştirilmesi konusu önemini arttırmaktadır. Bu çalışmamızda öncelikli olarak sportif amaçlı gerçekleştirilebilecek alternatif turizm türleri ele alınmıştır. Çalışmamızın ilerleyen kısımlarında Bayburt İli’nde gerçekleştirilebilecek spor turizmi türlerinden bahsedilerek, şehrin gelişiminde nasıl etkili olabileceği tartışılmıştır. Son olarak da spor turizminin sosyo ekonomik öneminden bahsedilerek turizmi ilgilendiren AB Siyasa, Program ve Fonları tanıtılarak çalışma tamamlanmıştır.

Keywords

Abstract

Along with the common use of globalization phenomenon, the world is now being described as a “global market”. Tourism also begins to draw the attention it deserves in this market. Expansion of tourism geographic areas, it is important to create jobs in rural areas especially those with low income. Using natural and historical resources improvement of living conditions increasing importance where in settlements whıch commercial and industrial investments are scarce. In this study, alternative tourism types that can be realized primarily for sportive purposes are discussed. Later in our work, speaking of sports tourism types that can be realized in Bayburt province, ıt has been discussed how the city could be effective in its development. Last by mentioning from the socio-economic importance of sports tourism ,the work has been completed by introducing the EU Politics, Programs and Funds.

Keywords


 • Barutçugil, İ., (1986), Turizm Ekonomisi ve Turizmin Türk Ekonomisindeki Yeri, İstanbul, Beta

 • Barutçugil, İ., (1986), Turizm Ekonomisi ve Turizmin Türk Ekonomisindeki Yeri, İstanbul, Beta Yayınları.

 • Barutçugil, İ., (1989), Turizm İşletmeciliği, İstanbul, Beta Yayınları

 • Doğaner, S., (2001), Türkiye Turizm Coğrafyası, İstanbul, Çantay Kitapevi.

 • Feyzioğlu, T., (1992), ‘Atatürk ve Gençlik’ Atatürkçü Düşünce, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi.Gökdeniz, A., (1996), ‘Uluslar Arası Turizm Hareketlerinde Kongre Turizminin Yeri, FizikselDonanımları, Boş Zaman Rekreasyon Alışkanlıkları ve Türkiye’nin Yapısal Analizi’, Turizmde Seçme Makaleler 24, İstanbul, TUGEV Yayını.

 • İpek Yolu Dergisi, (1994), ‘Doğa Turizminde Yeni Seçenekler Bisiklet Turu’, Sayı 7.

 • Olalı, H., (1983), Dış Tanıtım ve Turizm, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara, Yonca Matbaası.

 • Şen, Z., (2004), Türkiye’nin Avrupa Birliği Adaylığı ve Katılım Öncesi Stratejisi ÇerçevesindeBölgesel politika Alanında Uyum Durumunun Değerlendirilmesi, Uzmanlık Tezi, Ankara, Ekonomik ve Mali Konular Daire Başkanlığı.

 • Toskay, T.,(1989), Turizm, Turizm Olayına genel Bir Yaklaşım, İstanbul, Der Yayınları. Ülger, S., (1992),Genel Turizm, Ekin Kit

                                                                                                    
 • Article Statistics