ARAPÇA DİL BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE SARFIN (MORFOLOJİNİN) YERİ

Author :  

Year-Number: 2017-7
Language : null
Konu :
Number of pages: 180-196
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalında 2016- 2017 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde öğrenim gören 56 ikinci sınıf, 48 üçüncü sınıf olmak üzere toplam 104 öğrenciye kapsamlı sarf(morfoloji) teşhis sınavı uygulamak ve sınavda yapmış oldukları hataları ortaya çıkarmaktır. Daha sonra bu hataları, morfolojik yapılarına göre sınıflandırmak, bunların anlamlara etkilerini incelemek, yani global (bütüncül) ve kısmi hatalar olarak sınıflandırmak, nedenlerini yorumlamak ve karşılaşılan temel sorunları ve bu sorunların çözümünde kullanılacak öğretim yöntemlerini belirlemektir. Ayrıca bunların dil becerilerine etkisini açıklamaktır. Sonuç olarak, karşılaşılan temel sorunları ve bu sorunların çözümünde kullanılacak öğretim yöntemlerini belirlemektir. Ayrıca bu çalışma araştırmacılara, Arapça öğretmenlerine ve müfredat düzenleyenlere dil öğretim süreçlerini kolaylaştırmada yardımcı olacak bazı öneriler sunacak ve Arapça öğrenen Türk öğrencilerin kendi morfolojik hatalarının farkına varmalarına yardımcı olacaktır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to conduct a detailed diagnostic morphology test to totally 104 students, 56 second year, 48 third year, studying in the Department of Arabic Language Teaching, Gazi Faculty of Education, Gazi University in the 2016-2017 academic year and identify the errors of the students. Then, classifying them according to their morphological structure, examining their effect on the meaning, in other words, classifying them as global and partial errors, interpret their reasons and identifying the problems to be faced and the teaching methods in solving the faced problems. Also, explaining the effects on the language skills. As a conclusion, it is to identify the problems to be faced and the teaching methods to overcome the faced problems. Additionally, this study will offer some examples to help the researchers, Arabic teachers and curriculum programmers to ease the language teaching processes and will help the Turkish students learning Arabic to realize their morphologic errors.

Keywords


 • Akçay, C. (2001). “Arapça Yazılı Anlatım Öğretiminde Hata Çözümlemesi ve Değerlendirmesi”,

 • Akçay, C. (2001). “Arapça Yazılı Anlatım Öğretiminde Hata Çözümlemesi ve Değerlendirmesi”, Ekev Akademi Dergisi, Cilt: 3, Sayı:1, Ankara, Bahar, s. 279-291.

 • Akçay, C. (2016). “Arapça Dinlediğini Anlama Öğretiminde Hata Çözümlemesi veDeğerlendirmesi”, Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi, Cilt: 16, Sayı:43, Ankara, Haziran- Aralık, Bahar, s. 1-30.

 • Aksan, D. (1990).Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Dördüncü Baskı, Ankara,Cilt:1.

 • Corder, S. P. (1982). “Tahlîl el- Ahtâ’”,(Mahmûd İsmâ‘îl Sînî, İshâk Muhammed el- Emîn), et- Tekâbul el-Lugavî ve Tahlîl el- Ahtâ’, er-Riyâd, s.279-291.

 • Demirel, Ö. (2003). Yabancı Dil Öğretimi Dil Pasaportu Dil Biyografisi Dil dosyası, Ankara: Pegem Yayıncılık.

 • Emiroğlu, S. ve Pınar, F. N. (2013). “Dinleme Becerisinin Diğer Beceri Alanları İle İlişkisi”, TurkishStudies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 8/4 Spring: 769-782.

 • el-Hûlî, Muhammed ‘Ali. (2000). Arapça Öğretim Metotları, (Çev. Cihaner Akçay), Ankara.

 • Kahraman, A. (2015). “Dinleme Becerisi Öğretimi ya da Külkedisi Sinderella”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 5. s.144 -159.

 • Karagöz, A. (2010/2). “ Türkçe ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Dinleme Stratejilerinin Değerlendirilmesi”, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 29:42, s.39-55.

 • Muhammed, ‘Abdu’l-Hâlik Muhammed. (1996). İhtibârâtu’l –Luga, İkinci Baskı,er-Riyâd. Mustafâ, ‘Abdullah ‘Alî, (1993). ‘ilmu’l-Luga,Trâblus-Libyâ.

 • es-Seyyid,İbrâhîm Yûsuf ve eş-Şeyh,Muhammed er-Rifâ ‘î.(1984).el- Kavâ ‘id el- ‘Arabiyye el- Müyessere ( es-Sarf),er-Riyâd.

 • Tabak, G. ve Göçer, A.(2014). “ Dinleme Becerisinin Geliştirilmesinde Parçadan Bütüne veBütünden Parçaya İşlemler”, International Journal of Language Academy, ISSN: 2342- 0251, Volume 2/1 Spring 2014, p. 127/ 135 (133).

 • Türkçe Sözlük(1988),TDK,Ankara.

 • Uralgiray,Y.(1986).İlk ve İleri Dilbilgisi, Riyad,Cilt:1-2.

                                                                                                    
 • Article Statistics