YÖRESEL LEZZETLERİN SUNUMUNDA ESTETİK

Author :  

Year-Number: 2017-7
Language : null
Konu :
Number of pages: 197-204
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanlar var oldukları andan itibaren beslenme ihtiyaçlarını farklı şekillerde karşılamışlardır. Düzenli hayata geçiş ile birlikte de besinlerin sunumu kişiler için önemli yer tutmuş ve tutmaya devam etmektedir. Kişilerin farklı kültürleri görmek ve tanımak amacı ile yaptıkları seyahatlere, farklı mutfakları keşfetmek ve değişik lezzetler tatmak gayesi de eklenmiştir. Türk mutfağı, zengin çeşit ve farklı tat sunumları ile dünyanın önemli mutfakları arasında yer tutmaktadır. Hem lezzet ve hem de görsel olarak yani rengiyle, estetik sunumuyla sadece beslenme ihtiyacını değil aynı zamanda görsel tatmin sağlaması ile de önem arz etmektedir. Bunu da görsel sanatların tasarım elemanları ve estetik ilkeler ile yemeğin sunumunu düzenleyerek sağlamaktadır. Yemekten tat alma, haz duyma; sunumunun görsel algı ve Gestalt kuramı çerçevesinde gerçekleştiği tartışılarak açıklanacaktır. Günümüzde, yöresel lezzetlerin sadece doğdukları yerlerde değil farklı şehirlerde de sunumu yapılmaktadır. Çalışmanın amacı, yöresel lezzetlerin, sunumlarını estetik açıdan değerlendirmek ve doğdukları şehirlerin estetik kültürünü yansıtıp yansıtmadığını inceleyebilmektir.

Keywords

Abstract

People have met their dietary needs in different ways since they existed. the presentation of foods has been an important factor along with the settled life. Exploring different cuisines and taste different tastes has been addet to the trips that people make to see and recognize different cultures. Turkish cuisine is among the important cuisines of the world with its rich and varied taste offerings. With the aesthetic presentation, both the flavor and visually, it provides not only the nutritional needs but alsı visual satisfaction. This is achived by arranging the presentation of foods with the design elements and aesthetic principles of visual arts. The pleasure and taste from the meal; will be explained by the presentation of food which is place under the visual perception and Gestalt theory. Nowadays, regional flavors are presented not only in places where they are born but also in different cities. The aim of the study is to evaluate the presentations of regional flavors in terms of aesthetics and to be able to examine whether the cities in which they originate reflect the aesthetic culture.

Keywords


 • Akgöl, Y. (2012). Gastronomi Turizmi Ve Türkiye’yi Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Gastronomi

 • Akgöl, Y. (2012). Gastronomi Turizmi Ve Türkiye’yi Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin GastronomiDeneyimlerinin Değerlendirilmesi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi

 • Akman, M. (1998). Yabancı Turistlerin Türk Mutfağından Beklentileri, Yararlanma Durumları veTürk Mutfağı’nın Turizme Katkısı Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • Correia, A. Moital, M. Costa, C. Peres, R. (2003). The Determinants Of Gastronomic Tourists’ Satisfaction: A Second-Order Factor Analysis. Journal of Food Services. 164-176

 • Çağlı, I.(2012). Türkiye’de Yerel Kültürün Turizm Odaklı Kalkınmadaki Rolü: Gastronomi TurizmiÖrneği, İstanbul Teknik Üniversitesi ,Fen Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi

 • Deveci, B. Türkmen, S. Avcıkurt, C. (2013). Kırsal Turizm İle Gastronomi Turizmi İlişkisi: Bigadiç Örneği International Journal of Social and Economic Sciences 3 (2): 29-34

 • Gheorghe, G. Tudorache, P. Nistoreanu, P. (2014). Gastronomıc Tourısm, A New Trend For Contemporary Tourısm? Cactus Tourism Journal Vol. 9, Issue 1/2014, Pages 12-21,

 • Göker, G. (2011). Destinasyon Çekicilik Unsuru Olarak Gastronomi Turizmi (Balıkesir İli Örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Balıkesir.

 • Hall, C.Sharples, L. (2003). The Consumption Of Experiences Or The Experience Of Consumption?An İntroduction To The Tourism Of Taste, Food Tourism Araound The World, Development, Management and Markets, Butterworth-Heinemann An imprint of Elsevie

 • Hatipoğlu, A. (2010). İnançların Gastronomi Üzerine Etkileri Bodrumdaki Beş Yıldızlı OtellerinMutfak Yöneticilerinin Görüşlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek lisans Tezi

 • Özkaya, F. Can, A.(2012). Gastronomi Turizminin Destinasyon Pazarlamasına Etkisi, Türk Tarım Dergisi, sayı: 206, 29-33

 • Sandıkcıoğlu, Tolunay (2007). Hititlerde Beslenme ve Yeme-İçme Alışkanlıkları, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • Santich, B. (2005). The Study Of Gastronomy And İts Relevance To Hospitality Education And Training International Journal Of Hospitality Management (23) 15-24

 • Üner, H.E. Şahin, G. (2016). Türkiye Gastronomi Turizm Potansiyelinin Herşey Dahil Satış Sistemi İçinde Değerlendirilmesi, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, (44) 76-100

 • Yüncü, H. (2010). 10. Aybastı-Kabataş Kurultayı Yerel Değerler ve Yayla Turizmi, DetayYayıncılık, Ankara ‘Sürdürülebilir Turizm Açısından Gastronomi Turizmi ve Perşembe Yaylası’ 28-Zağralı. E. Akbaba, A. (2015). Turistlerin Destinasyon Seçiminde Yöresel Yemeklerin Rolü: İzmirYarımadası’nı Ziyaret Eden Turistlerin Görüşleri Üzerine Bir Araştırma, Journal of Yasar University, 2015, 10/40, 6633-6644

 • Tunalı, İ. (2010). Estetik, Remzi Kitabevi, İstanbul

 • Avner, Z. (2016). Estetik Gerçekliği Sanatsal Özümsemenin Bilimi, Hayalperest Yayınevi, İstanbul Hegel. (2011). Estetiğe Giriş, Çev: Aziz Yıldırımlı, İdea Yayınevi, İstanbul

 • Uçar, T.F. (2004). Görsel İletişim Ve Grafik Tasarım, İnkılap Yayınevi, İstanbul, 2004 Ek: 1:

                                                                                                    
 • Article Statistics